Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskim udrugama u 2023. godini

Na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br.26/15. i 37/21.), Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 2/22.) te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga objavljuje se Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskim udrugama u 2023. godini

I.
Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne financijske potpore u 2023. godini za udruge iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljske udruge za:
• aktivnosti koje su u skladu s Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu, a za koje nisu odobrena sredstva temeljem drugih javnih poziva Grada Velike Gorice;
• donacije i sponzorstva;
• obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično,
• jačanje kapaciteta udruge (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
• edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zajednicu),
• podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada.

II.
Za financiranje aktivnosti u okviru ovog Poziva raspoloživ je ukupan iznos od 30.500,00 € (tridesettisućaipestoeura) koji se raspoređuje prema aktivnostima kako slijedi:
1. Za socijalno-humanitarne i zdravstvene aktivnosti osiguran je iznos od 13.000,00 €;
2. Za aktivnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata osiguran je iznos od 17.500,00 €;
Najmanji iznos financijske potpore koji se može prijaviti i ugovoriti po ovom Pozivu je 150,00 €, a najveći iznos je 2.000,00 €.

III.
U Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio Poziva detaljno su opisani uvjeti koje moraju ispunjavati podnositelji prijava, dokumentacija koju je potrebno priložiti uz prijavu, postupak podnošenja prijave te procjene i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstva.

IV.
Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice www.gorica.hr

Prijavna dokumentacija s obveznim prilozima dostavlja se:

1. elektroničkim putem na adresu pisarnica@gorica.hr
(uz napomenu Prijava za jednokratne financijske potpore udrugama iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskim udrugama u 2023.godini)

ILI

2. se predaje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučeno poštom ili dostavom u pisarnicu Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku:

„PRIJAVA ZA JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE
UDRUGAMA IZ PODRUČJA SOCIJALNO-HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI TE BRANITELJSKIM UDRUGAMA U 2023.GODINI“

–NE OTVARATI-

na dresu:

GRAD VELIKA GORICA
UPRAVNI ODJEL ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO I
DRUŠTVENE DJELATNOSTI
TRG KRALJA TOMISLAVA 34
10410 VELIKA GORICA

U slučaju predaje Prijave poštom ili osobno u pisarnicu, prijedlozi programa/projekata dostavljaju se i u elektronskom obliku na mail adresu: dragica.mp@gorica.hr
(šalje se samo prijavni obrazac )

V.
Javni poziv otvoren je do utroška planiranih sredstva ili najkasnije do 31.10.2023.godine.

VI.
Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu: dragica.mp@gorica.hr

Dokumentacija (ZIP)