Grad Velika Gorica

Vijesti

Zaključak o raspodjeli sredstava za Program pozitivnog razvoja djece i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih za 2023. godinu

Na temelju članka 18. Poslovnika o radu gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 1/15 i 6/15), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15. i 37/21.), te Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 1/16.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 26. srpnja 2023. godine, donosi Zaključak o raspodjeli sredstava za Program pozitivnog razvoja djece i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih za 2023. godinu.

I.

Zaključkom o raspodjeli sredstava za Program pozitivnog razvoja djece i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih za 2023. godinu utvrđuje se raspored sredstava za programe udruga kojima je odobreno financiranje programa.

II.

Sredstva za Program iz točke I. ovoga Zaključka raspoređuju se prema prijedlogu Povjerenstva za prevenciju društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih Grada Velike Gorice na sljedeći način:

Redni broj:

Naziv udruge

naziv programa

predložena sredstva

eur

1.

Udruga Ti si OK Pomoć i podrška učenicima s poteškoćama i poremećaje u ponašanju – Preuzimam odgovornost

2.500,00

2.

Udruga Fun Da Mental Abeceda interneta

1.500,00

3.

Udruženje Djeca prva Trauma i razvoj djece – praktična perspektiva

2.000,00

4.

Udruga KULTUR Kultura u fokusu 2

1.200,00

5.

Udruga Riječi/ Prave/ Predstave Theatro predstava „NASILJE – za nasilje nema opravdanja!“

2.500,00

6.

Udruga roditelja „Korak po korak“ CAP program prevencije nasilja nad i među djecom

1.500,00

7.

Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu Budi mudrica u digitalnom svijetu

3.600,00

8.

Turopoljska udruga skauta TUR Izviđački put izazova: Od zadovoljnog djeteta do zdravog mladog čovjeka

4.000,00

9.

Udruga Bacači sjenki FROOOM! Filmska škola za djecu i mlade u Velikoj Gorici 2023

1.200,00

UKUPNO

20.000,00

III.

Sredstva iz točke II. ovoga Zaključka osigurana su u proračunu Grada Velike Gorice za 2023. godinu, u Razdjelu 007 – Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti u Programu Djelovanje za djecu i mlade koji se provodi kroz Aktivnost Prevencija neprihvatljivih ponašanja djece i mladih na stavci rashoda 38 – Ostali rashodi.

IV.

S nositeljima programa Gradonačelnik Grada Velike Gorice potpisuje ugovor o korištenju sredstava kojim se utvrđuju obveze i način korištenja sredstava.
Nositelji programa obvezni su sredstva koristiti samo za namjene utvrđene programom i ugovorom.

V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.