Grad Velika Gorica

Obavijesti

VG Vodoopskrba: Javna ponuda

T.d. VG Vodoopskrba d.o.o. u smislu odredbi članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09., 110/21.) te članka 30. i članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN br. 74/14, 69/17 i 98/19., dalje u tekstu: Zakon) a u svrhu sporazumnog ustanovljenja prava stvarne služnosti radi izgradnje Vodoopskrbne mreže naselja Drenje Šćitarjevsko, objavljuje Javnu ponudu

1. Pozivaju se svi suvlasnici nekretnine označene u točki 4., obzirom da je predviđena izgradnja Vodoopskrbne mreže naselja Drenje Šćitarjevcko vezana uz predmetnu nekretninu, da se u roku od 8 dana od dana objave ove javne ponude na oglasnoj ploči i na službenim stranicama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. i Grada Velika Gorica, odazovu istoj i jave u t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, radi sporazumnog ustanovljenja prava služnosti, a sve sukladno lokacijskoj dozvoli i elaboratu nepotpunog izvlaštenja.

2. Suvlasnici s kojima je već sporazumno ustanovljena služnost ne trebaju se javljati na ovu javnu ponudu.

3. Ova javna ponuda bit će objavljena na oglasnoj ploči i službenim stranicama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o i Grada Velika Gorica 8 dana, od dana 5. 5. 2023. godine do dana 13. 5. 2023. godine.

4. Nekretnina uz koju je vezana izgradnja Vodoopskrbne mreže naselja Drenje Šćitarjevsko, kao i naknada ustanovljena po ovlaštenim sudskim vještacima građevinske i poljoprivredne struke su sljedeće:

R.BR.

K.O.

ZK.Č.BR.

POVRŠINA IZVLAŠTENJA (m2)

NAKNADA  (EUR)

1.

Šćitarjevo

204/3

15

154,37

5. Dostava ove javne ponude osobama iz točke 1. smatra se obavljenom istekom roka iz točke 3. ove javne ponude.

6. Naknada za osnivanje prava služnosti, odnosno iznos umanjenja tržišne vrijednosti nekretnine iz točke 4. plaća se u jednokratnom iznosu.

7. Ukoliko ne dođe do sporazumnog ustanovljenja prava služnosti u roku od 8 dana od dana objave ove javne ponude na oglasnoj ploči i na službenim stranicama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. i Grada Velika Gorica, t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. će pokrenuti postupak izvlaštenja, sukladno Zakonu.

Obrazloženje

Za zahvat u prostoru pod nazivom „Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Drenje Šćitarjevsko“ u kolovozu 2014. godine izdana je Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/2013-001/68, URBROJ: 238-31-01/150-2014-16. U srpnju 2018. godine izrađen je Elaborat nepotpunog izvlaštenja od strane t.d. Geoprofil d.o.o., oznake 61/2018, ovlaštenog inženjera geodezije Damira Šverka, dipl. ing. geod.

Interes Republike Hrvatske utvrđen je člankom 25. stavak 4. Zakona o vodama (NN, br. 66/19., 84/21.) gdje je propisano da je građenje i održavanje vodnih građevina u interesu Republike Hrvatske.

Korisnik izvlaštenja, t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, sukladno čl. 25. Zakona pokrenuo je postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina,
te je isti proveden temeljem Rješenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Odsjeka za imovinsko pravne poslove, Ispostave Velika Gorica, KLASA: UP/I-944-01/20-02/05, URBROJ: 238-18-12-04/1-20-3, od dana 20. 2. 2020. godine.

Javna ponuda (PDF)