Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Grad Veliku Goricu u 2023. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja lokalnih i regionalnih pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Grad Veliku Goricu u 2023. godini, KLASA: 406-03/23-001/04, URBROJ: 238-31-10/01-23-3 od 12. siječnja 2023. godine, Gradonačelnik Grada Velika Gorica, dana 23.siječnja 2023. godine raspisuje Javni poziv za financiranje programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Grad Veliku Goricu u 2023. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Grad Veliku Goricu u 2023. godini sukladno Zakonu o elektroničkim medijima („Narodne novine“ br. 111/21).

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Grad Veliku Goricu i stanovnike grada koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.
Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Grad Veliku Goricu i stanovnike grada.

II. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV
Na Javni poziv mogu se prijaviti pružatelji elektroničkih publikacija koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i ispunjavaju sljedeće uvjete:
- imaju sjedište na području Republike Hrvatske
- elektroničke publikacije upisane su u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija, televizije ili radio postaja, a koje sadržajem većinom pokrivaju teme s područja grada i njegovih mjesnih odbora
- da svojim dosadašnjim radom prate događaje na području Grada Velike Gorice.
Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti pružatelji elektroničke publikacije
-koji se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije, državnog proračuna
- koji su u likvidaciji ili stečajnom postupku
- koji imaju nepodmirenih obveza prema proračunu Republike Hrvatske i proračunu Grada Velike Gorice

III. KRITERIJI DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA
Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog programskog sadržaja su:

KRITERIJ BROJ BODOVA

1.

Sadržaj programa, kreativnost, inovativnost, autorski pristup

u osmišljavanju programskog sadržaja

0 – 10

2.

Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događaja na području grada), usmjerenost na potrebe i interese stanovnika grada Velike Gorice i uključenost stanovnika u predložene programske sadržaje

0 – 10

3.

Dinamika objava prijavljenog programskog sadržaja na

primarnom mediju te dinamika objava istog ili prilagođenog sadržaja na portalima i društvenim mrežama proizašlih iz

primarnih medija prijavitelja

0 – 10

4.

Doseg objava medija to jest izvješće Google Analytics za elektroničke publikacije  /listopad 2022.,studeni 2022. i prosinac 2022.

0 – 10

Ukupno: 0 – 40

Dodatno će se vrednovati, s maksimalno do 10 bodova, sadržaji usmjereni na teme:

● ostvarivanja prava građana na javno informiranje (1 – 3 boda)
● poticanja gospodarskih aktivnosti na području grada (1 bod)
● poticanja poljoprivrednog i ruralnog razvoja te zaštite okoliša na području grada (1 bod)
● poticanja kulturne raznolikosti, umjetnosti i njegovanje baštine grada (1 bod)
● razvoja znanosti, odgoja, obrazovanja i sporta (1 bod)
● promocije zdravlja i socijalne uključenosti, posebice populacije starijih osoba, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama (1 bod)
● poticanja turizma i turističkih manifestacija (1 bod)
● nacionalnih manjina u gradu (1 bod)

IV. SADRŽAJ PRIJAVE
Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:
1. Obrazac 1 – ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje

2. Obrazac 2 – podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje

3. Izjava – ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje

4. Ovjereni izvadak iz Upisnika pružatelja medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije

5. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga

6. Google Analytics podaci za elektroničke publikacije – Audience za razdoblje od 01. listopada 2022. do 31.prosinca 2022. (export/izvesti u PDF obliku)

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na službenim mrežnim stranicama Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).

Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala.

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti više programskih sadržaja koji se obrađuju na Obrascu 2.

V. NAČIN PRIJAVE

Prijava i pripadajuća dokumentacija predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD VELIKA GORICA, URED GRADONAČELNIKA, Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica ili osobno u pisarnici Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34 – prizemlje – šalter br. 1, 10 410 Velika Gorica u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj – Prijava na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Grad Veliku Goricu u 2023. godini“.

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici grada.

Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u gore utvrđenom roku, na način i u obliku opisanom u točkama II., IV. i V. ovog Javnog poziva, smatrat će neprihvatljivima i neće se razmatrati.

Razmatrat će se samo programski sadržaji koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

VII. REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA I POTPISIVANJE UGOVORA

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava donosi Gradonačelnik grada Velike Gorice na prijedlog Povjerenstva kojeg imenuje gradonačelnik grada, a koje će, sukladno kriterijima ovog Javnog poziva, razmotriti i ocijeniti prijave podnesene na Javni poziv.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj mrežnoj stranici grada u roku od 3 (tri) dana od dana odabira.

Zaprimljene prijave na Javni poziv se ne vraćaju.

Prijavitelji imaju pravo prigovora na Zaključak o dodjeli financijskih sredstava.

Rok za podnošenje prigovora je 8 (osam) dana od objave Zaključka o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice.

O prigovoru odlučuje gradonačelnik grada.

Prijavitelji kojima se odobre financijska sredstva sklopit će s gradom Velika Gorica Ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstva i grada.

Broj i iznos dodijeljenih sredstava bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima grada za 2023. godinu.

VIII. NAČIN OBJAVE INFORMACIJA

Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene uz ovaj Javni poziv, kao i Zaključak o dodjeli financijskih sredstava, bit će objavljene na mrežnoj stranici grada (www.gorica.hr).

Dokumentacija (ZIP)