Grad Velika Gorica

Obavijesti

Pravilnik o dodjeli potpora subjektima malog gospodarstva u proizvodnim i neproizvodnim djelatnostima pogođenim pandemijom COVID-19

Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 01/15 i 06/15), Zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Krešimir Ačkar, donosi Pravilnik o dodjeli potpora subjektima malog gospodarstva u proizvodnim i neproizvodnim djelatnostima pogođenim pandemijom COVID-19

I. Opće odredbe

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele potpora subjektima malog gospodarstva u proizvodnim i neproizvodnim djelatnostima kojima je uslijed posebnih okolnosti uvjetovanih pandemijom COVID-19 otežano poslovanje.

Cilj dodjele potpora je održavanje likvidnosti, gospodarske aktivnosti i zadržavanje zaposlenosti uslijed posebnih okolnosti poslovanja subjekata malog gospodarstva nastankom negativnih učinaka pandemije COVID-19.

Odobrene i dodijeljene potpore na temelju Javnog poziva smatraju se potporama male vrijednosti.

Članak 2.
Sredstva potpore osiguravaju se u Proračunu Grada Velike Gorice.

II. Korisnici potpora

Članak 3.
Korisnici potpora su mikro i mali subjekti malog gospodarstva (obrti i trgovačka društva) definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), sa sjedištem, a obrtnici i s prebivalištem na području Grada Velike Gorice (u daljnjem tekstu: Korisnici potpora).

Prihvatljivi Korisnici potpora su subjekti:
- koji imaju najmanje 1 zaposlenu osobu u punom radnom vremenu (vlasnik ili zaposleni radnik)
- koji nisu bili u blokadi do dana podnošenja Zahtjeva na Javni poziv
- subjekti koji nemaju dugovanja prema Gradu Velikoj Gorici i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada do dana podnošenja Zahtjeva na Javni poziv
- koji obavljaju djelatnost koja će se utvrditi Javnim pozivom

III. Namjena korištenja potpora

Članak 4.
Potpora se odobrava Korisnicima iz članka 3. ovog Pravilnika za osnovna i obrtna sredstva, a vrsta prihvatljivih troškova utvrdit će se Javnim pozivom.
PDV je prihvatljiv trošak samo za subjekte koji nisu u sustavu PDV-a.
Korisnik ne može ostvariti pravo na potporu za pokriće istih troškova za koje je već ostvario pravo na potporu iz drugih proračuna (državni, županijski, gradski).

IV. Kriterij za dodjelu potpora i visina potpore

Članak 5.
Kriterij za dodjelu potpora je postotni pad poslovnih prihoda/primitaka za razdoblje koje će se utvrditi Javnim pozivom.

Na temelju postotnog pada poslovnih prihoda/primitaka svih prijavitelja izrađuje se rang lista.
Prednost na rang listi imaju oni prijavitelji s većim postotnim padom poslovnih prihoda/primitaka.

Visina potpore ovisi o broju zaposlenih.
Maksimalni iznos potpore po zaposlenom može iznositi do 3.000,00 kn.
Maksimalni broj zaposlenih za obračun potpore po obrtu ili trgovačkom društvu je 5.

Ukoliko je ukupno zatraženi iznos sredstava veći od osiguranih sredstava, prednost imaju prijavitelji s većim postotnim padom poslovnih prihoda/primitaka.

V. Postupak odobravanja potpore

Članak 6.
Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje Javni poziv.
Javni poziv se objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Grada Velike Gorice.

Postupak odobravanja potpora provodi Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU.

Članak 7.
Javni poziv sadrži:
- Naziv tijela koje raspisuje Javni poziv
- Opće uvjete, namjenu i kriterije za dodjelu potpora
- Maksimalni iznos potpore
- Popis dokumentacije
- Vrijeme trajanja Javnog poziva
- Ostale informacije

Članak 8.
Zahtjev za dodjelu potpore, s propisanom dokumentacijom, podnosi se Gradu Velikoj Gorici, Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU.

Na prijedlog Upravnog odjela, Gradonačelnik donosi Zaključak o dodjeli potpora subjektima malog gospodarstva.

Na temelju Zaključka iz stavka 2. ovog članka, Grad Velika Gorica će s Korisnikom potpore sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama, a odobrena sredstva isplatit će se na žiro račun Korisnika potpore po potpisu Ugovora.

VI. Kontrola namjenskog korištenja Potpora

Članak 9.
Dodijeljenu potporu Korisnici potpora dužni su utrošiti namjenski te o tome dostaviti Izvješće s dokazima u visini dodijeljene potpore do roka utvrđenog Ugovorom.
Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU provodit će kontrolu namjenskog korištenja sredstava te može zatražiti i drugu dokumentaciju ukoliko nije vidljiva opravdanost potpore iz dostavljene.

Ako se utvrdi da Korisnik potpore dodijeljenu potporu nije iskoristio namjenski ili nije dostavio Izvješće, dužan je vratiti doznačena sredstva u roku 15 dana od primitka poziva za povrat potpore.

VII. Završne odredbe

Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan nakon objave u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.