Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu u 2023. godini

Na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15. i 37/21.), Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 2/22.) te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga objavljuje se Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu u 2023. godini

I.
Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za programe/projekte socijalno-humanitarnog i zdravstvenog sadržaja te programe braniteljskih udruga koje provode udruge na području Grada Velike Gorice ili za korisnike s područja Grada Velike Gorice u 2023. godini.

II.
Sukladno Javnom pozivu mogu se prijaviti programi/projekti za sljedeća programska područja koja su od posebnog interesa za Grad Veliku Goricu:
1. Programi/projekti u području socijalno-humanitarne djelatnosti,
2. Programi/projekti u području zaštite od nasilja u obitelji,
3. Programi /projekti u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi,
4. Programi/projekti u području prevencije bolesti i zdravstvene zaštite,
5. Programi/projekti u području brige za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

III.
Udruge mogu prijaviti program/projekt za aktivnosti koje doprinose:
• Socijalnim uslugama i humanitarnoj djelatnosti;
• Integraciji socijalno depriviranih skupina stanovništva;
• Psihosocijalnoj pomoći osobama s problemima ovisnosti;
• Zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te njihovih obitelji;
• Poboljšanju kvalitete života starijih i nemoćnih osoba;
• Poticanju i razvoju socijalnog poduzetništva;
• Promicanju i razvoju volonterstva;
• Zaštiti zdravlja;
• Promicanje vrijednosti Domovinskog rata te poboljšanje kvalitete života stradalnika Domovinskog rata.

IV.
Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je ukupan iznos od 128.500,00 € (stodvadesetosamtisućaipestoeura) koji se raspoređuje prema programima kako slijedi:

1. Za socijalno-humanitarne i zdravstvene programe osigurana su sredstva u iznosu od 73.000,00 € (sedamdesettritisućeeura)

2. Za programe braniteljskih udruga osigurana su sredstva u iznosu od 55.500,00 € (pesdestpettisućaipestoeura)

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/ projektu je 700,00 €, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 16.000,00 €.

V.
U Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Poziva detaljno su opisani uvjeti Javnog poziva, postupak prijave, procjene i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstva. Prijavljeni program/projekt mora biti pripremljen sukladno Uputama za prijavitelje.

VI.
Prijedlozi programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice www.gorica.hr

Natječajna dokumentacija s obveznim prilozima dostavlja se :

1. elektroničkim putem na adresu pisarnica@gorica.hr (uz napomenu Prijedlozi programa/projekata udruga iz socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga za 2023. godinu)

ILI

2. se predaje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučeno poštom ili dostavom u pisarnicu Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku:

„PRIJEDLOZI PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA IZ SOCIJALNO-HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI TE BRANITELJSKIH UDRUGA ZA 2023. GODINU“
–NE OTVARATI-

na adresu:

GRAD VELIKA GORICA
UPRAVNI ODJEL ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO I
DRUŠTVENE DJELATNOSTI
TRG KRALJA TOMISLAVA 34
10410 VELIKA GORICA

U slučaju predaje Prijave poštom ili osobno u pisarnicu, prijedlozi programa/projekata dostavljaju se i u elektronskom obliku na mail adresu: dragica.mp@gorica.hr
(šalju se samo prijavni obrazac A1 i A2

Dokumentacija (ZIP)