Grad Velika Gorica

Obavijesti

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za programske sadržaje pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Grad Veliku Goricu u 2024. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21 i 114/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 1/15. i 6/15.), a na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnih poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za grad Veliku Goricu, Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 27. veljače 2024. godine donosi Zaključak
o dodjeli financijskih sredstava za programske sadržaje pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Grad Veliku Goricu u 2024. godini

I.
Temeljem provedenog javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini dodjeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 180.500,00 eura s PDV-om u 2024. godini kako slijedi:

PRIJAVITELJ

PROGRAMSKI SADRŽAJ

PREDLOŽENI IZNOS

01ALTER MEDIA d.o.o.
 1. KAJ IMA V GRADU
 2. VG HIGHLIGHT
18.000,00 eura s PDV-om
CIUDAD d.o.o. Ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događanja s područja grada Velike Gorice 7.500,00 eura s PDV-om
E-RADIO d.o.o.
 1. Medijsko praćenje i informiranje građana o aktivnostima grada Velike Gorice
 2. City portal hr CityTV
30.000,00 eura s PDV-om
PREMIUM CONTENT
 1. „VELIKOGORIČKI VREMEPLOV“ -nije u sustavu PDV
 2. Projekt „Moja Gorica“ – nije u sustavu PDV
 3. Projekt „Ponos Velike Gorice“ – nije u sustavu PDV
 4. Projekt „Udruge – čuvari baštine i tradicije“ – nije u sustavu PDV
15.000,00 eura – nije u sustavu PDV-a
01PORTAL j.d.o.o.
 1. Informator Velike Gorice
 2. Naši ljudi našeg kraja
20.000,00 eura s PDV-om
PROPULS d.o.o. Velika Gorica – grad po mjeri obitelji

Kulturno – povijesna baština Turopolja u turističkom ruhu

-Medijsko praćenje i informiranje građana o aktivnostima grada Velike Gorice

- Velika Gorica idealno mjesto za biznis

20.000,00 eura s PDV-om
STUDIO EUNOIA d.o.o.
 1. VG danas – JUČER
 2. VG danas – DANAS
 3. VG danas – SUTRA
38.000,00 eura s PDV-om
„MEDIA M“ Portal „Kronike Velike Gorice“

-Energetski potencijali na području grada Velike Gorice

32.000,00 eura s PDV-om
UKUPNO:

180.500,00 eura s PDV-om

II.
Programski sadržaji prijavitelja koji nisu prihvaćeni za financiranje iz proračuna Grada Velike Gorice:

PRIJAVITELJ

PROGRAMSKI SADRŽAJ

METROPOLITAN Hrvatska d.o.o. Informativni programski sadržaj u regionalnom digitalnom tjedniku Kajkavske kronike
Zagorje International d.o.o. za informacije Informativni programski sadržaj
PRIGORSKI MEDIA d.o.o. Velika Gorica na portalu Prigorski.hr
MOTUS MEDIA d.o.o.

Porezno uvjer. od 03.10.23.

VELIKA GORICA – GRAD VELIKIH MOGUĆNOSTI

III.
Odobrena sredstva isplatit će se iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2024. godinu

IV.
S navedenim prijaviteljima iz točke I. ovog Zaključka sklopit će se ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Grada Velike Gorice.

V.
Prijavitelji imaju pravo prigovora u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Zaključka.
O prigovoru odlučuje Gradonačelnik Grada Velike Gorice.

VI.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Velike Gorice i na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice