Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2024. godinu

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21), Kriterija za vrednovanje programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 8/11) i Pravilnika o financiranju udruga iz Proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 2/22) objavljuje se Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2024. godinu

I.
Pozivaju se udruge, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, pojedinci i pravni subjekti koji obavljaju djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti da predlože programe/projekte za sufinanciranje iz proračuna Grada Velike Gorice u 2024. godini.

II.
Sukladno zakonu te prijedlogu Kulturnog vijeća Grada Velike Gorice iz gradskog proračuna sufinancirat će se programi/projekti koji se provode na području Grada Velike Gorice ili za korisnike s područja Grada Velike Gorice u 2024. godini.

III.
Prihvatljivi programi/projekti u okviru ovoga POZIVA su:

1. Programi/projekti redovne djelatnosti udruga za očuvanje tradicijske kulture,
2. Programi/projekti manifestacija i ostalih aktivnosti u kulturi
3. Otkup knjiga, časopisa i druge umjetničke produkcije od značaja za Grad Veliku Goricu

IV.
Kulturno vijeće stručno vrednuje i ocjenjuju programe i projekte prijavljene na ovaj Javni poziv slijedeći opće prioritete i ciljeve Javnog poziva kao i specifičnosti svakog područja umjetničkog i kulturnog djelovanja. Prihvaćeni programi financirati će se sukladno mogućnostima Proračuna. Nakon donošenja Odluke o dodjeli financijskih sredstava, Grad Velika Gorica će na svojim mrežnim stranicama javno objaviti rezultate ovog Poziva s popisom odobrenih i odbijenih programa. Odluka o dodjeli financijskih sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana donošenja gradskog proračuna za 2024. godinu.

V.
U Uputama za prijavitelje programa/projekata u kulturi (prihvatljivi prijavitelji pod brojem 1 i 2 u članku III) i Uputama za prijavitelje otkupa knjiga, časopisa i druge umjetničke produkcije (prihvatljivi prijavitelji pod brojem 3 u članku III) koje su sastavni dio ovoga POZIVA detaljno su opisani uvjeti javnog poziva, postupak prijave, procjene i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava. Prijavljeni program/projekt mora biti pripremljen sukladno Uputama za prijavitelje.

VI.
Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).

Natječajna dokumentacija s obaveznim prilozima dostavlja se:

1. elektroničkim putem na adresu pisarnica@gorica.hr (uz napomenu Prijedlozi programa/projekata za Javne potrebe u kulturi 2024.)

ILI

2. se predaje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučenom poštom ili dostavom u pisarnicu Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku:

„PRIJEDLOZI PROGRAMA/PROJEKTA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI 2024.
– NE OTVARATI“ na adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica

U slučaju predaje Prijave poštom ili osobno u pisarnicu, prijedlozi programa/projekata dostavljaju se i u elektronskom obliku na mail adresu: natjecaj.kultura@gorica.hr
(šalje se samo prijavni obrazac i prilozi vezani uz objašnjenje ili dopunu programa/projekta).

VII.
Razmatrat će se samo prijedlozi koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Od prijavitelja čije prijave imaju nedostatke koji ne utječu na sadržaj prijave bitan za ocjenjivanje prijave, može se tražiti naknadno dopunjavanje odnosno ispravljanje prijave potrebnim podacima ili prilozima u roku od 3 dana od dana primljene obavijesti.

VIII.
Rok za dostavu prijedloga programa/projekata je 4. prosinca 2023. godine.

IX.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu: natjecaj.kultura@gorica.hr

Dokumentacija (ZIP)