Grad Velika Gorica

Obavijesti

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za programske sadržaje lokalnih i regionalnih televizijskih nakladnika od interesa za Grad Veliku Goricu u 2022. godini

Temeljem članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne Novine 111/21), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 — vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 — pročišćeni tekst, 137/15 — ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja televizijskih nakladnika od interesa za Grad Veliku Goricu, Gradonačelnik Grada Velike Gorice, dana 04. svibnja 2022. godine donosi Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za programske sadržaje lokalnih i regionalnih televizijskih nakladnika od interesa za Grad Veliku Goricu u 2022. godini

I.
Temeljem provedenog javnog poziva za financiranje programskih sadržaja lokalnih i regionalnih nakladnika televizije od interesa za Grad Veliku Goricu u 2022.godini dodjeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 60.000,00 kn kako slijedi:

PRIJAVITELJ

PROGRAMSKI

SADRŽAJ

IZNOS

Z1 TELEVIZIJA  d.o.o., Ljudevita Posavskog 48, 10000 Zagreb Velikogorički periskop 60.000,00
UKUPNO 60.000,00 kn

II.
Programski sadržaji prijavitelja koji nisu prihvaćeni za financiranje iz proračuna Grada Velike Gorice.

PRIJAVITELJ

PROGRAMSKISADRŽAJ

SJEVER I SJEVEROZAPAD  d.o.o., Zelengaj 15, 10290 Zap
  1. Zapadni dnevnik
  2. Zagrebački prsten
  3. Blitz vijesti

III.
Odobrena sredstva isplatit će se iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2022. godinu, iz Razdjela 002 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu, Program 2001 Programi lokalne samouprave, Aktivnost A200005 Informiranje, promidžba i manifestacije, stavka rashoda 323 – Rashodi za usluge.

IV .
S navedenim prijaviteljem iz točke I. ovog Zaključka sklopit će se ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Grada Velike Gorice.

V.
Prijavitelji imaju pravo prigovora u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Zaključka. O prigovoru odlučuje Gradonačelnik Grada Velike Gorice.

VI.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice.