Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Velike Gorice za školsku godinu 2023./2024.

Na temelju članka 5. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 4/23) gradonačelnik raspisuje Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Velike Gorice za školsku godinu 2023./2024.

I.
Grad Velika Gorica dodijelit će:
a) 30 stipendija za uspjeh u školovanju – 15 učeničkih i 15 studentskih
b) 20 stipendija prema socijalnom statusu – 10 učeničkih i 10 studentskih;
odnosno, broj stipendija se može izmijeniti u određenim kategorijama, ovisno o broju popunjenosti mjesta u pojedinim kategorijama.

II.
1. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije za uspjeh u obrazovanju imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

• da su redovni učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda četverogodišnje srednje škole, odnosno drugog, trećeg, četvrtog ili petog razreda petogodišnje srednje škole na području Republike Hrvatske,
• da su redovni studenti druge ili više godine studija na području Republike Hrvatske
• da prosjek ocjena za prethodne dvije godine školovanja za učenike nije manji od 4,5 za svaku godinu posebno (za učenike 2. razreda računa se samo prosjek ocjena iz prvog razreda te uspjeh natjecanja iz prvog razreda), kao i za studente da nije manji od 4,5 za svaku godinu posebno (za studente 2. godine preddiplomskog studija računa se samo prosjek ocjena prve godine studija te se boduju nagrade i priznanja iz isključivo iz prve godine studija)
• s prebivalištem od najmanje 6 mjeseci na području Grada Velike Gorice
• da su državljani Republike Hrvatske
• da učenici nisu stariji od 20 godina, a studenti da nisu stariji od 26 godina
• da studenti nisu na studentskoj razmjeni
• da nisu u prethodne dvije godine mijenjali studijski program na istoj razini
• da u prethodne dvije godine nisu koristili godinu mirovanja studija
• da nisu apsolventi

2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije prema socijalnom statusu imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

• da su redovni učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda četverogodišnje srednje škole, odnosno drugog, trećeg, četvrtog ili petog razreda petogodišnje srednje škole na području Republike Hrvatske,
• da su redovni studenti druge ili više godine studija na području Republike Hrvatske

• da prosjek ocjena za prethodne dvije godine školovanja za učenike nije manji od 3,5 za svaku godinu posebno, odnosno da prosjek ocjena za studente nije manji od 3,5 za svaku godinu posebno (za učenike 2. razreda računa se samo prosjek ocjena iz prvog razreda, a za studente 2. godine preddiplomskog studija računa se samo prosjek ocjena prve godine studija)
• s prebivalištem od najmanje 6 mjeseci na području Grada Velike Gorice
• da zadovoljavaju najmanje jedan uvjet iz članka 25. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija koji dokazuju potvrdama iz glave V. točke 2. ovog natječaja
• da su državljani Republike Hrvatske
• da učenici nisu stariji od 20 godina, a studenti da nisu stariji od 26 godina
• da nisu na studentskoj razmjeni
• da nisu u prethodne dvije godine mijenjali studijski program na istoj razini
• da u prethodne dvije godine nisu koristili godinu mirovanja studija
• da nisu apsolventi

III.
Stipendija Grada Velike Gorice dodjeljuje se za 12 mjeseci, računajući od 1. rujna 2023. godine.
Iznos stipendije je za učenike 70,00 EUR/527,42 KN* mjesečno, a za studente 135,00 EUR/1.017,16 KN* mjesečno.

*Fiksni tečaj konverzije 7,53450
IV.
Dobitnici Stipendije Grada Velike Gorice ne mogu istovremeno primati i druge stipendije.
Učenik/student može podnijeti prijavu za dodjelu stipendije prema uspjehu u školovanju i stipendije prema socijalnom statusu, a uzet će se u obzir povoljnija.

V.
Uz prijavu za dodjelu stipendija (obrazac se podiže na internet stranici www.gorica.hr ili na porti Gradske uprave, Trg kralja Tomislava 34) potrebno je priložiti sljedeće dokumente, a koji dokazuju postojanje elemenata za bodovanje definiranih Pravilnikom za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija Grada Velike Gorice :

OBAVEZNO za SVE:
• potvrda o upisu u školsku godinu 2023./2024., odnosno potvrda o upisu u akademsku godinu 2023./2024.
• preslika svjedodžbi/prijepis ocjena (ukoliko se radi o višim godinama studija, potrebno je jasno označiti predmete iz prethodne dvije godine studija)
• dokaz o državljanstvu: preslika osobne iskaznice ili preslika domovnice
• dokaz o prebivalištu: Uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 3 mjeseca)
• životopis (obrazovanje, obiteljske prilike; datum i mjesto pisanja, vlastoručni potpis)

Kandidat se zaokruživanjem kategorije na prijavi odlučuje prijavljuje li se na jednu kategoriju ili na obje kategorije. U skladu s prijavom prilaže dodatnu dokumentaciju. Po završetku bodovanja, sastavlja se prijedlog liste te su na tom popisu svi kandidati koji su prijavu predali unutar roka. Ukoliko se kandidat nalazi unutar kvote za dodjelu stipendije na oba prijedloga, i prema uspjehu i prema socijalnom statusu, Povjerenstvo odlučuje kojem popisu na Konačnoj listi kandidat ostaje, obzirom na mogućnost pomicanja drugih kandidata na listi.

DODATNA DOKUMENTACIJA:
1. za uspjeh u školovanju (neobavezno)

• dokaze o sudjelovanju i dobivenim nagradama i priznanjima na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima, znanstveno – istraživačkom odnosno umjetničkom projektu te dokaz o objavljenom znanstvenom ili stručnom radu, dokaz o osvojenim nagradama u prethodnoj jednoj, odnosno dvije školske/akademske godine (sukladno šk./akadem. godini/godinama koje se boduju)
• potvrda o volontiranju za period koji se boduje, sukladno Zakonu o volonterstvu (NN 58/07, 22/13 i 84/21)

2. prema socijalnom statusu (SVI prijavljeni prema socijalnom statusu):

• dokaz o broju članova kućanstva: Uvjerenje o prebivalištu izdano od MUP-a za svakog člana kućanstva ili preslike važećih osobnih iskaznica
• ovisno o kategoriji socijalnog statusa (potrebno je ostvariti pravo na barem jednu od devet navedenih kategorija iz priložene tablice), treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. učenici, odnosno studenti iz obitelji koje su korisnici zajamčene minimalne naknade potvrda od Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Velika Gorica
2. učenici, odnosno studenti koji imaju status osobe s invaliditetom preslika Rješenja o invaliditetu
3. učenici, odnosno studenti iz obitelji koji su korisnici jednokratnih pomoći potvrda od Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Velika Gorica
4. učenici, odnosno studenti koji su korisnici skrbi izvan vlastite obitelji prema Zakonu o socijalnoj skrbi potvrda od Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Velika Gorica o smještaju izvan vlastite obitelji, koja se ostvaruje kao institucijska skrb u domovima ili drugim pravnim osobama ili kao izvaninstitucijska skrb u udomiteljskoj obitelji, obiteljskom domu, organiziranom stanovanju ili u zajednici stambenih jedinica
5. učenici, odnosno studenti bez jednog ili bez oba roditelja smrtni list roditelja
6. prihod po članu obitelji mjesečno ne prelazi 70% proračunske osnovice (309,01 EUR)
  • potvrdu o prihodima članova kućanstva za razdoblje od 1. 07. 2023. do 30. 09. 2023. (potvrda o isplati plaće ovjerena od poslodavca ili preslika odreska mirovine),
  • potvrda o nezaposlenosti sa Zavoda za zapošljavanje za one koji su u evidenciji Zavoda za zapošljavanje,
  • za nezaposlene koji nisu prijavljeni u Zavodu za zapošljavanje  priložiti potvrdu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • za obrtnike uvjerenje o dohotku za 2022. godinu
  • potvrde o školovanju za djecu stariju od 16 godina
  • preslike osobnih iskaznica ili preslika Uvjerenja o prebivalištu za djecu mlađu od 16 godina
7. učenici, odnosno studenti čiji roditelji imaju status osobe s invaliditetom s većim od 50% preslika Rješenja o invaliditetu
8. učenici, odnosno studenti iz obitelji sa četvero i više djece, ne starijih od 26 godina preslike osobnih iskaznica ili preslika Uvjerenja o prebivalištu za svako dijete u obitelji
9. redovni student u statusu roditelja rodni list djeteta

Mogu se dostaviti preslike dokumenata. Povjerenstvo ima pravo tražiti na uvid originale dokumenata te pojašnjenja pristigle dokumentacije.
Prijavu prema socijalnom statusu podnose samo kandidati koji mogu priložiti najmanje jedan od gore navedenih dokaza kojima dokazuju socijalni status.

U izračun prihoda po članu kućanstva ulaze prihodi od plaća i mirovina (izuzev obiteljske mirovine).
U prihod kućanstva uključuje se iznimno i učenička/studentska stipendija, ukoliko je već netko u kućanstvu ostvaruje.
U prihode koji se ostvaruju po nekom od kriterija u skladu s čl.30. i čl.31. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22 i 119/22), ne ulaze u prihod kućanstva.
Kandidati koji dobije bodove prema točkama 1. ili 3. ne pripadaju bodovi po ostalim kriterijima, osim prema uspjehu u školovanju.
Bodovi dobiveni po točkama 2.,4.,5.,6.,7.,8. i 9. se zbrajaju.

VI.
Stipendija se vraća ako stipendist bez opravdanog razloga ne završi razred odnosno godinu za koju se stipendira.

VII.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije objavit će se na oglasnoj ploči Grada Velike Gorice te na službenoj web stranici Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).
Svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na Prijedlog liste kandidata u roku 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste. Konačna lista dobitnika stipendija objavit će se na oglasnoj ploči Grada Velike Gorice i na službenoj web stranici Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).

VIII.
Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti ne vraćaju kandidatima.

IX.
• Prijave za dodjelu stipendija podnose se u periodu od 10.10.2023. do 24.10.2023.
• Prijave za dodjelu stipendija sa svom traženom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja osobno ili poštom na adresu: Grad Velika Gorica, Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica, u zatvorenim omotnicama s naznakom:
- učenici: “Za natječaj za dodjelu učeničke stipendije” – NE OTVARATI,
- studenti: “Za natječaj za dodjelu studentske stipendije” – NE OTVARATI.

Na poleđini omotnice kandidati ostavljaju svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu).

Radi detaljnih uputa svi kandidati mogu se izravno obratiti Upravnom odjelu za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, soba 314, tel.6269-914, od 8,00 do 15,00 sati.

Obrazac (MS Word)

Pravilnik (PDF)

Odluka (PDF)