Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice

Na temelju odredbe članka 9. stavka 2. i članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14), članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Velike Gorice (Sl. glasnik Grada Velike Gorice broj 4/14) Gradsko vijeće Grada Velike Gorice, Odbor za mladež dana 13. siječnja 2022. godine upućuje Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice

I.
Predmet Javnog poziva je isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice.

II.
Savjet mladih Grada Velike Gorice (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) savjetodavno je tijelo Grada Velike Gorice koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.
Savjet mladih ima 11 (jedanaest) članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.
Člana Savjeta mladih, kada je spriječen ili odsutan, zamjenjuje njegov zamjenik, pri čemu ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.
Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na razdoblje od 3 (tri) godine.

III.
Za članove Savjeta mladih mogu se kandidirati osobe
- koje imaju prebivalište ili boravište na području Grada Velike Gorice,
- koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjet mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.
Član Savjeta mladih može istovremeno biti član samo jednog savjeta mladih jedinice područne (regionalne) samouprave.

IV.
Pozivaju se: udruge koje su, sukladno statutu, ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 40 mladih, a svi koji imaju sjedište odnosno prebivalište/boravište na području Grada Velike Gorice da podnesu kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice.
Prilikom isticanja kandidature za člana, predlagatelji su dužni predložiti i zamjenika za kandidata za člana Savjeta mladih.
Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike moraju biti u pisanom obliku, obrazložene i dostavljene na propisanoj prijavnici objavljenoj na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice www.gorica.hr
Propisana prijavnica mora biti ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

V.
Obvezni dokumenti uz prijavnicu su: preslika izvoda iz Registra udruga (ako je predlagatelj udruga), preslika osobne iskaznice predloženog kandidata za člana i preslika osobne iskaznice njegovog zamjenika, obrazloženje kandidature.
Uz kandidaturu neformalne skupine mladih mora se priložiti popis najmanje 40 mladih, koji ističu kandidaturu. Popis mladih osoba koje ističu kandidaturu mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, datum i godinu rođenja, adresu stanovanja, osobni identifikacijski broj (OIB) i vlastoručni potpis. Obvezni obrazac za popis predlagatelja ispred neformalne skupine mladih objavljen je na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice: www.gorica.hr

VI.
Rok za isticanje kandidatura, odnosno dostavu prijedloga je 15 (petnaest) dana od dana objave poziva na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice: www.gorica.hr
Kandidature s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Grad Velika Gorica, Odbor za mladež, Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica, s naznakom „ Prijedlog kandidature za izbor člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Velike Gorice“.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01/6269-939 ili osobno u Službi Gradskog vijeća, Trg kralja Tomislava 34. Velika Gorica.

VII.
Postupak izbora provest će se na sljedeći način:
Odbor za mladež Grada Velike Gorice obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta, te utvrđuje popis važećih kandidatura.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura Odbor za mladež upućuje Gradskom vijeću Grada Velike Gorice i objavljuje ih na mrežnim stranica Grada Velike Gorice.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Velike Gorice uvrstiti će u prijedlog dnevnog reda postupak izbora članova Savjeta mladih i zamjenika članova Savjeta mladih na prvu sjednicu Gradskog vijeća nakon objave izvješća i popisa važećih kandidatura. Gradsko vijeće Grada Velike Gorice tajnim glasovanjem provesti će izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih.
Glasovanje se obavlja na glasačkim listićima zaokruživanjem broja ispred imena i prezimena 11 kandidata.
U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta mladih između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.
Rezultati izbora za članove i zamjenike članova objaviti će se na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice i u Službenom Glasniku Grada Velike Gorice.

VIII.
Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

IX.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.

Prijavnica (MS Word)