Grad Velika Gorica

Obavijesti

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za programske sadržaje lokalnih i regionalnih televizijskih nakladnika od interesa za Grad Veliku Goricu u 2024. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21 i 114/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 1/15. i 6/15.), a na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnih poziva za financiranje programskih televizijskih nakladnika od interesa za grad Veliku Goricu, Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 27. veljače 2024. godine donosi Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za programske sadržaje lokalnih i regionalnih televizijskih nakladnika od interesa za Grad Veliku Goricu u 2024. godini

I.
Temeljem provedenog javnog poziva za financiranje programskih sadržaja lokalnih i regionalnih nakladnika televizije od interesa za Grad Veliku Goricu u 2024. godini, dodjeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 15.125,00 eura s PDV-om kako slijedi:

PRIJAVITELJ

PROGRAMSKI SADRŽAJ

PREDLOŽENI IZNOS

Z1 TELEVIZIJA

Ljudevita Posavskog 48

10000 Zagreb

ZOOM Velika Gorica – 10 emisija u trajanju od 30 minuta bruto, unutar 2024. 13.125,00 eura s PDV-om
NET d.o.o. (Mreža TV)

Kamenarska 30

10000 Zagreb

Intervjui u sklopu Emisije 5×5 (3 do 5 minuta) godišnje – 4 kom 2.000,00 eura s PDV-om
UKUPNO:

15.125,00 EURA s PDV-om

II.
Odobrena sredstva isplatit će se iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2024. godinu

III.
S navedenim prijaviteljima iz točke I. ovog Zaključka sklopit će se ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Grada Velike Gorice.

IV.
Prijavitelji imaju pravo prigovora u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Zaključka.
O prigovoru odlučuje Gradonačelnik Grada Velike Gorice.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Velike Gorice i na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice.