Grad Velika Gorica

Obrasci - zahtjevi za gradnju

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole

Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole

Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole (za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola)

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole (za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola)

Zahtjev za izdavanje rješenja o izmjeni građevinske dozvole (potvrde glavnog projekta) (za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvolaodnosno za koju se prema ranije važećem zakonu izdavala lokacijska dozvola)

Zahtjev za izdavanje rješenja o izmjeni građevinske dozvole (rješenja) (za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola
odnosno za koje se prema ranije važećim zakonima nije izdavala lokacijska dozvola)

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za određenu građevinu

Prijava početka građenja / nastavka radova ( temeljem pravomoćnog rješenja o uvjetima građenja)

Zahtjev za obavijest o posebnim uvjetima

Zahtjev za obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta

Zahtjev za donošenje rješenja o utvrđivanju građevne čestice

Zahtjev za izdavanje potvrde o usklađenosti parcelacijskog elaborata

Zahtjev za izdavanje dozvole o promjeni namjene i uporabi građevine

Zahtjev za izdavanje rješenja o izmjeni građevinske dozvole (rješenja / potvrde glavnog projekta) u vezi s promjenom imena odnosno tvrtke investitora tijekom građenja

Prijava pokusnog rada (u svrhu izdavanja uporabne dozvole predviđenog i obrazloženog glavnim projektom)

Prijava početka građenja – nastavka radova (temeljem potvrde glavnog projekta / rješenja za građenje)

Prijava početka radova na uklanjanju građevine

Zahtjev za izdavanje potvrde elaborata etažiranja

Dopuna zahtjeva za izdavanje

Prijava početka građenja temeljem Pravilnika o jednost. i dr. građ. i radovima

Prijava početka građenja / nastavka radova temeljem građevinske dozvole

Zahtjev za izdavanje potvrde o dostavi završnog izvješća nadzornog inženjera