Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv udrugama za predlaganje programa za mlade za 2023. godinu od interesa za Grad Veliku Goricu

Na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15. i 37/21.), Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 1/16.) te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa udruga mladih objavljuje se Javni poziv udrugama za predlaganje programa za mlade za 2023. godinu od interesa za Grad Veliku Goricu

I.
Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za programe namijenjene mladima koji se provode na području Grada Velike Gorice.

II.

Programi od posebnog interesa za Grad Veliku Goricu su:
- programi poticanja aktivnog djelovanja mladih i razvoja lokalnih udruga mladih;
- programi pružanja socijalnih usluga za mlade u lokalnoj zajednici;
- programi neformalnog obrazovanja i edukacije mladih.

Udruga može prijaviti jedan program.

III.

Za financiranje programa u okviru ovog Poziva raspoloživ je iznos od 10.000,00 eura (desettisućaeura).

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 650,00 eura, a najveći iznos po pojedinom programu je 2.500,00 eura.

Rok za podnošenje prijedloga programa: do iskorištenja predviđenih sredstava.

IV.

U Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovoga Poziva detaljno su opisani uvjeti javnog poziva, postupak prijave, procjene i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava. Prijavljeni program mora biti pripremljen sukladno Uputama za prijavitelje.

V.

Prijedlozi programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice www.gorica.hr

Prijavna dokumentacija s obveznim prilozima može se podnijeti elektroničkim putem slanjem na adresu elektronske pošte: pisarnica@gorica.hr , poštom ili osobno (predaja na urudžbeni zapisnik) u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za predškolski odgoj,
školstvo i društvene djelatnosti
Trg kralja Tomislava 34
10 410 Velika Gorica

obavezno uz naznaku:

„Prijedlog programa za mlade za 2023. godinu“ – NE OTVARATI

U slučaju predaje Prijave elektroničkim putem prijavitelj će primiti potvrdu o primitku.
U slučaju predaje Prijave poštom ili osobno u pisarnicu, skenirani prijedlozi programa dostavljaju se i u elektronskom obliku na mail adresu: skolstvo@gorica.hr

Razmatrat će se samo oni programi koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Poziva.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: skolstvo@gorica.hr

Dokumentacija (ZIP)