Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora za programe/projekte udruga iz područja razvoja vatrogastva i pružanje zaštite od požara od interesa za Grad Veliku Goricu u 2024. godini

Na temelju Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2024. godinu (KLASA: 024-02/2024-02/46; URBROJ: 238-31-10-2024-1 od 29. siječnja 2024. godine) namijenjenih financiranju programa/projekata udruga za razvoj vatrogastva i pružanja zaštite od požara, gradonačelnik Grada Velike Gorice objavljuje Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora za programe/projekte udruga iz područja razvoja vatrogastva i pružanje zaštite od požara od interesa za Grad Veliku Goricu u 2024. godini

I.

Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele jednokratnih financijskih potpora za programe/projekte razvoja vatrogastva i pružanja zaštite od požara koja se provodi na području Grada Velike Gorice u 2024. godini.

II.

Prioritetni programi/projekti za Grad Veliku Goricu su:

1. Programi/projekti razvoja vatrogastva
2. Programi/projekti provođenja mjera zaštite od požara

III.
Udruge mogu prijaviti program/projekt za aktivnosti koje doprinose:
• Pružanje zaštite od požara;
• Promicanje i razvoj volonterstva

IV.

Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je iznos od 26.600,00 € (dvadesetšesttisućašestoeura).

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 150 €, a najveći iznos po pojedinom projektu je 4.000,00 €.

V.

Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava ili do kraja 2024. godine.

VI.
Prijavu projekta na Poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga te koja je podnijela zahtjev za usklađenje udruge sa novim Zakonom o udrugama, koja je programski usmjerena na rad u protupožarnoj zaštiti što je vidljivo iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Velikoj Gorici te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

VII.
Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).

Natječajna dokumentacija može se poslati u elektroničkom obliku na mail adresu: pisarnica@gorica.hr ili se može predati u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku:

„PROJEKTI UDRUGA ZA RAZVOJ VATROGASTVA I
PRUŽANJE ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2024. GODINU“
–NE OTVARATI-

na adresu:
GRAD VELIKA GORICA
UPRAVNI ODJEL ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ,
ŠKOLSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
TRG KRALJA TOMISLAVA 34
10410 VELIKA GORICA

VIII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: antonija.vuk@gorica.hr

Dokumentacija (ZIP)