Grad Velika Gorica

Obavijesti

Novi gradski vrtovi: Natječaj za davanje vrtnih parcela na korištenje

Temeljem članka 4. Zaključka o provođenju projekta „Gradski vrtovi“ Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje Natječaj za davanje vrtnih parcela na korištenje.

1. Predmet natječaja
Prikupljanje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje građanima Velike Gorice u svrhu proizvodnje hrane (povrće i jagodasto voće), začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe.

2. Lokacija vrtnih parcela
Vrtne parcele se nalaze u Podbrežnici, na kraju Sinjske ulice.

3. Vrijeme korištenja
Vrtne parcele daju se na korištenje na vrijeme od 2 godine bez naknade, s mogućnošću produljenja korištenja pod uvjetom da se korisnici prema istima odnose pažnjom dobrog gospodara.

4. Pravo podnošenja zahtjeva
Pravo podnošenja zahtjeva za davanje na korištenje vrtne parcele ima osoba s prebivalištem na području Grada Velike Gorice koja nema u vlasništvu, suvlasništvu, zakupu ili na korištenju drugo obradivo zemljište.
Zahtjev za davanje na korištenje vrtne parcele može podnijeti samo jedan član zajedničkog kućanstva.

5. Kriteriji za utvrđivanje liste za davanje vrtnih parcela na korištenje
Kriteriji za utvrđivanje Liste za davanje na korištenje vrtnih parcela na obradivom zemljištu (dalje u tekstu: Lista), koji se izražavaju brojem bodova, su:
a) vrijeme prebivanja podnositelja zahtjeva na području Grada Velike Gorice
- za svakih pet godina prebivanja na području Grada Velike Gorice – 1 bod;
b) socijalni status podnositelja zahtjeva:
- prema ukupnim prosječnim mjesečnim primanjima po članu zajedničkog kućanstva, ostvarenim u prethodnoj godini, podnositelju zahtjeva za prihod:
- do 1.000, 00 kn – 3 boda,
- od 1.001,00 kn – 1.750,00 kn – 2 boda,
- od 1.751, 00 kn – 2.200,00 kn – 1 bod,
- prema statusu korisnika prava socijalne skrbi na temelju Zakona o socijalnoj skrbi – 2 boda,
- za status nezaposlene osobe – 3 boda;
c) status hrvatskog branitelja:
- za status hrvatskog branitelja podnositelja zahtjeva i/ili člana zajedničkog kućanstva – 2 boda;
d) status umirovljenika – 2 boda;
e) broj članova zajedničkog kućanstva:
- za svakog člana zajedničkog kućanstva – 1 bod,
- za svakog maloljetnog člana zajedničkog kućanstva – 1 bod.

6. Dokazi
Kriteriji za utvrđivanje Liste dokazuju se:
- prebivalište na području Grada Velike Gorice – uvjerenjem o prebivalištu;
- prihod podnositelja zahtjeva i članova njegova obiteljskog kućanstva – potvrdom porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za svakog člana zajedničkog kućanstva za prethodnu godinu;
- status korisnika prava socijalne skrbi – potvrdom Centra za socijalnu skrb da je podnositelj zahtjeva korisnik prava socijalne skrbi;
- nezaposlenost – uvjerenjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je podnositelj zahtjeva u evidenciji nezaposlenih osoba;
- status hrvatskog branitelja – potvrda MORH-a ili MUP-a o statusu hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva i/ili člana zajedničkog kućanstva;
- status umirovljenika podnositelja zahtjeva – rješenje o mirovini;
- uvjet iz točke 4. stavka 1. ovog poziva i broj članova zajedničkog kućanstva – izjavom (Prilog 2.).

Isprave kojima se dokazuju kriteriji predaju se u izvorniku ili preslici i ne smiju biti starije od 6 mjeseci od dana objave Natječaja, izuzev isprave iz alineje 6. ove točke.
Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj može po potrebi zatražiti izvornik dokumenta na uvid.

8. Način objave liste
Listu na prijedlog Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj utvrđuje Gradonačelnik.
Lista osobito sadrži: imena, prezimena, adrese i OIB-e podnositelja zahtjeva poredanih po rednim brojevima prema ukupnom broju bodova.
Lista se objavljuje na oglasnoj ploči u zgradi Gradske uprave i na web stranici Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).

9. Sklapanje ugovora
S osobama s Liste, ovisno o broju raspoloživih vrtnih parcela, sklopit će se ugovor o davanju vrtne parcele na korištenje.
Ako se korisniku parcele otkaže ugovor iz propisanih razloga, vrtna parcela dat će se na korištenje slijedećem korisniku sa Liste ako ispunjava sve uvjete.

10. Nadzor
Kontrolu ispunjavanja kriterija za utvrđivanje Liste i obveza iz ugovora prema potrebi obavlja Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj.
Nadzor nad kontrolom namjenskog korištenja parcela obavljat će terenskom provjerom poljoprivredni redar Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj i komunalni redari Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i promet.

11. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se poslati poštom ili predati neposredno u pisarnici na adresu:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica
s naznakom “Zahtjev za korištenje vrtne parcele u Gradu Velikoj Gorici“

12.Vrijeme trajanja natječaja
Natječaj je otvoren do 10. travnja 2017. godine.

13. Informacije
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, soba 407/IV ili na tel. 62-69-947.

Priloženo:

Obrazac prijave i Izjava