Grad Velika Gorica

Mladi

Savjet mladih

savjet,mladihSavjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Velike Gorice sa zadaćom aktivnijeg uključivanja mladih u javni život Grada Velike Gorice.

U ostvarivanju svojih zadaća Savjet osobito:

1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,
2. raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,
3. predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Grada Velike Gorice,
4. predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za unapređivanje položaja mladih na području Grada i način rješavanja tih pitanja,
5. daju mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđenje položaja mladih na području Grada,
6. sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
7. izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlažu i donošenje lokalnog programa djelovanja za mlade, kao i mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
8. skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih i potiče međusobnu suradnju savjeta mladih drugih jedinica lokalne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj kao i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
9. predlažu Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada.

Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14), članaka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Velike Gorice (Službeni glasnik 4/14) i članka 33. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik 1/21) Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 5. sjednici održanoj 17. veljače 2022. godine, donosi

ODLUKU
o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice

I.
Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice izabrani su:

1. ČLAN: TOMISLAV BREBRIĆ
ZAMJENIK ČLANA: MATEO IVANKOVIĆ

2. ČLAN: IVAN ČOLIĆ
ZAMJENIK ČLANA: PETAR SPAJIĆ

3. ČLANICA: KARLA DRAŽENOVIĆ
ZAMJENIK ČLANA: KRUNO ŠIPUŠIĆ

4. ČLAN: MARKO ĐURAŠIN
ZAMJENIK ČLANA: LUKA ZLODI

5. ČLAN: IVAN GAVRAN
ZAMJENIK ČLANA: DARIO MUŽAR

6. ČLANICA: KRISTINA KLARIĆ
ZAMJENICA ČLANICE:LAURA KOMPES

7. ČLANICA: KARMEN KRKANIĆ
ZAMJENIK ČLANICE: BOŽE MATIĆ

8. ČLAN: MIHAEL KULIŠ
ZAMJENICA ČLANA: JOSIPA JAMBREK

9. ČLAN: KRISTIJAN MILIĆ
ZAMJENIK ČLANA: LOVRO ČUBELIĆ

10. ČLAN: ANTONIO ŠIPUŠIĆ
ZAMJENIK ČLANA: MATIJA DRAŽETIĆ

11. ČLAN: DAMIR ZOBEC
ZAMJENIK ČLANA: IVAN BRADIĆ

II.
Članovi i zamjenici članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice biraju se na tri godine.

III.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Darko Bekić, univ. spec. pol., v.r.