Grad Velika Gorica

Obavijesti

Obavijest o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice sa strateškom procjenom

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17,114/18 i 39/19) te sukladno odredbama članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17) i članaka 4. i 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/2008), Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice kao nositelj izrade prostornog plana i tijelo nadležno za provedbu postupka strateške procjene utjecaja plana na okoliš, objavljuje Obavijest o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice sa strateškom procjenom

Gradsko vijeće Grada Velike Gorice donijelo je Odluku o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice, KLASA: 021-04/2019-03/51, URBROJ: 238-31-11-2019-1 od 12.06.2019. godine („Službeni glasnik Grada Velike Gorice“, broj 5/19) te je time započela izrada navedenog prostornog plana.

Za izradu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice potrebno je, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode, odnosno sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18 i 14/19), provesti postupak strateške procjene utjecaja predmetnog plana na okoliš, stoga je Gradonačelnik Grada Velike Gorice donio Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice, KLASA: 350-07/2019-01/60, URBROJ:238-31-13/02130-19-1 od 12.07.2019. godine. U postupku strateške procjene izradit će se Strateška studija utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice.

Pročišćeni tekst važećeg Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice u kojem su sadržane sve dosadašnje izmjene objavljen je u „Službenom glasniku Grada Velike Gorice“, broj 3/15, a kompletan elaborat s tekstualnim i grafičkim dijelom objavljen je na mrežnoj stranici Grada Velike Gorice: http://www.gorica.hr/prostorni-planovi/

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice, kao i Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice u kojima su navedeni razlozi za izmjenu plana, programska polazišta i ciljevi izmjene plana, te redoslijed radnji koje će se provoditi u postupku izrade plana, kao i u postupku strateške procjene objavljene su na mrežnoj stranici Grada Velike Gorice: http://www.gorica.hr/prostorni-planovi/

O Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice, kao i o Prijedlogu Strateške studije utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, u dnevnom tisku, na mrežnoj stranici Grada Velike Gorice: www.gorica.hr te na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: www.mgipu.hr

Detaljnije informacije o tijeku izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice sa strateškom procjenom mogu se dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica, odnosno na telefone 01/62 69 961 i 01/62 69 962.