Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama Grada Velike Gorice za školsku godinu 2023./24.

punTemeljem Godišnjeg plana objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu sufinanciranih iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., objavljuje se Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama Grada Velike Gorice za školsku godinu 2023./24.

I.
• Mjesto rada: osnovne škole kojima je osnivač Grad Velika Gorica
• Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – 21 do 33 sata tjedno
• Prijevoz na rad: u skladu s propisima za zaposlene u osnovnim školama
• Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme
• Broj traženih pomoćnika u nastavi (PUN): 92
• Planirani početak rada: 4. rujna 2023. godine

II.
UVJETI:
• najmanje završena četverogodišnja srednja škola,
• nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na Javni poziv mogu se ravnopravno javiti kandidati oba spola.
Pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem se pruža potpora.

III.
OPIS POSLOVA
Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje neposredne podrške i pomoći učenicima s teškoćama u razvoju sa ciljem poboljšanja njihovih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja.
Podrška i pomoć učenicima odnosi se na podršku u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, u obavljanju higijenskih potreba, uzimanju jela i pića, školskih i drugih aktivnosti i zadataka, suradnju s radnicima škole, roditeljima/skrbnicima te drugim učenicima.

IV.
Odabir osoba koje će izvršavati poslove pomoćnika u nastavi izvršit će Projektni tim za pripremu i provedbu projekta „Svako dijete ima pravo na obrazovanje“ u suradnji s predstavnicima škola – partnerima u projektu.

V.
S odabranim pomoćnicima u nastavi, škole kojima je osnivač Grad Velika Gorica sklopit će ugovor o radu na određeno, nepuno radno vrijeme kojim će se definirati međusobna prava i obaveze.

VI.
Uz prijavu na Javni poziv, kandidati su dužni priložiti:
• Prijavni obrazac,
• Životopis,
• Dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika),
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika osobne iskaznice ili domovnice),
• Dokaz o prebivalištu (neovjerena preslika osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu)
• Dokaz da se ne vodi kazneni i istražni postupak (neovjerena preslika uvjerenja o nekažnjavanju – ne starije od 60 dana od dana objave Javnog poziva).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na Javni poziv pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Grad Velika Gorica zadržava pravo uvida u originale dokumenata.

VII.

Prijave se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u pisarnicu na sljedeću adresu:

Grad Velika Gorica,
Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
Trg kralja Tomislava 34
10410 Velika Gorica

s napomenom „Prijava za pomoćnike u nastavi“.

Rok za podnošenje prijava je 7. kolovoza 2023.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Informacija o rezultatima Javnoga poziva bit će objavljena na www.gorica.hr, a svi prijavljeni kandidati dobit će obavijesti o rezultatima Javnog poziva.

Za sve informacije moguće je obratiti se na e-mail: djeca@gorica.hr

Obrazac PUN (MS Word)