Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Grada Velike Gorice

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06., 146/08., 38/09.,153/09., 143/12. i 152/14.) te članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velika Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/15 i 6/15) i Zaključka o provedbi natječaja za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Grada Velike Gorice KLASA: 024-02/2022-02/229, URBROJ: 238-31-13/02130-22-1 od 28. listopada 2022. godine, Gradonačelnik raspisuje Natječaj za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Grada Velike Gorice

1. PREDMET PRODAJE

Marka, tip i model

Broj šasije

Prijeđeni km

Početna cijena

Jamčevina

DAEWOOO, LANOS 1.4

SUPTF69CDYW069336

200.000+

900,00 kn/

119,45 eura

90,00 kn/

11, 95 eura

DAEWOO MATIZ 0,8 SE

UU6MF48412D022536

120.000

1.000,00 kn/

132,72 eura

100,00 kn/

13,27 eura

2. UVJETI I NAČIN PRODAJE

Vozila se prodaju prema načelu „viđeno-kupljeno“, slijedom čega su isključeni svi naknadni prigovori kupca po bilo kojoj osnovi.

Ugovor o kupoprodaji vozila sklopit će se s najpovoljnijim ponuditeljem. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava ostale uvjete natječaja.

U slučaju da istu najvišu kupoprodajnu cijenu ponude dva ili više ponuditelja, nakon utvrđivanja jesu li iste pravovremene i potpune, pristupit će se odmah javnom nadmetanju.

3. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:
- naziv i točnu adresu ponuditelja (za fizičke osobe: ime i prezime, OIB i adresu
prebivališta; za pravne osobe: naziv trgovačkog društva, OIB i adresu),
- presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba,
- izvadak iz sudskog ili obrtnog registra ako je ponuditelj pravna osoba,
- iznos ponuđene cijene,
- dokaz o plaćenoj jamčevini te broj žiro-računa ili tekućeg računa za slučaj povrata jamčevine
- oznaku automobila za koji se podnosi ponuda.

4. JAMČEVINA

Ponuđači su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 10% početne vrijednosti vozila za čiju se kupnju daje ponuda. Dužna jamčevina se uplaćuje na račun Grada Velike Gorice IBAN: HR6624020061854100005, model 68, poziv na broj 7706-OIB ponuditelja s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Velike Gorice.“
Najpovoljnijem ponuditelju položena će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja Ugovora gubi pravo na povrat jamčevine. Ostalim sudionicima natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od odabira najpovoljnije ponude.

5. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Ponude treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu

GRAD VELIKA GORICA
Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica
s naznakom: „Ponuda na natječaj za kupnju rabljenog vozila – ne otvarati“

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja. Ponude podnesene izvan roka, kao i nepotpune ponude neće se razmotriti.

Javno otvaranje ponuda bit će u prostorijama Gradske uprave na adresi Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica, vjenčana sala u prizemlju, dana 07.12.2022. godine u 9,00 sati.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočne osobe koje su podnijele ponudu ili njihovi ovlašteni zastupnici.

6. ODLUKA O PODNESENIM PRIJAVAMA

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Grada Velika Gorica. Povjerenstvo može predložiti da se ne prihvati ni jedna ponuda.

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja.

7. UGOVOR O KUPOPRODAJI

Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 15 dana od dana donošenja Zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u navedenom roku, zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti.
Rok za plaćanje kupoprodajne cijene je 30 dana od dana sklapanja ugovora, a kupoprodajna cijena uplaćuje se na žiro račun Grada Velike Gorice naveden u ugovoru.
Eventualne poreze i druge pristojbe podmiruje kupac.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti na 01/6269-927