Grad Velika Gorica

Obavijesti

Programi građenja i održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

Programom građenja utvrđuje se komunalna infrastruktura koji će se graditi u 2020. godini, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18 i 110/18) i odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj: 94/13, 73/17 i 14/19).

Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa.

Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture sukladno članku 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu financira se sredstvima:

komunalnog doprinosa;
komunalne naknade;
iz cijene komunalne usluge;
iz naknade za koncesiju;
iz proračuna jedinice lokalne samouprave;
fondova Europske unije;
iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i
donacija.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini na području Grada Velike Gorice u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se razumijevaju obavljanjem komunalnih djelatnosti:

održavanja nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina
održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila
odvodnje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
održavanja javnih zelenih površina,
održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
održavanja groblja i krematorija unutar groblja,
održavanja čistoće javnih površina,
održavanje javne rasvjete.

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini planirana su u iznosu od 60.100.000,00 kuna.

Programi i izvješća (ZIP)