Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Grada Velike Gorice

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06., 146/08., 38/09.,153/09., 143/12. i 152/14.) te članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velika Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/15 i 6/15) i Zaključka Gradonačelnika o provedbi natječaja za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Grada Velike Gorice, KLASA: 022-01/21-01/63, URBROJ: 238-31-13/02130-2021-1 od 08. 10. 2021. godine, Gradonačelnik raspisuje Natječaj za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Grada Velike Gorice

1. PREDMET PRODAJE

Marka, tip i model

Godina proizvodnje

Broj šasije

Prijeđeni km

Početna cijena (kn)

Jamčevina

(kn)

VOLKSWAGEN

GOLF 1.1 JL

1979.

1793576511

28185

19.247,50

1.924,75

HYUNDAI

ACCENT 1,3 GL FRIEND

2003.

KMHCG51FP3U205902

196000

1.176,00

117,60

2. UVJETI I NAČIN PRODAJE

Vozila se prodaju prema načelu „viđeno-kupljeno“, slijedom čega su isključeni svi naknadni prigovori kupca po bilo kojoj osnovi.

Ugovor o kupoprodaji vozila sklopit će se s najpovoljnijim ponuditeljem. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava ostale uvjete natječaja.

U slučaju da istu najvišu kupoprodajnu cijenu ponude dva ili više ponuditelja, nakon utvrđivanja jesu li iste pravovremene i potpune, pristupit će se odmah javnom nadmetanju.

3. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:
- naziv i točnu adresu ponuditelja (za fizičke osobe: ime i prezime, OIB i adresu
prebivališta; za pravne osobe: naziv trgovačkog društva, OIB i adresu),
- presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba,
- izvadak iz sudskog ili obrtnog registra ako je ponuditelj pravna osoba,
- iznos ponuđene cijene,
- dokaz o plaćenoj jamčevini te broj žiro-računa ili tekućeg računa za slučaj povrata jamčevine
- oznaku automobila za koji se podnosi ponuda.

4. JAMČEVINA

Ponuđači su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 10% početne vrijednosti vozila za čiju se kupnju daje ponuda. Dužna jamčevina se uplaćuje na račun Grada Velike Gorice IBAN: HR6624020061854100005, model 68, poziv na broj 7706-OIB ponuditelja s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Velike Gorice.“
Najpovoljnijem ponuditelju položena će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja Ugovora gubi pravo na povrat jamčevine. Ostalim sudionicima natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od odabira najpovoljnije ponude.

5. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Ponude treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu

GRAD VELIKA GORICA
Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica
s naznakom: „Ponuda na natječaj za kupnju rabljenog vozila – ne otvarati“

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja. Ponude podnesene izvan roka, kao i nepotpune ponude neće se razmotriti.

Javno otvaranje ponuda bit će u prostorijama Gradske uprave na adresi Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica, vjenčana sala u prizemlju, dana 04. 11. 2021. godine u 10,00 sati.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočne osobe koje su podnijele ponudu ili njihovi ovlašteni zastupnici.

6. ODLUKA O PODNESENIM PRIJAVAMA

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Grada Velika Gorica. Povjerenstvo može predložiti da se ne prihvati ni jedna ponuda.

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja.

7. UGOVOR O KUPOPRODAJI

Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 15 dana od dana donošenja Zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u navedenom roku, zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti.
Rok za plaćanje kupoprodajne cijene je 30 dana od dana sklapanja ugovora, a kupoprodajna cijena uplaćuje se na žiro račun Grada Velike Gorice naveden u ugovoru.
Eventualne poreze i druge pristojbe podmiruje kupac.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti na 01/6269-924 ili 098/534-026.