Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Zaštita osobnih podataka

Zakonom o zaštiti osobnih podataka («Narodne novine» broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizič¬kim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Voditelj zbirke osobnih podataka smije obrađivati osobne podatke samo uz uvjete određene Zakonom o zaštiti osobnih podataka («Narodne novine» broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12).Evidencije o zbirkama osobnih podataka koje vodi obavezan je dostaviti u Središnji registar evidencija zbirki osobnih podataka, sukladno članku 14., 15. i 16. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 18a. stavka 8 Zakona, prema kojem službenik za zaštitu osobnih podataka:
• vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi ovoga Zakona i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
• upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
• upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
• brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona,
• omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona,
• surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Zakonom o zaštiti osobnih podataka osnovana je Agencija za zaštitu osobnih podataka kao samostalno i neovisno tijelo sa temeljnom zadaćom provedbe nadzora nad obradom osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Obveze prema ispitanicima/građanima od kojih se prikupljaju osobni podaci

• davanje informacija prije prikupljanja osobnih podataka:
1) o svom identitetu
2) o svrsi obrade
3) o korisnicima i/ili kategorijama korisnika osobnih podataka
4) o tome radi li se o dobrovoljnom ili obveznom davanju osobnih podataka
• na zahtjev ispitanika/građana, odnosno njihovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika voditelj zbirke osobnih podataka dužan je najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva omogućiti ostvarivanje prava ispitanika/građana na uvid u njihove osobne podatke, odnosno dostaviti obavijesti, izvatke, potvrde i ispise u vezi osobnih podataka koji se obrađuju
• u slučaju da voditelj zbirke osobnih podataka utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, dužan ih je dopuniti, izmijeniti ili izbrisati te o tome najkasnije u roku od 30 dana izvijestiti osobu na koju se osobni podaci odnose i korisnike osobnih podataka
• poduzimanje tehničkih, kadrovskih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka kako bi se podaci zaštitili od moguće zlouporabe i utvrđivanje obveza osoba zaposlenih u obradi osobnih podataka na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka
zastita.podataka@gorica.hr
T: 01/6269-914
F: 01/6269-910

Popis zbirki osobnih podataka Grada Velike Gorice:

1. Matična knjiga radnika
2. Radnici u sustavu mirovinskog osiguranja
3. Obvezno zdravstveno osiguranje
4. Zbirka pomoćnika u nastavi
5. Zbirka učeničkih i studentskih stipendija
6. Zbirka osobnih podataka primatelja jednokratnih novčanih pomoći za opremu novorođenog djeteta
7. Zbirka osobnih podataka korisnika socijalne pomoći
8. Evidencija osobnih podataka podnositelja zahtjeva za prostorno uređenje i građenje
9. Evidencija obveznika komunalnih naknada i komunalnih doprinosa
10. Zbirka osobnih podataka učenika i studenata korisnika jednokratnih novčanih pomoći
11. Evidencija osobnih podataka građana podnositelja zahtjeva iz djelokruga prometnih znanosti
12. Evidencija osobnih podataka prekršitelja prometnih propisa
13. Evidencija osobnih podataka kandidata za polaganje ispita za vozača autotaksi vozila
14. Evidencija osobnih podataka prijavitelja i prekršitelja iz djelokruga komunalnih djelatnosti
15. Evidencija osobnih podataka učenika osnovnih škola korisnika javnog prijevoza
16. Evidencija osobnih podataka korisnika potpora male vrijednosti
17. Evidencija osobnih podataka vlasnika zemljišta
18. Evidencija osobnih podataka zakupnika poljoprivrednog zemljišta