Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za korištenje prostora i usluga 'Startup VG Inkubatora'

start4Temeljem članka 4. Pravilnika o korištenju prostora i usluga „Startup VG Inkubatora“ Grad Velika Gorica raspisuje Javni poziv za korištenje prostora i usluga ‘Startup VG Inkubatora’ .

I. Uvod
Grad Velika Gorica nositelj je Programa poticanja poduzetništva „Startup VG Inkubatora“ (u nastavku teksta: Inkubator).
Ovim Programom Grad Velika Gorica nudi poduzetnicima početnicima korištenje poslovnog prostora i raznih oblika poslovnih usluga u svrhu unapređenja i razvoja njihovog poslovanja, a fokusiran je na unapređenje poduzetništva i poticanje istraživanja, razvoja i inovacija kod mikro i malih poduzeća.

II. Predmet Javnog poziva
Predmet ovog Javnog poziva je davanje na korištenje poslovnog prostora u vidu radne jedinice prosječne površine od cca 5 m² i zajedničkih prostorija (prezentacijska dvorana, prostor za druženje, soba za sastanke, čajna kuhinja, sanitarni čvor). Prostor je klimatiziran, u potpunosti opremljen te pokriven optičkim Internetom.
U poslovnom prostoru ukupne površine cca. 200 m² koji je namijenjen za uredsko poslovanje, različite oblike poslovnog savjetovanja i usluga povezanih s tim, može se uzeti na korištenje jedna (1) ili više slobodnih radnih jedinica (jednu radnu jedinicu može koristiti jedna osoba).

III. Uvjeti Javnog poziva
Poziv se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).
Javni poziv se provodi sustavom online prijave. Poziv je trajno otvoren. Po popunjenosti trenutnog kapaciteta, isti će biti privremeno obustavljen. Prijave se razmatraju kontinuirano svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.
Poslovni prostor daje se na korištenje na minimalno tri (3), a maksimalno dvanaest (12) mjeseci s mogućnošću produljenja.
Jedinična cijena davanja na korištenje radne jedinice poslovnog prostora navedena je u Cjeniku koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.

IV. Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi prijavitelji su mikro i mali subjekti malog gospodarstva (obrti i trgovačka društva) definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) sa sjedištem, a obrtnici i s prebivalištem, na području Grada Velike Gorice (u daljnjem tekstu: Poduzetnici) koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
- imaju status poduzetnika početnika (poduzetnik do tri (3) godine poslovanja),
- obavljaju djelatnost iz područja informacijskih i komunikacijskih tehnologija te uslužnih djelatnosti,
- nemaju duga prema državi, Gradu Velikoj Gorici i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Velike Gorice (Gradsko stambeno gospodarstvo VG, VG Čistoća, VG Vodoopskrba i VG Komunalac)

V. Kriteriji
Radne jedinice dodjeljuju se prema slijedećim kriterijima:

R.BR.

KRITERIJ

BODOVI

1. Duljina obavljanja djelatnosti

a) - do 1 godine

20

b) - od 1 do 2 godine

10

c) - od 2 do 3 godine

5

2. Područje djelatnosti

a) ICT, kreativna industrija i inovacije

30

b) ostale djelatnosti

20

3. Ocjena Povjerenstva (prezentacija poduzetničke ideje)

a) odličan

50

b) dobar

35

c) zadovoljavajući

10

VI. Sadržaj prijave
Uz Prijavni obrazac na slijedećem linku:

Prijavni obrazac „Startup VG Inkubatora“ , prijavitelji su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. Dokaz o pravnom statusu podnositelja prijave:
- Izvadak iz obrtnog registra (za obrt) ili
- Izvadak iz sudskog registra (za trg. društvo)
- Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (za trg. društvo; služi za utvrđivanje pretežite djelatnosti)
2. Preslika osobne iskaznice podnositelja prijave
3. BON-2 ili SOL-2 ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave
4. Potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Velikoj Gorici i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Velike Gorice: Gradsko stambeno gospodarstvo VG, VG Čistoća, VG Vodoopskrba i VG Komunalac (original, ne stariji od 30 dana)
5. Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (original, ne stariji od 30 dana)
6. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Obrazac 1)
7. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba (Obrazac 2)
8. Skupna izjava (Obrazac 3)
Obrasci 1, 2 i 3 dostupni su na linku Prijavnog obrasca.

VII. Postupak odabira
Sve pristigle prijave biti će evaluirane na sljedeći način :
1. Prijavitelj mora biti prihvatljiv sukladno točki IV. ovog Javnog poziva.
2. Intervju s prijaviteljem i prezentacija poduzetničke ideje koju će ocijeniti Povjerenstvo.
3. Nakon provedenog intervjua, Povjerenstvo će izvršiti bodovanje prihvatljivih prijavitelja i sastaviti bodovnu Listu temeljem koje će Gradonačelnik donijeti Zaključak o prijemu poduzetnika u Inkubator.
4. Na temelju navedenog Zaključka, Grad Velika Gorica sklopit će s korisnikom Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

VIII. Završne odredbe
Grad Velika Gorica zadržava pravo opozvati Javni poziv.
Sve detalje i dodatne informacije u vezi sa mogućnošću prijave na Javni poziv mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 15.30 sati u UO za poduzetništvo, investicije i fondove EU Grada Velike Gorice na telefon 01/5559 233 ili slanjem e-mail poruke na inkubator@gorica.hr .

Pravilnik i cjenik (ZIP)