Grad Velika Gorica

Zaštita osobnih podataka

OPĆA UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR (General Data Protection Regulation) izravno će se primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.

Cilj Uredbe: pružiti kontrolu građanina nad njihovim osobnim podatcima i stvoriti visoku i ujednačenu razinu zaštite podataka u Europskoj uniji.

Osobni podatak – svaki podatak kojim se može identificirati neka fizička osoba, izravno ili neizravno (ime i prezime, OIB, adresa, broj telefona, e-pošta, datum rođenja, fotografija, podatak o obrazovanju, bankovni račun, IP adresa …)

Posebna kategorija osobnih podataka – podatci o zdravlju i spolnom životu, rasnom ili etničkom podrijetlu, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, podatci o kaznenom ili prekršajnom postupku, sindikalna članstva. Navedeni podatci posebne kategorije obrađuju se radi interesa građanina.

Uredba određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata koji obrađuju osobne podatke poput voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade. Neke od obveza subjekata su obrada osobnih podataka ukoliko je građanin dao privolu ili radi izvršavanja zadaći temeljem drugih zakonskih propisa, obrada podataka prema načelima obrade navedenih u Uredbi, zatim informacije koje subjekt daje građaninu prije same obrade njegovih osobnih podataka te uspostava evidencija o vođenju obrade osobnih podataka.
Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka definiraju se i obveze službenika za zaštitu osobnih podataka, a kojeg imenuje voditelj obrade, koji o imenovanju službenika pisano obavještava Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

Agencija za zaštitu osobnih podataka je ovlaštena za primjenu Uredbe o zaštiti osobnih podataka i osiguravanje primjene njezinih odredaba. Odnosno, samostalno je i neovisno tijelo sa temeljnom zadaćom provedbe nadzora nad obradom osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.
Europski odbor za zaštitu osobnih podataka je novo tijelo Europske unije, čija je zadaća osiguravanje dosljedne primjene Opće uredbe o zaštiti podataka u cijeloj Europskoj uniji, što uključuje rješavanje povodom sporova između nadzornih tijela različitih država članica EU-a te izdavanje preporuka, smjernica i primjera najbolje prakse u vezi s područjem primjene Opće uredbe o zaštiti podataka. Pojedine odluke Europskog odbora za zaštitu podataka mogu biti pravno obvezujuće.

Popis zbirki i evidencija osobnih podataka Grada Velike Gorice:
1. Matična knjiga radnika
2. Radnici u sustavu mirovinskog osiguranja
3. Obvezno zdravstveno osiguranje
4. Zbirka pomoćnika u nastavi
5. Zbirka učeničkih i studentskih stipendija
6. Zbirka osobnih podataka primatelja jednokratnih novčanih pomoći za opremu novorođenog djeteta
7. Zbirka osobnih podataka korisnika socijalne pomoći
8. Evidencija osobnih podataka podnositelja zahtjeva za prostorno uređenje i građenje
9. Evidencija obveznika komunalnih naknada i komunalnih doprinosa
10. Zbirka osobnih podataka učenika i studenata korisnika jednokratnih novčanih pomoći
11. Evidencija osobnih podataka građana podnositelja zahtjeva iz djelokruga prometnih znanosti
12. Evidencija osobnih podataka prekršitelja prometnih propisa
13. Evidencija osobnih podataka kandidata za polaganje ispita za vozača autotaksi vozila
14. Evidencija osobnih podataka prijavitelja i prekršitelja iz djelokruga komunalnih djelatnosti
15. Evidencija osobnih podataka učenika osnovnih škola korisnika javnog prijevoza
16. Evidencija osobnih podataka korisnika potpora male vrijednosti
17. Evidencija osobnih podataka vlasnika zemljišta
18. Evidencija osobnih podataka zakupnika poljoprivrednog zemljišta
19. Evidencija osobnih podataka mladih i u Goričkom klubu mladih
20. Evidencija osobnih podataka djece u sustavu predškolskog odgoja
21. Evidencija osobnih podataka korisnika gradskih vrtova
22. Zbirka osobnih podataka učenika za deficitarna obrtnička zanimanja
23. Evidencija osobnih podataka članova Gradskog vijeća Grada Velike Gorice
24. Evidencija osobnih podataka članova svih odbora Gradskoga vijeća Grada Velike Gorice
25. Evidencija osobnih podataka članova vijeća nacionalnih manjina
26. Evidencija osobnih podataka članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice
27. Evidencija osobnih podataka učenika s teškoćama u razvoju
28. Evidencija osobnih podataka poduzetnika u programima potpore
29. Evidencija osobnih podataka građana s upitima prema gradonačelniku i ostalim gradskim službama
30. Evidencija osobnih podatka članova povjerenstava Grada Velike Gorice
31. Evidencija osobnih podataka ravnatelja i predstavnika Grada Velike Gorice u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
32. Podatci o vlasnicima, lokacijama, količinama i vrsti potencijalno otpadnih materijala koji sadrže azbest
33. Podatci o korisnicima sustava gospodarenja otpadom koji žele kompostirati biootpad u svome dvorištu.
34. Evidencija osobnih podataka najmoprimaca stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice.

GDPR – Letak (PDF)

OBRASCI

Zahtjev za ostvarenje prava na ispravak i/ili brisanje, odnosno ograničenje obrade osobnih podataka (MS Word)

Zahtjev za povlačenje privole za obradu osobnih podataka (MS Word)

Prigovor na obradu osobnih podataka (MS Word)

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Grad Velika Gorica
Trg kralja Tomislava 34
E – pošta: zastita.podataka@gorica.hr
T: 01 6269 946