Grad Velika Gorica

Obavijesti

Najava 9. sjednice Gradskog vijeća

vijeceNa temelju članka 27. stavak 2. točka 3. Poslovnika Gradskog vijeća (Službeni glasnik GVG 1/21) sazvana je 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice za 28. studenog 2022. godine s početkom u 9,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37 i predložen je sljedeći dnevni red:

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata vijećnice i utvrđivanju mandata zamjeniku vijećnice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

2. Prijedlog Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine

3. Prijedlog Proračuna Grada Velike Gorice za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu
a) Program korištenja sredstva ostvarenih od naknade za promjenu namjene i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Velike Gorice za 2023. godinu
b) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu na području Grada Velike Gorice
c) Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2023. godinu
d) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2023. godinu
e) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2023. godinu
f) Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu
g) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2023. godinu
h) Program javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2023. godinu
i) Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Velike Gorice za 2023. godinu
j) Program javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2023. godinu
k) Program javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2023. godinu

4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2023. godinu

5. Prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Velike Gorice za 2022. godinu

6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Velike Gorice za 2023. godinu

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Velika Gorica

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica

10. Prijedlog Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Velike Gorice

11. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika

12. Prijedlog Odluke o određivanju građevina javne odvodnje oborinskih voda komunalnom infrastrukturom

13. Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2022 godinu i godišnji plan razvoja s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

14. Prijedlog Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Velike Gorice za razdoblje 2022-2024

15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Velike Gorice za razdoblje 2019-2022

16. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu VG Komunalac

17. Prijedlog Zaključka o oslobađanju plaćanja korištenja sportskih objekata kojima upravlja Ustanova za upravljanje ŠRC Velika Gorica u 2023. godini

18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za postavljenje spomenika SD Radnik u parku dr. F. Tuđmana na k.č.br. 1626/1 u k.o. Velika Gorica

19. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut DV Ciciban

20. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut DV Lojtrica

21. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut DV Velika Gorica

22. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut DV Žirek

23. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja Turopolja

24. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju ulice u naselju Staro Čiče

25. Prijedlog Zaključka o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Grada Velike Gorice za 2023.

26. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja

27. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Velikoj Gorici

28. Informacija o EU projektu Velika Gorica „Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracija Velika Gorica“

Materijali za 9. sjednicu Gradskog vijeća (One Drive)