Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja lokalnih i regionalnih televizijskih nakladnika od interesa za Grad Veliku Goricu u 2024. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja lokalnih i regionalnih televizijskih nakladnika od interesa za Grad Veliku Goricu u 2024. godini, KLASA:024-02/24-02/24, URBROJ: 238-31-10-24-1 od 11. siječnja 2024. godine, gradonačelnik Grada Velike Gorice, dana 12. siječnja 2024. godine raspisuje Javni poziv za financiranje programskih sadržaja lokalnih i regionalnih televizijskih nakladnika od interesa za Grad Veliku Goricu u 2024. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja lokalnih i regionalnih televizijskih nakladnika od interesa za Grad Veliku Goricu u 2024. godini sukladno Zakonu o elektroničkim medijima („Narodne novine“ br. 111/21 i 114/22).
Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Grad Veliku Goricu i stanovnike grada koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.
Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Grad Veliku Goricu i stanovnike grada.

II. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV
Na Javni poziv mogu se prijaviti lokalni i regionalni televizijski nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i ispunjavaju sljedeće uvjete:
- imaju sjedište na području Republike Hrvatske
- imaju koncesiju za područje gradova ili općina Zagrebačke županije
- televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM) – područje koncesije digitalna regija D4 i digitalna regija d44-46
- prijavitelj mora biti upisan u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM) najmanje godinu dana od dana predaje prijave.
Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:

- koji se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam
elektroničkih medija, proračuna Europske unije, državnog proračuna
- koji su u likvidaciji ili stečajnom postupku
- koji imaju nepodmirenih obveza prema proračunu Republike Hrvatske i proračunu Grada Velike Gorice

III. KRITERIJI DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA
Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog programskog sadržaja su:

KRITERIJ BROJ BODOVA

1.

Objave edukativnog programskog sadržaja o Velikoj Gorici, povijesti i znamenitostima Velike Gorice i Turopolja, turopoljskoj baštini

0 – 30

2.

Lokalni karakter informativnog programskog sadržaja (praćenje događaja na području grada), usmjerenost na potrebe i interese stanovnika grada Velike Gorice i uključenost stanovnika u predložene programske sadržaje

0 – 20

3.

Kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja

0 – 10

4.

Dinamika objava programskog sadržaja na primarnom mediju, te dinamika objava istog ili prilagođenog sadržaja na društvenim mrežama prijavitelja

0 – 10

5.

Prisustvo novinara na terenu, video materijali s raznih događanja s terena područja Grada Velike Gorice

0 – 10

6.

Aktivna administracija društvenih mreža prijavitelja u skladu sa zakonskim propisima RH (sprječavanje govora mržnje, poticanja na nasilje, lažnih objava)

0 – 10

7.

Doseg objava medija s obzirom na pokrivenost područja koncesije televizije

0 – 10

Ukupno:

100

IV. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava na javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

1. Obrazac 1 – ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupan
2. Obrazac 2 – podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje

3. Izjava – ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje

4. Ovjereni izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije

5. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na službenim mrežnim stranicama Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).

Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala.

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti više programskih sadržaja koji se obrađuju na Obrascu 2.

V. NAČIN PRIJAVE

Prijava i pripadajuća dokumentacija predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD VELIKA GORICA, URED GRADONAČELNIKA, Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica ili osobno u pisarnici Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34 – prizemlje – šalter br. 1, 10 410 Velika Gorica u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj – Prijava na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja lokalnih i regionalnih televizijskih nakladnika od interesa za Grad Veliku Goricu u 2024. godini“.

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici grada.
Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u gore utvrđenom roku, na način i u obliku opisanom u točkama II., IV. i V. ovog Javnog poziva, smatrat će se neprihvatljivima i neće se razmatrati.

Razmatrat će se samo programski sadržaji koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

VII. REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA I POTPISIVANJE UGOVORA

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava donosi Gradonačelnik grada Velike Gorice na prijedlog Povjerenstva, kojeg imenuje gradonačelnik grada, a koje će, sukladno kriterijima ovog Javnog poziva, razmotriti i ocijeniti prijave podnesene na Javni poziv.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj mrežnoj stranici grada u roku od 3 (tri) dana od dana odabira.

Zaprimljene prijave na Javni poziv se ne vraćaju.

Prijavitelji imaju pravo prigovora na Zaključak o dodjeli financijskih sredstava.

Rok za podnošenje prigovora je 8 (osam) dana od objave Zaključka o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice.

O prigovoru odlučuje gradonačelnik grada.

Prijavitelji kojima se odobre financijska sredstva sklopit će s gradom Velika Gorica Ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstva i grada.

Broj i iznos dodijeljenih sredstava bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima grada za 2024. godinu.

VIII. NAČIN OBJAVE INFORMACIJA

Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene uz ovaj Javni poziv, kao i Zaključak o dodjeli financijskih sredstava, bit će objavljene na mrežnoj stranici grada (www.gorica.hr).

Dokumentacija (OneDrive)