Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja

Osnovne informacije

Pročelnica: Zdenka Cvahte

Tel: 01 / 5510 – 950

Opis i funkcija odjela

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, temeljem zahtjeva koje podnose stranke s područja Grada Velika Gorica, obavlja poslove izdavanja odobrenja za građenje i drugih vrsta rješenja, potvrda i uvjerenja, koja su predviđena Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, Zakonom o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanju ulaganja, Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji.

Vrste dokumenata koje Upravni odjel izdaje (specifikacija važeća na dan 01.01.2014.):

Upravni postupci:

lokacijska dozvola
rješenje o utvrđivanju građevne čestice
rješenje o uvjetima građenja
rješenje za građenje
rješenje o izvedenom stanju
rješenje o promjeni namjene
uporabna dozvola
građevinska dozvola

Neupravni postupci:

potvrda glavnog projekta
potvrda parcelacijskog elaborata
potvrda elaborata etažiranja
uvjerenje o vremenu građenja građevine
uvjerenje za uporabu
podaci o uvjetima uređenja prostora i sl.

Upravni odjel postupa po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11), Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12 i 143/13) te Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09,128/10, 136/12 i 76/13), Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13) i Zakonom o gradnji (NN 153/13).

Utorkom i petkom od 8.00 do 11.00 i 11.30 do 15.00 sati

Dokumenti

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole

Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole

Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole (za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola)

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole (za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola)

Zahtjev za izdavanje rješenja o izmjeni građevinske dozvole (potvrde glavnog projekta) (za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvolaodnosno za koju se prema ranije važećem zakonu izdavala lokacijska dozvola)

Zahtjev za izdavanje rješenja o izmjeni građevinske dozvole (rješenja) (za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola
odnosno za koje se prema ranije važećim zakonima nije izdavala lokacijska dozvola)

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za određenu građevinu

Prijava početka građenja / nastavka radova ( temeljem pravomoćnog rješenja o uvjetima građenja)

Zahtjev za obavijest o posebnim uvjetima

Zahtjev za donošenje rješenja o utvrđivanju građevne čestice

Zahtjev za izdavanje potvrde o usklađenosti parcelacijskog elaborata

Zahtjev za izdavanje dozvole o promjeni namjene i uporabi građevine

Zahtjev za izdavanje rješenja o izmjeni građevinske dozvole (rješenja / potvrde glavnog projekta) u vezi s promjenom imena odnosno tvrtke investitora tijekom građenja

Prijava pokusnog rada (u svrhu izdavanja uporabne dozvole predviđenog i obrazloženog glavnim projektom)

Prijava početka građenja – nastavka radova (temeljem potvrde glavnog projekta / rješenja za građenje)

Prijava početka radova na uklanjanju građevine

Zahtjev za izdavanje potvrde elaborata etažiranja

Adrese javnopravnih tijela

Temeljem članka 134. stavka. 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/2013) Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Velika Gorica objavljuje popis javnopravnih tijela s njihovim adresama koja utvrđuju posebne uvjete za provedbu zahvata za koje navedeno upravno tijelo izdaje lokacijsku dozvolu.

1. GRAD VELIKA GORICA
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET
Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34,

2. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
SEKTOR UPRAVNIH INSPEKCIJSKIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA
INSPEKCIJA ZAŠTITE OD POŽARA
Zagreb, Petrinjska 30,

3. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
SEKTOR POLICIJE
ODJEL ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA
Zagreb, Petrinjska 20,

4. MINISTARSTVO ZDRAVLJA
UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU
SEKTOR ŽUPANIJSKE SANITARNE INSPEKCIJE I PRAVNE PODRŠKE
SLUŽBA ŽUPANIJSKE SANITARNE INSPEKCIJE
PJ – ODJEL ZA SREDIŠNJU HRVATSKU
ISPOSTAVA VELIKA GORICA
Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34,

5. MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Zagreb, Ksaver 200a,

6. MINISTARSTVO OBRANE
Uprava za materijalne resurse,
Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša,
Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša
Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1,

7. MINISTARSTVO OBRANE
Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1,

8. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
Uprava za zaštitu prirode,
Zagreb, Republike Austrije 14,

9. MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zaštitu kulturne baštine,
Konzervatorski odjel Zagreb,
Zagreb, Mesnička 49,

10. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Zagreb, Ulica grada Vukovara 78,

11. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Uprava za veterinarske inspekcije,
Sektor veterinarske inspekcije,
Veterinarski ured Zagreb,
Ispostava Velika Gorica,
Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34,

12. MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte
Zagreb, Prisavlje 14,

13. HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB
POGON VELIKA GORICA
Velika Gorica, Slavka Kolara 17,

14. HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB ,
POGON ZAGREB,
Pogonski ured Sv. Klara,
Zagreb, Sisačka 27,

15. HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ELEKTRA ZAGREB,
Služba za razvoj i investicije,
Zagreb, Gundulićeva 32,

16. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o.
Sektor za razvoj, investicije i izgradnju,
Zagreb, Kupska 4,

17. HEP – TOPLINARSTVO d.o.o.
Zagreb, Miševečka 15a,

18. HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d.
Regija 1 – sjever, Zagreb, Palmotićeva 82,

19. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9,

20. GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.
Zagreb, Radnička cesta 1,

21. PLINACRO d.o.o.
Zagreb, Savska cesta 88/a,

22. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.,
Zagreb, Širolina 4,

23. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.,
Sektor održavanja,
Sesvete, Ivanja Reka bb,

24. HRVATSKE CESTE d.o.o.
Zagreb, Vončinina 3,

25. HRVATSKE CESTE d.o.o.
SEKTOR ZA ODRŽAVANJE,
ISPOSTAVA ZAGREB,
Zagreb, Metalčeva 5/VI.

26. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Zagreb, Remetinečka 3,

27. HRVATSKE VODE
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Zagrebačko prisavlje“
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220,

28. HRVATSKE VODE
Vodnogospodarski odjel za gornju Savu
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220,

29. HŽ – INFRASTRUKTURA d.o.o.
Zagreb, Mihanovićeva 12,

30. HŽ HRVATSKE ŽELJEZNICE HOLDING d.o.o.
Zagreb, Mihanovićeva 12,

31. HRVATSKE ŠUME d.o.o.
Direkcija Zagreb,
Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2,

32. VG VODOOPSKRBA d.o.o.
Velika Gorica, Kolodvorska 64,

33. VG ČISTOĆA d.o.o.
Velika Gorica, Kolodvorska 64,

34. VG KOMUNALAC d.o.o.
Velika Gorica, Kolodvorska 64,

35. HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO
Zagreb, Ulica grada Vukovara 284,

36. HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.
10150 Zagreb – Zračna luka, PP 45,

37. ZRAKOPLOVNO – TEHNIČKI CENTAR d.d.
Velika Gorica, Čički gaj bb,

38. MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o.
10150 Zagreb, Rudolfa Fizira 1.

39. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
Odsjek za zaštitu okoliša,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/V,

40. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Zagreb, Nehajska 5,

41. MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
Inspektorat rada
Područni ured Zagreb
Služba za nadzor zaštite na radu
Zagreb, Prilaz Ivana Visine 1-3,