Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Velike Gorice za školsku godinu 2022./2023.

Na temelju članka 5. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 5/21) gradonačelnik raspisuje Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Velike Gorice za školsku godinu 2022./2023.

Natječaj
za dodjelu Stipendije Grada Velike Gorice za školsku godinu 2022./2023.

I.
Grad Velika Gorica dodijelit će:
a) 30 stipendija za uspjeh u školovanju – 15 učeničkih i 15 studentskih
b) 20 stipendija prema socijalnom statusu – 10 učeničkih i 10 studentskih;
odnosno, broj stipendija se može izmijeniti u određenim kategorijama, ovisno o broju popunjenosti mjesta u pojedinim kategorijama.

II.
1. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije za uspjeh u školovanju imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

• da su redovni učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole, odnosno da su redovni studenti druge ili više godine studija na području Republike Hrvatske
• da prosjek ocjena za prethodne dvije godine školovanja za učenike nije manji od 4,5 za svaku godinu posebno (za učenike 2. razreda računa se samo prosjek ocjena iz prvog razreda), kao i za studente da nije manji od 4,5 za svaku godinu posebno (za studente 2. godine preddiplomskog studija računa se samo prosjek ocjena prve godine studija)
• s prebivalištem od najmanje 5 godina na području Grada Velike Gorice
• da su državljani Republike Hrvatske
• da nisu stariji od 26 godina
• da nisu na studentskoj razmjeni
• da nisu u prethodne dvije godine mijenjali studijski program na istoj razini
• da u prethodne dvije godine nisu koristili godinu mirovanja studija
• da nisu apsolventi

2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije prema socijalnom statusu imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

• da su redovni učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole, odnosno redovni studenti druge ili više godine studija na području Republike Hrvatske
• da prosjek ocjena za prethodne dvije godine školovanja za učenike nije manji od 3,5 za svaku godinu posebno, odnosno da prosjek ocjena za studente nije manji od 3,5 za svaku godinu posebno (za učenike 2. razreda računa se samo prosjek ocjena iz prvog razreda), kao i za studente da nije manji od 4,5 za svaku godinu posebno (za studente 2. godine preddiplomskog studija računa se samo prosjek ocjena prve godine studija)
• s prebivalištem od najmanje 5 godina na području Grada Velike Gorice
• da zadovoljavaju najmanje jedan uvjet iz članka 23. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija koji dokazuju potvrdama iz glave V. točke 2. ovog natječaja
• da su državljani Republike Hrvatske
• da nisu stariji od 26 godina
• da nisu na studentskoj razmjeni
• da nisu u prethodne dvije godine mijenjali studijski program na istoj razini
• da u prethodne dvije godine nisu koristili godinu mirovanja studija
• da nisu apsolventi

III.
Stipendija Grada Velike Gorice dodjeljuje se za 12 mjeseci, računajući od 1. rujna 2022. godine.
Iznos stipendije je za učenike 500,00 KN/66,36 EUR* mjesečno, a za studente 1.000,00 KN/ 132,72 EUR* mjesečno.

*Fiksni tečaj konverzije 7,53450
IV.
Dobitnici Stipendije Grada Velike Gorice ne mogu istovremeno primati i druge stipendije.
Učenik/student može podnijeti prijavu za dodjelu stipendije prema uspjehu u školovanju i stipendije prema socijalnom statusu, a uzet će se u obzir povoljnija.

V.
Uz prijavu za dodjelu stipendija (obrazac se podiže na internet stranici www.gorica.hr ili na porti Gradske uprave, Trg kralja Tomislava 34) potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

1. za uspjeh u školovanju

OBAVEZNO:
• dokaz o upisu u školsku/akademsku godinu 2022./2023.
• prijepis ocjena jasno označen iz prethodne dvije školske/akademske godine, a za učenike i studente druge godine školovanja/ preddiplomskog studija prijepis ocjena prvog razreda/ s prve godine dodiplomskog studija
• dokaz o državljanstvu: domovnica ili dokument izdan od MUP-a koji sadrži podatak o državljanstvu
• dokaz o prebivalištu: Uvjerenje o prebivalištu izdano od MUP-a (ne starije od 3 mjeseca)
• životopis (obrazovanje, obiteljske prilike; datum i mjesto pisanja, vlastoručni potpis)

DODATNO:
• dokaze o sudjelovanju i dobivenim nagradama i priznanjima na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima, znanstveno – istraživačkom odnosno umjetničkom projektu te dokaz o objavljenom znanstvenom ili stručnom radu u prethodne dvije školske/akademske godine
• dokaz o volontiranju u tijeku prethodne dvije godine

2. prema socijalnom statusu (SVI):

• dokaz o upisu u školsku/akademsku godinu 2022./2023.
• prijepis ocjena jasno označen iz prethodne dvije školske/akademske godine i to za svaku godinu posebno, a za učenike i studente druge godine školovanja/preddiplomskog studija prijepis ocjena prvog razreda/ s prve godine studija
• dokaz o broju članova kućanstva: Uvjerenje o prebivalištu izdano od MUP-a za svakog člana kućanstva ili preslike važećih osobnih iskaznica
• dokaz o državljanstvu: domovnica ili dokument izdan od MUP-a koji sadrži podatak o državljanstvu
• dokaz o prebivalištu: Uvjerenje o prebivalištu izdano od MUP-a (ne starije od 3 mjeseca)
• životopis (obrazovanje, obiteljske prilike; datum i mjesto pisanja, vlastoručni potpis)

2.a. ovisno o kategoriji socijalnog statusa (potrebno je ostvariti pravo na barem jednu od devet navedenih kategorija iz priložene tablice), treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. učenici, odnosno studenti iz obitelji koje su korisnici zajamčene minimalne naknade potvrda od Centra za socijalnu skrb
2. učenici, odnosno studenti koji imaju status osobe s invaliditetom preslika Rješenja o invaliditetu
3. učenici, odnosno studenti iz obitelji koji su korisnici jednokratnih pomoći potvrda od Centra za socijalnu skrb
4. učenici, odnosno studenti koji su korisnici skrbi izvan vlastite obitelji prema Zakonu o socijalnoj skrbi potvrda od Centra za socijalnu skrb o smještaju izvan vlastite obitelji, koja se ostvaruje kao institucijska skrb u domovima ili drugim pravnim osobama ili kao izvaninstitucijska skrb u udomiteljskoj obitelji, obiteljskom domu, organiziranom stanovanju ili u zajednici stambenih jedinica
5. učenici, odnosno studenti bez jednog ili bez oba roditelja smrtni list roditelja
6. prihod po članu obitelji mjesečno ne prelazi 70% proračunske osnovice
  • potvrdu o prihodima članova kućanstva za razdoblje od 1. 07. 2022. do 30. 09. 2022. (potvrda o isplati plaće ovjerena od poslodavca ili preslika odreska mirovine),
  • potvrda o nezaposlenosti sa Zavoda za zapošljavanje za one koji su u evidenciji Zavoda za zapošljavanje,
  • za nezaposlene koji nisu prijavljeni u Zavodu za zapošljavanje  priložiti potvrdu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • za obrtnike uvjerenje o dohotku za 2021. godinu
  • potvrde o školovanju za djecu stariju od 16 godina
  • preslike osobnih iskaznica ili preslika Uvjerenja o prebivalištu za djecu mlađu od 16 godina
7. učenici, odnosno studenti čiji roditelji imaju status osobe s invaliditetom preslika Rješenja o invaliditetu
8. učenici, odnosno studenti iz obitelji sa četvero i više djece preslike osobnih iskaznica ili preslika Uvjerenja o prebivalištu za svako dijete u obitelji
9. redoviti student u statusu roditelja rodni list djeteta

Mogu se dostaviti preslike dokumenata. Povjerenstvo ima pravo tražiti na uvid originale dokumenata te pojašnjenja pristigle dokumentacije.
Prijavu prema socijalnom statusu podnose samo kandidati koji mogu priložiti najmanje jedan od gore navedenih dokaza kojima dokazuju socijalni status.

VI.
Stipendija se vraća ako stipendist bez opravdanog razloga ne završi razred odnosno godinu za koju se stipendira.

VII.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije objavit će se na oglasnoj ploči Grada Velike Gorice te na službenoj web stranici Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).
Svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na Prijedlog liste kandidata u roku 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste. Konačna lista dobitnika stipendija objavit će se na oglasnoj ploči Grada Velike Gorice i na službenoj web stranici Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).

VIII.
Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti ne vraćaju kandidatima.

IX.
• Prijave za dodjelu stipendija sa svom traženom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja osobno ili poštom na adresu: Grad Velika Gorica, Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica, u zatvorenim omotnicama s naznakom:
- učenici: “Za natječaj za dodjelu učeničke stipendije” – NE OTVARATI,
- studenti: “Za natječaj za dodjelu studentske stipendije” – NE OTVARATI.

Na poleđini omotnice kandidati ostavljaju svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu).

Radi detaljnih uputa svi kandidati mogu se izravno obratiti Upravnom odjelu za predškolski odgoj, školstvo i šport Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, soba 314, tel.6269-914, od 8,00 do 15,00 sati, te na mail zrinka.rusevljan@gorica.hr

Dokumentacija (ZIP)

Pravilnik (PDF)