Grad Velika Gorica

Služba Gradske uprave

Osnovne informacije

Pročelnica: Elizabeta Stipetić

Tel: 01 / 6269 – 970

Fax: 01 / 6221 – 257

Mail: elizabeta.stipetic@gorica.hr

Radno vrijeme: 7:30 h – 15:30 h

Opis i funkcija odjela:

• obavlja stručne, normativno-pravne, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Gradonačelnika i upravnih tijela Grada;

• po ovlaštenju Gradonačelnika usmjerava i koordinira rad upravnih tijela Grada te usklađuje njihovo djelovanje s programom Gradonačelnika;

• koordinira organizaciju gradskih manifestacija;

• organizira suradnju Grada s tijelima državne uprave, drugim jedinicama lokalne i područne samouprave, ustanovama i udrugama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu;

• obavlja stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola i odnosa s javnošću;

• zastupa Grad pred pravosudnim tijelima i upravlja gradskom imovinom;

• obavlja poslove koji se odnose na provođenje postupaka javne nabave;

• obavlja poslove od značaja za ostvarivanje prava i obveza službenika i namještenika upravnih tijela Grada i dužnosnika Grada;

• obavlja poslove u svezi zaštite na radu, zaštite osoba i imovine, održavanja objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, čišćenja radnih prostorija i okoliša potrebnih za rad gradske uprave te poslove u svezi korištenja i održavanja službenih automobila, i druge poslove od značenja za rad tijela Grada i upravnih tijela;

• brine o uredskom poslovanju, arhiviranju, pripremi i otpremi pošte;

• brine o informatičkoj infrastrukturi, izradi i održavanju aplikativnog softvera.