Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za dodjelu financijskih potpora udrugama za provedbu programa i projekata iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja u 2022. godini

Na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15. i 37/21.) i Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 2/22) gradonačelnik Grada Velike Gorice objavljuje

1. Predmet i trajanje natječaja
Predmet natječaja je dodjela jednokratne financijske potpore udrugama u 2022. godini za:
- provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima,
- provedbu programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom,
- sufinanciranje obaveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora,
- podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga,
- donacije i sponzorstva,
- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično,
- edukacije putem tečajeva, seminara, stručnih predavanja, razmjene iskustva te drugih oblika edukacije svojih članova,
- edukacija javnosti putem održavanja predavanja, seminara, radionica, izložbi, priredbi, tečajeva i sl.
- promicanje razvitka i svekolikog unapređivanja poljoprivredne proizvodnje,
- provođenje mjera unapređenja kvalitete poljoprivrednih proizvoda,
- promicanje zaštite životinja i smanjenje broja napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca,
- uzgoj i promocija malih životinja- golubova, peradi i kunića,
- uzgoj, unos i zaštitu divljači i lovišta,
- povećanje kvalitete infrastrukture u lovištima.

Popis projektnih aktivnosti nije konačan već samo ilustrativan, te će se odgovarajuće aktivnosti koje doprinose ostvarenju općih i specifičnih ciljeva Natječaja, a nisu navedene, također uzeti u obzir za financiranje.

Natječaj je otvoren 30 dana od datuma objave.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dobivanje potpore

Na natječaj se mogu prijaviti udruge i druge organizacije civilnog društva koje obavljaju djelatnosti iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja uz uvjet da:

- su upisani u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar,
- su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnog društva),
- su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koje nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
- program/projekt/inicijativa koji prijave na javni poziv bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba Grada
- da su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada i drugih javnih izvora,
- nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza, te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada,
- da se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom,
- imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način),
- imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta,
- su registrirani na području Grada.

3. Potrebna dokumentacija

Prijava na natječaj podnosi se na obrascu za prijavu programa/projekta koji je sastavni dio ovog natječaja.

Uz prijavu mora biti priložena slijedeća dokumentacija:
1. Dokaz o statusu – Izvadak iz registra udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar,
2. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
3. Potvrda Grada Velike Gorice, Upravni odjel za financije o nepostojanju duga prema Gradu, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
5. Presliku statuta udruge nositeljice programa/projekta,
6. Obrazac izjave o partnerstvu, ako postoje partneri na programu/projektu,

Najkasnije prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava podnositelj prijave dostavlja i slijedeću dodatnu dokumentaciju:

7. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ili projekta,

4. Planirani iznosi i ukupna vrijednost natječaja

Za financiranje programa/projekta u okviru ovog natječaja raspoloživ je iznos od 300.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 100.000,00 kuna.
5. Postupak podnošenja prijave

Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).

Prijavna dokumentacija s obveznim prilozima može se podnijeti elektroničkim putem slanjem na adresu elektronske pošte: pisarnica@gorica.hr, osobno (predaja na urudžbeni zapisnik) ili poštom u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave na sljedeću adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za poljoprivrdu i ruralni razvoj

Trg kralja Tomislava 34,
10 410 Velika Gorica
obavezno uz naznaku:
„Prijedlog programa/projekta iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja za 2022. godinu“ – NE OTVARATI
Prijava u papirnatom obliku i u elektroničkom obliku mora sadržavati obavezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te ovjerene službenim pečatom organizacije.
U slučaju predaje Prijave elektroničkim putem prijavitelj će primiti potvrdu o primitku.
Podnositelji prijave u elektroničkom obliku dužni su na zahtjev odjela na uvid dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i priloge u izvorniku.

Povjerenstvo će uzeti u razmatranje samo programe/projekte koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

Od prijavitelja čije prijave imaju nedostatke koji ne utječu na sadržaj prijave bitan za ocjenjivanje prijave, može se tražiti naknadno dopunjavanje odnosno ispravljanje prijave potrebnim podacima ili prilozima u roku od 3 dana od dana primljene obavijesti.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: poljoprivreda@gorica.hr.

6. Objava rezultata natječaja

Na prijedlog povjerenstva za ocjenjivanje gradonačelnik donosi Odluku o dodjeli financijske potpore.

Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata, donošenje odluke o financiranju programa ili projekata i vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čiji su programi ili projekti prihvaćeni za financiranje biti će dovršeno u roku od 120 dana, računajući od zadnjeg dana za dostavu prijava programa ili projekata.
Odluka o dodjeli financijske potpore objavljuje se na internetskoj stranici Grada Velike Gorice.

Grad će, u roku od 8 dana od donošenja odluke o dodjeli financijske potpore obavijestiti udruge čiji programi ili projekti nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima ne financiranja njihova programa ili projekta uz navođenje ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama ocjenjivanja i obrazloženja iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog programa ili projekta.

Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva, može se, na njihov zahtjev, u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja, omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihovog programa ili projekta uz pravo Grada da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt.

7. Pravo podnošenja prigovora

Udruga čija prijava bude odbijena iz razloga ne ispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici biti će obaviještena u roku od najviše osam dana od dana donošenja odluke, nakon čega ima narednih osam dana od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor pročelniku odjela koji će u roku od tri dana od primitka prigovora odlučiti o istome.

U slučaju prihvaćanja prigovora prijava će biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena.

Udruga koja je nezadovoljna odlukom o dodjeli financijske potpore može podnijeti prigovor isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.

Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstva ili visinu dodijeljenih sredstava.

Prigovor se podnosi Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru uzimajući u obzir sve činjenice donosi Gradonačelnik Grada u roku od osam dana od dana primitka prigovora.

Prigovor u pravilu ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka.

8. Ugovor o financiranju

Sa udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Grad Velika Gorica će sklopiti Ugovor o financiranju programa ili projekta najkasnije 30 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli financijskih sredstava.

Dokumentacija (ZIP)