Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv udrugama za predlaganje programa pozitivnog razvoja i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih za 2022. godinu od interesa za Grad Veliku Goricu

Na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15. i 37/21.), Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 1/16.) te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa udruga u području pozitivnog razvoja djece i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih objavljuje se Javni poziv udrugama za predlaganje programa pozitivnog razvoja i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih za 2022. godinu od interesa za Grad Veliku Goricu

I.
Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za programe pozitivnog razvoja i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih koji se provode na području Grada Velike Gorice.

II.

Programi od posebnog interesa za Grad Veliku Goricu su:
- programi zaštite i jačanja mentalnog zdravlja djece i mladih;
- programi stjecanja kompetencija usmjerenih ostvarivanju participativnih prava djece i mladih;
- programi podrške odgojiteljima, učiteljima i stručnim suradnicima u odgojno-obrazovnom sustavu;
- programi koji obuhvaćaju područja rada s djecom i mladima izravno, kao i s članovima njihovih obitelji;
- programi koji zadovoljavaju one potrebe koje nisu obuhvaćene odgojno-obrazovnim procesom i redovnim djelatnostima vrtića, škola i drugih ustanova koje se bave djecom i mladima;
- programi koji podrazumijevaju raznolikost i sveobuhvatnost u pristupu prevenciji problema u ponašanju sa ciljem jačanja zaštitnih i smanjivanja rizičnih činitelja za rizična ponašanja i/ili poremećaje u ponašanju;

Udruga može prijaviti jedan program.

III.

Za financiranje programa u okviru ovog Poziva raspoloživ je iznos od 150.000,00 kuna (stopedesettisućakuna).

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu je 30.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa je 31. 3. 2022. g.

IV.

U Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovoga Poziva detaljno su opisani uvjeti javnog poziva, postupak prijave, procjene i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava. Prijavljeni program mora biti pripremljen sukladno Uputama za prijavitelje.

V.

Prijedlozi programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice www.gorica.hr

Prijavna dokumentacija s obveznim prilozima može se podnijeti elektroničkim putem slanjem na adresu elektronske pošte: pisarnica@gorica.hr , poštom ili osobno (predaja na urudžbeni zapisnik) u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za predškolski odgoj,
školstvo i šport
Trg kralja Tomislava 34
10 410 Velika Gorica

obavezno uz naznaku:

„Prijedlog programa pozitivnog razvoja i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih za 2022. godinu“ – NE OTVARATI

U slučaju predaje Prijave elektroničkim putem prijavitelj će primiti potvrdu o primitku.

U slučaju predaje Prijave poštom ili osobno u pisarnicu, skenirani prijedlozi programa dostavljaju se i u elektronskom obliku na mail adresu: djeca@gorica.hr

Razmatrat će se samo oni programi koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Poziva.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: djeca@gorica.hr i to najkasnije 5 dana prije isteka Poziva.

Dokumentacija (ZIP)