Grad Velika Gorica

Upravni odjel za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Osnovne informacije

Prijem stranaka na šalteru 3 (dežurni službenik prima stranke bez prethodnog dogovora):
utorkom i petkom od 8.00 do 11.00 i 11.30 do 15.00 sati
Velika Gorica, Ljudevita Posavskog 45, Šalter 3
Tel.: 01/ 6566 880

Prijem stranaka kod pročelnice (prima stranke uz prethodni telefonski dogovor):
utorkom i petkom od 11.30 do 15.00 sati
Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica

Prijem novih zahtjeva i dopuna već dostavljenih zahtjeva:
Svaki dan od 8.00 do 11.00 i 11.30 do 15.00 sati
Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica

Pročelnica: Lana Kotrman, dipl.ing.arh.
Adresa: Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 45
Tel. 01/ 6566 730
Mail: lana.kotrman@gorica.hr

Sonja Jurlina, administratorna referentica
Tel. 01/ 6566 720, 6566 721
Fax. 01/ 6566 722
Mail: sonja.jurlina@gorica.hr

Martina Međurečan, administratorna referentica
Tel. 01/ 6566 721
Fax. 01/ 6566 722
Mail: martina.medurecan@gorica.hr

Kristina Kučiš, dipl.ing.arh., upravna savjetnica za prostorno uređenje i graditeljstvo
Tel. 01/ 6566 719
Mail: kristina.kucis@gorica.hr

Ivan Cerovski, dipl.ing.građ., upravni savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo
Tel. 01/ 6566 714
Mail: ivan.cerovski@gorica.hr

Đenica Horvat Harkay, dipl.iur. upravna savjetnica za pravne poslove
Tel. 01/ 6566 723
Mail: denica.horvat@gorica.hr

Romana Čavlek, dipl.iur. upravna savjetnica za pravne poslove
Tel. 01/ 6566 717
Mail: romana.cavlek@gorica.hr

Goran Oštrić, dipl.ing.arh., upravni savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo
Tel. 01/ 6566 716
Mail: goran.ostric@gorica.hr

Petra Fučkar, dipl.ing.arh., samostalna upravna referentica za prostorno uređenje i graditeljstvo
Tel. 01/ 6566 724
Mail: petra.fuckar@gorica.hr

Iva Hat Šolto, dipl.ing.arh., samostalna upravna referentica za prostorno uređenje i graditeljstvo
Tel. 01/ 6566 712
Mail: iva.hatsolto@gorica.hr

Marko Brigljević, bacc. ing. aedif., viši referent za prostorno uređenje i graditeljstvo
Tel. 01/ 6566 713
Mail: marko.brigljevic@gorica.hr

Ivana Levatic, ing. građ., referentica za prostorno uređenje i graditeljstvo
Tel. 01/ 6566 728
Mail: ivana.levatic@gorica.hr

Božica Kordić, građ. teh., upravna referentica za prostorno uređenje
Tel. 01/ 6566 718
Mail: bozica.kordic@gorica.hr

Marija Šandrk, ing. arh., viša referentica za prostorno uređenje i graditeljstvo
Tel. 01/ 6566 729
Mail: marija.sandrk@gorica.hr

Kata Bavrka, arh.teh., upravna referentica za prostorno uređenje
Tel. 01/ 6566 880
Mail: kata.bavrka@gorica.hr

Ines Ciglar, dipl.ing.arh., samostalna upravna referentica za prostorno uređenje i graditeljstvo
Tel. 01/ 6566 727
Mail: ines.ciglar@gorica.hr

Opis i funkcija odjela

Upravni odjel za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša:

- obavlja poslove koji se odnose na prostorno planiranje;
- obavlja poslove izdavanja i provedbe akata prostornog uređenja i građenja;
- obavlja poslove koji se odnose na zaštitu okoliša i energetiku
- surađuje s udrugama čija se djelatnost odnosi na rad odjela.

Preporuke i upute investitorima

Prije ishođenja odobrenja za građenje i drugih vrsta rješenja, budući investitor se susreće sa slijedećim tijelima:

Državna geodetska uprava
Područni ured za katastar Zagreb
Odjel za katastar nekretnina Velika Gorica
Trg kralja Tomislava 35, Velika Gorica
Odjel za katastar evidentira podatke o nekretninama (broj, položaj, oblik, površina, izgrađenost, način uporabe). Odjel izdaje: Izvode iz katastarskih planova, Posjedovne listove te ostale javne isprave.

Da bi budući investitor dobio podatke o mogućnosti (ili nemogućnosti) gradnje na određenoj katastarskoj čestici, treba pribaviti Kopiju katastarskog plana za česticu zemljišta na kojoj namjerava graditi, te zatražiti LOKACIJSKU INFORMACIJU.

Lokacijska informacija će dati podatak o tome koji se prostorni plan primjenjuje na određenom području, gdje je taj plan objavljen, da li je zemljište građevinsko, da li je isto uređeno za građenje, i bit će navedeni članci provedbenih odredbi prostornog plana koje treba primijeniti kod projektiranja, te eventualna ograničenja koja utječu na željeni zahvat.

Nakon izdavanja uporabne dozvole za građevinu /zgradu, ili nakon izdavanja rješenja o izvedenom stanju za zgradu (legalizacija), podaci o nekretnini se u katastru mogu mijenjati, i to na zahtjev stranke. Zahtjevu se prilaže odgovarajući geodetski elaborat.

Općinski sud u Velikoj Gorici
Zemljišnoknjižni odjel Velika Gorica
Trg kralja Tomislava 36, Velika Gorica

Zemljišnoknjižni odjel (gruntovnica) izdaje dokaze o vlasništvu nekretnina. Na izvatcima iz zemljišne knjige (tzv. vlasničkim listovima), osim podataka o vlasniku, nalaze se i drugi podaci: površina zemljišnoknjižne čestice, kultura upisana na tom zemljištu, i druga prava.

Da bi budući investitor dokazao da ima pravni interes za građenje na nekom zemljištu, kojega je vlasnik, uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole će priložiti vlasnički list. Ukoliko budući investitor nije vlasnik zemljišta na kojemu namjerava graditi, treba dostaviti drugi dokaz o pravnom interesu.

Nakon izdavanja uporabne dozvole za građevinu /zgradu ili nakon izdavanja rješenja o izvedenom stanju za zgradu (legalizacija), podaci o nekretnini se u zemljišnoj knjizi mogu mijenjati, usklađeno s promjenama u katastru, temeljem obavijesti Katastra, koji Općinskom sudu, ZK odjel, dostavlja istu po službenoj dužnosti.

Ministarstvo kulture
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Zagrebu
Mesnička 49, Zagreb

Ukoliko se nekretnina (građevinsko zemljište ili postojeća građevina /zgrada) nalaze u području koje je prostornim planom određeno kao arheološko područje, ili povijesna graditeljska cjelina ili kao područje na drugi način zaštićeno kao kulturno dobro, potrebno je prije početka izrade idejnog projekta budućeg zahvata ili građenja građevine/ zgrade od nadležnog Ministarstva zatražiti uvjete gradnje /zaštite kulturnog dobra.

Zahtjevi

UPRAVNI

Obrazac 1 – Građevinska dozvola – bez prethodne lokacijske dozvole
Obrazac 2 – Građevinska dozvola – na temelju lokacijske dozvole
Obrazac 3 – Izmjene i dopune građevinske dozvole – na temelju lokacijske dozvole
Obrazac 4 – Građevinska dozvola za pripremne radove
Obrazac 5 – Izmjena građevinske dozvole glede promjene investitora
Obrazac 6 – Rješenje o produljenju građevinske dozvole
Obrazac 7 – Lokacijska dozvola
Obrazac 8 – Izmjene i dopune lokacijske dozvole
Obrazac 9 – Lokacijska dozvola – produljenje
Obrazac 10 – Rješenje o utvrđivanju građevne čestice
Obrazac 11 – Dozvola za promjenu namjene i uporabu
Obrazac 12 – Uporabna dozvola
Obrazac 13 – Privremena uporabna dozvola
Obrazac 14 – Uporabna dozvola na temelju akta izdanog do 01.10.2007. godine
Obrazac 15 – Uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15.02.1968. godine

NEUPRAVNI

Obrazac 16 – Lokacijska informacija
Obrazac 17 – Uvjerenje o statusu – namjeni zemljišta (AKTI I MIŠLJENJA IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA)
Obrazac 18 – Izdavanje potvrda glavnog projekta
Obrazac 19 – Potvrda o usklađenosti parcelacijskog elaborata s planom ili izdanim aktom
Obrazac 20 – Prijava početka građenja
Obrazac 21 – Prijava početka građenja na temelju Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima
Obrazac 22 – Prijava početka pokusnog rada
Obrazac 23 – Prijava početka uklanjanja
Obrazac 24 – Potvrda elaborata etažiranja zgrade
Obrazac 25 – Potvrda o dostavi završnog izvješća nadzornog inženjera
Obrazac 26 – Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
Obrazac 27 – Obavijest o načinu provedbe Zakona o prostornom uređenju i drugih propisa
Obrazac 28 – Obavijest o načinu provedbe Zakona o gradnji i drugih propisa

Legalizacija

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju: ZAHTJEVNA ZGRADA

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju: MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju: JEDNOSTAVNA ZGRADA

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju: POMOĆNA ZGRADA ( u funkciji osnovne zgrade)

Zaštita okoliša

Mjere za smanjenje razina prizemnog ozona u zraku za područje Grada Velike Gorice

Gospodarenje otpadom

Zaštita od buke
Strateška karta buke cestovnog prometa Grada Velike Gorice

Zaštita vodocrpilišta
Vodocrpilište Kosnica I faza
Elaborat zaštitnih zona vodocrpilišta Velika Gorica

Energetska učinkovitost

SECAP – akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Velike Gorice

Akcijski plan energetski održivog razvitka Velike Gorice (SEAP)

Energetski certifikati

1. Zgrada gradske uprave Grada Velike Gorice
2. Zgrada Gradskog vijeća
3. Zgrada „stare općine“
4. Veleučilište Velika Gorica
5. Vatrogasni dom JVP Velika Gorica
6. Stari grad Lukavec
7. Zgrade SRC Velika Gorica
8. Pučko otvoreno učilište Velika Gorica / Galerija Galženica
9. OŠ Vukovina / PŠ Buševec / PŠ Mraclin / PŠ Novo Čiče / PŠ Rakitovec
10. OŠ Velika Mlaka / PŠ Mičevec
11. OŠ Šćitarjevo
12. OŠ Nikole Hribara / PŠ Donja Lomnica / PŠ Gradići
13. OŠ Jurja Habdelića / PŠ Šiljakovina / PŠ Velika Buna
14. OŠ Eugena Kvaternika / PŠ Dubranec / PŠ Lukavec
15. OŠ Eugena Kumičića
16. Muzej Turopolja
17. Zgrada FA Turopolje
18. DV Žirek / PO Koprivnička / PO Zagrebačka
19. DV Velika Gorica / PO Buševec / PO Kurilovečka / PO Vukovina
20. DV Lojtrica / PO Stara škola
21. DV Ciciban / PO Kolareva

Zaštita prirode
PPS “Šumarica”, Vukomeričke gorice

Procjena utjecaja na okoliš
Zapisnik s javnog izlaganja Studije o utjecaju na okoliš, bioelektrane – toplane (BE-TO) na šumsku biomasu u Velikoj Gorici, održane dana 31.01.2012. godine

Reklamni panoi

POSTUPAK ODOBRAVANJA GRAĐENJA REKLAMNIH PANOA NA PODRUČJU GRADA VELIKA GORICA

Važeći propisi koji se primjenjuju ( 1- 3):

1. Zakon o gradnji ( Narodne novine br. 153/2013, 20/2017 i 39/2019);
2. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine br. 112/2017, 34/2018, 36/2019 i 98/2019);
3. Pravilnik o postavljanju antena, uređaja i reklamnih predmeta na području Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br 10/2016 i 6/2019).

Postupak:

„Bez građevinske dozvole i glavnog projekta može se graditi:“…“ reklamni pano i informacijski stup oglasne površine do 12m2, a oglasne površine veće od 12m2 u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno zakonu.“ – čl. 2. stav. 2. toč. 5. Pravilnika.

„Građevine i radovi koji se prema odredbama članaka 2. i 3. ovoga Pravilnika mogu graditi, odnosno izvoditi u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu, mogu se, umjesto u skladu s tim projektom, odnosno ocjenom, graditi, odnosno izvoditi u skladu s glavnim projektom.“ – čl. 3.a Pravilnika.

1. Za sve reklamne panoe, od Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i promet Grada Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica, treba pribaviti MIŠLJENJE o mogućnosti postave reklamnog panoa na konkretnoj lokaciji.

2. Prije izrade glavnog projekta investitor ili projektant moraju od Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Velika Gorica, Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica, zatražiti UTVRĐIVANJE POSEBNIH UVJETA I UVJETA PRIKLJUČENJA i zatim u skladu s njima izraditi glavni projekt.

3. GLAVNI PROJEKT izrađuje ovlaštena osoba – projektant.

4. Na glavni projekt treba od Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Velika Gorica zatražiti ishođenje POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA svih tijela koja su dala posebne uvjete za izradu glavnog projekta.

5. Na glavni projekt s potvrdama svih tijela treba ishoditi PRETHODNU SUGLASNOST Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i promet Grada Velika Gorica.

6. PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA dostavlja se u pisanom/elektroničkom obliku Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Velika Gorica uz glavni projekt u elektroničkom obliku.

7. STRUČNI NADZOR izvođenja radova obavlja ovlaštena osoba – nadzorni inženjer.

8. Zahtjev za izdavanje UPORABNE DOZVOLE dostavlja se Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Velika Gorica. Nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda izdaje se uporabna dozvola, koja se dostavlja i Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i promet Grada Velika Gorica, radi sklapanja ugovora o plaćanju naknade.

Velika Gorica, 24.10.2019.

Adresar

Temeljem članka 134. stavka. 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/2013) Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Velika Gorica objavljuje popis javnopravnih tijela s njihovim adresama koja utvrđuju posebne uvjete za provedbu zahvata za koje navedeno upravno tijelo izdaje lokacijsku dozvolu.

1. GRAD VELIKA GORICA
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET
Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34,

2. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
SEKTOR UPRAVNIH INSPEKCIJSKIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA
INSPEKCIJA ZAŠTITE OD POŽARA
Zagreb, Petrinjska 30,

3. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
SEKTOR POLICIJE
ODJEL ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA
Zagreb, Petrinjska 20,

4. MINISTARSTVO ZDRAVLJA
UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU
SEKTOR ŽUPANIJSKE SANITARNE INSPEKCIJE I PRAVNE PODRŠKE
SLUŽBA ŽUPANIJSKE SANITARNE INSPEKCIJE
PJ – ODJEL ZA SREDIŠNJU HRVATSKU
ISPOSTAVA VELIKA GORICA
Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34,

5. MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Zagreb, Ksaver 200a,

6. MINISTARSTVO OBRANE
Uprava za materijalne resurse,
Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša,
Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša
Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1,

7. MINISTARSTVO OBRANE
Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1,

8. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
Uprava za zaštitu prirode,
Zagreb, Republike Austrije 14,

9. MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zaštitu kulturne baštine,
Konzervatorski odjel Zagreb,
Zagreb, Mesnička 49,

10. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Zagreb, Ulica grada Vukovara 78,

11. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Uprava za veterinarske inspekcije,
Sektor veterinarske inspekcije,
Veterinarski ured Zagreb,
Ispostava Velika Gorica,
Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34,

12. MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte
Zagreb, Prisavlje 14,

13. HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB
POGON VELIKA GORICA
Velika Gorica, Slavka Kolara 17,

14. HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB ,
POGON ZAGREB,
Pogonski ured Sv. Klara,
Zagreb, Sisačka 27,

15. HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB,
Služba za razvoj i investicije,
Zagreb, Gundulićeva 32,

16. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o.
Sektor za razvoj, investicije i izgradnju,
Zagreb, Kupska 4,

17. HEP – TOPLINARSTVO d.o.o.
Zagreb, Miševečka 15a,

18. HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d.
Regija 1 – sjever, Zagreb, Palmotićeva 82,

19. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9,

20. GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.
Zagreb, Radnička cesta 1,

21. PLINACRO d.o.o.
Zagreb, Savska cesta 88/a,

22. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.,
Zagreb, Širolina 4,

23. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.,
Sektor održavanja,
Sesvete, Ivanja Reka bb,

24. HRVATSKE CESTE d.o.o.
Zagreb, Vončinina 3,

25. HRVATSKE CESTE d.o.o.
SEKTOR ZA ODRŽAVANJE,
ISPOSTAVA ZAGREB,
Zagreb, Metalčeva 5/VI.

26. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Zagreb, Remetinečka 3,

27. HRVATSKE VODE
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Zagrebačko prisavlje“
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220,

28. HRVATSKE VODE
Vodnogospodarski odjel za gornju Savu
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220,

29. HŽ – INFRASTRUKTURA d.o.o.
Zagreb, Mihanovićeva 12,

30. HŽ HRVATSKE ŽELJEZNICE HOLDING d.o.o.
Zagreb, Mihanovićeva 12,

31. HRVATSKE ŠUME d.o.o.
Direkcija Zagreb,
Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2,

32. VG VODOOPSKRBA d.o.o.
Velika Gorica, Ljudevita Posavskog 45,

33. VG ČISTOĆA d.o.o.
Velika Gorica, Ljudevita Posavskog 45,

34. VG KOMUNALAC d.o.o.
Velika Gorica, Ljudevita Posavskog 45,

35. HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO
Zagreb, Ulica grada Vukovara 284,

36. HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.
10150 Zagreb – Zračna luka, PP 45,

37. ZRAKOPLOVNO – TEHNIČKI CENTAR d.d.
Velika Gorica, Čički gaj bb,

38. MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o.
10150 Zagreb, Rudolfa Fizira 1.

39. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
Odsjek za zaštitu okoliša,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/V,

40. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Zagreb, Nehajska 5,

41. MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
Inspektorat rada
Područni ured Zagreb
Služba za nadzor zaštite na radu
Zagreb, Prilaz Ivana Visine 1-3,