Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni natječaj za davanje u zakup lokacija na javnim površinama na području Grada Velike Gorice za postavljanje kioska

Na temelju Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina na području Grada Velike Gorice za postavljanje kioska KLASA: 024-02/2022-02/260, URBROJ:238-31-13/02140-22-1 od 17.11.2022.g. Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje Javni natječaj za davanje u zakup lokacija na javnim površinama na području Grada Velike Gorice za postavljanje kioska

1. Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe.
2. Lokacije se daju u zakup na pet (5) godina.
3. Naknada za korištenje lokacije plaća se prije sklapanja ugovora o zakupu.
4. Zakupnina se plaća mjesečno i može se mijenjati u skladu s važećim aktima koje donose nadležna tijela Grada Velike Gorice.
5. Lokacija se ne može dati u podzakup.
6. Ponuda mora sadržavati:
- osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se natječe,
- presliku osobne iskaznice (fizička osoba),
- original ili presliku izvatka iz obrtnog (obrtnik) i sudskog (trgovačko društvo) registra ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana od raspisivanja javnog natječaja,
- lokaciju za koju se daje ponuda (broj lokacije i oznaku lokacije),
- visinu ponuđene naknade za korištenje lokacije,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini, koja se uplaćuje u korist Proračuna Grada Velike Gorice, na žiro račun broj : IBAN HR6624020061854100005 model HR68, poziv na broj 7706 – OIB platitelja, svrha uplate: jamčevina,
- original ili presliku Potvrde upravnog odjela za financije Grada Velike Gorice, te original ili presliku potvrde Gradskog stambenog gospodarstva Velika Gorica d.o.o. ne stariju od 30 dana od raspisivanja javnog natječaja, čime ponuditelj dokazuje da nema dugovanja prema Gradu po bilo kojoj osnovi.
Natjecatelji trebaju dati zasebnu ponudu za svaku lokaciju.
7. Raniji zakupnik koji temeljem provedenog postupka ostaje na lokaciji dužan je u roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora o zakupu Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i promet Grada Velike Gorice podnijeti zahtjev za donošenje rješenja o postavljanju kioska, dok je taj rok za donošenje predmetnog rješenja za novog zakupnika 60 dana od dana sklapanja Ugovora o zakupu.
8. Novi zakupnik je dužan o svom trošku izraditi idejni projekt sukladno odredbi članka 30. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj: 10/16, 10/18., 8/19.) i Pravilnika o postavljanju kioska i pokretnih naprava na području Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj: 09/10., 06/16.), nabaviti i postaviti kiosk, urediti lokaciju za postavljanje kioska i snositi troškove priključenja na komunalnu i ostalu infrastrukturu.
9. Rok za podnošenje ponuda je osam (8) dana od dana objave natječaja u tisku.
10. Ponude se upućuju Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i promet Grada Velike Gorice, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ ZA POSTAVLJANJE KIOSKA – NE OTVARATI“, predaju se u pisarnici gradske uprave Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34 ili šalju preporučenom pošiljkom na istu adresu.
11. Ponude će biti javno otvorene dana 13.12.2022. godine u 9.00 sati u prostorijama gradske uprave (vjenčana sala), Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34.
Na otvaranju ponuda mogu biti prisutni ovlašteni ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći i osobne iskaznice.
12. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja ponudi najvišu naknadu za korištenje lokacije.
13. Raniji zakupnik lokacije na kojoj je postavljen kiosk, a kojem je istekao ugovor o zakupu koji sudjeluju u ovom javnom natječaju ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu ako:
- udovoljava svim uvjetima iz natječaja,
- prihvati najviši ponuđeni iznos naknade za lokaciju.
14. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos naknade za lokaciju, pravo na sklapanje ugovora ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u pisarnici gradske uprave.
15. Ponude koje nisu podnesene u roku ili su nepotpune neće se razmatrati.
16. Gradonačelnik Grada Velike Gorice donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 15 dana od otvaranja ponuda koja se dostavlja svakom ponuditelju.
17. Natjecateljima čije ponude nisu prihvaćene uplaćena jamčevina se vraća nakon dovršetka natječaja, najkasnije u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja.
Natjecateljima čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija jamčevina se uračunava u utvrđeni iznos naknade za lokaciju.
18. Ako natjecatelji čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustanu od sklapanja ugovora o zakupu, Gradonačelnik Grada Velike Gorice može izabrati drugu po redu najpovoljniju ponudu ili raspisati novi javni natječaj.
19. Ako osoba koja je odabrana kao najpovoljniji ponuditelj u roku 7 dana od dana dostave poziva za sklapanje ugovora o zakupu isti ne sklopi, smatra se da je odustala od sklapanja ugovora o zakupu.
20. Grad Velika Gorica zadržava pravo djelomičnog ili potpunog poništenja javnog natječaja, te ne odabrati niti jednog ponuditelja bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.
Napomena:
Uvid u kartu s grafičkim prikazom lokacija može se izvršiti na službenim stranicama Grada Velike Gorice – gorica.hr, na oglasnoj ploči gradske uprave, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefonu broj: 01/6269-945 i 01/6269-923 radnim danom od 08.00-15.00 sati.

Dokumentacija – lokacije (ZIP)