Grad Velika Gorica

Obavijesti

Najava 14. sjednice Gradskog vijeća

vijeceNa temelju članka 27. stavak 2. točka 3. Poslovnika Gradskog vijeća (Službeni glasnik GVG 1/21) sazvana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice za 1. prosinca 2023. godine s početkom u 09,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. a) Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata vijećnika i utvrđivanju mandata zamjenici vijećnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

b) Polaganje prisege

2. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice za razdoblje siječanj – lipanj 2023.

3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Velike Gorice za 2023. godinu

· Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2023. godinu

· Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2023. godinu

· Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu na području Grada Velike Gorice

4. Prijedlog Proračuna GVG za 2024. sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu

· Program korištenja sredstva ostvarenih od naknade za promjenu namjene i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Velike Gorice za 2024. godinu

· Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu na području Grada Velike Gorice

· Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2024. godinu

· Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2024. godinu

· Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2024.godinu

· Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu

· Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2024. godinu

· Program javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2024. godinu

· Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Velike Gorice za 2024. godinu

· Program javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2024. godinu

· Program javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2024. godinu

5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2024. godinu

6. Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Grada Velike Gorice

7. Prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Velike Gorice

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Muzeja Turopolja

9. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja zelene infrastrukture Grada Velike Gorice

10. A) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Procjene ugroženosti od požara za Grad Veliku Goricu

B) Prijedlog Zaključka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Veliku Goricu

11. Prijedlog Odluke o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima

12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Velike Gorice za 2024. godinu

13. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

14. Prijedlog Pravilnika o kriterijima mjerilima i načinu financiranja javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice

15. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite za 2023. godinu i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Velike Gorice za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

16. Prijedlog Odluke o izradi VI. Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice

17. Prijedlog Zaključka o oslobađanju plaćanja korištenja sportskih objekata kojima upravlja Ustanova za upravljanje ŠRC Velika Gorica u 2024. godini

18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Velike Gorice za 2022. godinu

19. Prijedlog Zaključka o odobrenju Programa rada i financijski plan Savjeta mladih Grada Velike Gorice za 2024. godinu

20. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za razrješenje suca porotnika za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici

21. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za razrješenje suca porotnika za mladež Općinskog suda u Velikoj Gorici

22. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje suca porotnika za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici

23. Informacija o EU projektu Velika Gorica „Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracija Velika Gorica“

Materijali za 14. sjednicu Gradskog vijeća (OneDrive)