Grad Velika Gorica

Upravni odjel za gospodarski razvoj, poljoprivredu i fondove Europske unije

Osnovne informacije

Pročelnik: Domagoj Ilečić
Tel: 01/555-9233

Upravni odjel za gospodarski razvoj, poljoprivredu i fondove Europske unije:

- obavlja poslove koji se odnose na financiranje iz fondova Europske unije;
- obavlja poslove koji se odnose na investicije, malo i srednje poduzetništvo, trgovinu, turizam i ugostiteljstvo;
- obavlja poslove koji se odnose na poljoprivredu i ruralni razvoj;
- surađuje s udrugama čija se djelatnost odnosi na rad odjela.

Strategija razvoja Grada Velike Gorice od 2018. do 2023. s prilozima (ZIP)

Poduzetništvo

Ured za poduzetništvo obavlja poslove koji se odnose na: poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, ugostiteljstvo, trgovinu, trgovačka društva i cijene, zaštitu potrošača, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Programi potpora (bespovratnih sredstava)
 dodjeli potpora za provođenje naukovanja za obrtnička zanimanja
– poticati obrte i trgovačka društva na primanje naučnika na praktičnu nastavu,
 dodjela potpora za tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtnički djelatnosti
– očuvanje i daljnji razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti
 potpora za poduzetnike početnike,
– poticanje na osnivanje obrta i trgovačkih društava
 potpora za proizvodne i neproizvodne djelatnosti
– jačanje konkurentnih sposobnosti poduzetnika
 potpora za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i
provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU
– olakšati poduzetnicima prijavu za korištenje EU fondova

 Stipendija Grada Vel. Gorice za učenike koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja
– ulaganje u programe obrazovanja za obrtništvo i poduzetništvo, radi podizanja kvalitete
obrazovanja te stvaranje poduzetništvu usmjerenog kadra.

Radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine, obrta i ugostiteljskih objekata
Radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine samostalno određuje trgovac.
Radno vrijeme obrta samostalno određuje obrtnik.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Grada Velike Gorice regulirano je Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 85/15 i Odlukom o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Velike Gorice ( Službeni glasnik GVG br. 10/16).
Drugačije radno vrijeme ugostiteljskog objekta od propisanog određuje se rješenjem po zahtjevu ugostitelja uz koji se mora priložiti:
- rješenje nadležnog tijela kojim je utvrđeno da su provedene mjere zaštite od buke za noćne
uvjete rada, rješenje kojim su utvrđeni minimalni uvjeti za obavljanje ugostiteljske
djelatnosti,
mišljenje vijeća gradske četvrti ili mjesnog odbora, odnosno predsjednika vijeća, gdje se
nalazi ugostiteljski objekt, upravna pristojba 70 kuna u državnim biljezima.

Zahtjev s propisanom dokumentacijom podnosi se Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU, najkasnije 7 dana prije održavanja prigodne proslave.

Više informacija dostupno putem E-mail; poduzetnistvo@gorica.hr
Tel.: 01/ 5520-527, 01/5559-436, 01 /5520-522

Investicije

Ured za investicije obavlja poslove praćenja realizacije investicija na području grada, umrežavanje, koordinacija i organizacija sastanaka investitora/poduzetnika s tijelima gradske uprave u vidu što brže i lakše realizacije investicije te ishođenju potrebne dokumentacije i rješavanju administrativnih zapreka, provođenje promidžbenih aktivnosti za privlačenje investicija te prikupljanje iskaza interesa investitora/poduzetnika.

Info za investitore (PDF)

Popis korisnih adresa za investitore i poduzetnike (PDF)

Fondovi EU

Ured za fondove EU obavlja stručne poslove koji se odnose na financiranje iz fondova EU i drugih izvora i to kroz pripremu, planiranje, provedbu, praćenje i vrednovanje gradskih projekata kroz projekte lokalne, međuregionalne nacionalne i međunarodne suradnje. Ured također surađuje s institucijama nadležnim za fondove EU i drugim institucijama u RH, EU i svijetu.

Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu prijedloga OPKK (Operativni program kohezija i konkurentnost 2014-2020) – link
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2018/03/Indikativni-godi%C5%A1nji-plan-objave-PDP-ova-za-2018.-godinu-1.xlsx

Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu prijedloga OPULJP (Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020) – link
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2018/02/Godi%C5%A1nji-plan-objave-Poziva-na-dostavu-projekata-za-2018-godinu.xlsx

Indikativni godišnji plan objave natječaja za program ruralnog razvoja 2014. – 2020. -link
http://ruralnirazvoj.hr/plan-objave-natjecaja/

Strategija Europa 2020

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_hr

Operativni program kohezija i konkurentnost – link

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali – link

http://www.esf.hr/operativni-program/

Korisni linkovi
http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.esf.hr/

Aktualni natječaji:

Natječaji za poduzetnike

EU natječaji

Newsletter – link na PDF

Više informacija dostupno putem E-mail; eu.fondovi@gorica.hr
Tel.: 01/ 5559-233

Natječaji

Trajanje natječaja

Natječaj za dodjelu potpora mentorima praktične nastave

ožujak

Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama

ožujak – studeni /

ili do utroška sredstava

Natječaj za dodjelu potpora za  očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti

travanj/svibanj

Natječaj za dodjelu potpora  za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU

ožujak – studeni /

ili do utroška sredstava

Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima početnicima

travanj – studeni /

ili do utroška sredstava

Natječaj za dodjelu potpora za proizvodne i neproizvodne djelatnosti

travanj/svibanj

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva

rujan

Dokumentacija

15.09.2020.
Pravilnik o korištenju prostora i usluga “Startup VG Inkubatora“ (PDF)

Pravilnik o dodjeli stipendija Grada Velike Gorice za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br.1/2018)
Pravilnik o dodjeli potpora za provođenje naukovanja za obrtnička zanimanja (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/2018)
Pravilnik za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama (Službeni glasnik GVG 2/2014., 1/2018)
Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti (Službeni glasnik GVG 1/2015., 2/2017.)
Pravilnik za dodjelu potpora za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU (Službeni glasnik GVG 6/2016., 1/2017.)
Pravilnik za dodjelu potpora poduzetnicima početnicima (Službeni glasnik GVG 1/2018.)
Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Velike Gorice (Službeni glasnik GVG 10/2016.)
Program razvoja poduzetničke zone Rakitovec (Službeni glasnik GVG 13/2006)
Program razvoja Proizvodne zone Vukovinsko polje( Službeni glasnik GVG 9/2008)
Program razvoja poduzetničke Gospodarske zone Kušanec-istok( Službeni glasnik GVG 5/2011.)