Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte u kulturi u 2022. godini

Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 i 27/93 i 38/09), Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 1/16) te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata iz područja kulture objavljuje se Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte u kulturi u 2022. godini

I.
Pozivaju se udruge, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici i drugi pravni subjekti koji obavljaju djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti da predlože programe/projekte za sufinanciranje iz proračuna Grada Velike Gorice u 2022. godini.

II.
Sukladno zakonu te prijedlogu Kulturnog vijeća Grada Velike Gorice iz gradskog proračuna sufinancirat će se programi/projekti koji se provode na području Grada Velike Gorice ili za korisnike s područja Grada Velike Gorice u 2022. godini.

III.
Prihvatljivi programi/projekti u okviru ovoga POZIVA su:
Programi/projekti redovne djelatnosti udruga za očuvanje tradicijske kulture,
Programi/projekti manifestacija i ostalih aktivnosti u kulturi

IV.
Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je ukupni iznos od 860.000,00 kuna (osamstošezdesettisućakuna).
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 220.000,00 kuna.

V.
U Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovoga POZIVA detaljno su opisani uvjeti javnog poziva, postupak prijave, procjene i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava. Prijavljeni program/projekt mora biti pripremljen sukladno Uputama za prijavitelje.

VI.
Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).

Natječajna dokumentacija s obaveznim prilozima dostavlja se:

1. elektroničkim putem na adresu pisarnica@gorica.hr (uz napomenu Prijedlozi programa/projekata za Javne potrebe u kulturi 2022.)

ILI

2. se predaje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučenom poštom ili dostavom u pisarnicu Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku:

“PRIJEDLOZI PROGRAMA/PROJEKTA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI 2022.
– NE OTVARATI“ na adresu:
Grad Velika Gorica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica

U slučaju predaje Prijave poštom ili osobno u pisarnicu, prijedlozi programa/projekata dostavljaju se i u elektronskom obliku na mail adresu: natjecaj.kultura@gorica.hr
(šalje se samo prijavni obrazac i prilozi vezani uz objašnjenje ili dopunu programa/projekta).

VII.
Razmatrat će se samo prijedlozi koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.
Od prijavitelja čije prijave imaju nedostatke koji ne utječu na sadržaj prijave bitan za ocjenjivanje prijave, može se tražiti naknadno dopunjavanje odnosno ispravljanje prijave potrebnim podacima ili prilozima u roku od 3 dana od dana primljene obavijesti.

VIII.
Rok za dostavu prijedloga programa/projekata je 18. ožujka 2022. godine.

IX.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu: natjecaj.kultura@gorica.hr

Dokumentacija (ZIP)