Grad Velika Gorica

Obavijesti

Poziv ustanovama za predlaganje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2022. godinu

Pozivaju se ustanove koje obavljaju djelatnost iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite da dostave prijedloge programa rada i financijske planove za 2022. godinu radi mogućeg uvrštavanja u Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2022. godinu.

Pri vrednovanju podnesenih prijedloga programa, prednost za uvrštavanje u Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2022. godinu imati će programi koji su usmjereni na:
1. unapređenje kvalitete života djece, mladih i obitelji u socijalno zaštitnoj potrebi,
2. unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
3. zdravstvenu zaštitu i očuvanje mentalnog i fizičkog zdravlja.

Sve zainteresirane ustanove trebaju svoje programe/projekte prijaviti isključivo na propisanim obrascima (OBRAZAC 1-opis programa/projekta te OBRAZAC 2-proračun programa/projekta) koji se mogu preuzeti mrežnim stranicama Grada Velike Gorice.

Prijedlozi programa ustanova predaju se (u papirnatom i elektronskom obliku na CD-u) u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku:

„PROGRAMI/PROJEKTI USTANOVA IZ SOCIJALNO-HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI ZA 2022. GODINU“
–NE OTVARATI-

na adresu:
GRAD VELIKA GORICA
TRG KRALJA TOMISLAVA 34
10410 VELIKA GORICA

Rok za podnošenje prijedloga programa je 30. rujna 2021. godine

Dokumentacija (ZIP)