Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za dodjelu potpora subjektima malog gospodarstva u proizvodnim i neproizvodnim djelatnostima pogođenim pandemijom COVID – 19

potporeNa temelju članka 6. Pravilnika o dodjeli potpora subjektima malog gospodarstva u proizvodnim i neproizvodnim djelatnostima pogođenim pandemijom COVID-19 (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 4/21), raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora subjektima malog gospodarstva u proizvodnim i neproizvodnim djelatnostima pogođenim pandemijom COVID – 19

1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora Grada Velike Gorice subjektima malog gospodarstva u proizvodnim i neproizvodnim djelatnostima pogođenim pandemijom COVID – 19.

Javni poziv će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Velike Gorice.
Zahtjevi za dodjelu potpora zaprimat će se od 14. svibnja 2021. godine u 10:00 sati do 25. svibnja 2021. godine do 23:59:59 sati.

2. PRORAČUNSKA SREDSTVA
Sredstva za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu osigurana su u proračunu Grada Velike Gorice za 2021. godinu u programu Jačanje gospodarstva, aktivnost Poticanje poduzetništva, na stavci rashoda 352 – Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.
Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog Javnog poziva smatraju se potporama male vrijednosti.

3. KORISNICI POTPORA
Korisnici potpora su mikro i mali subjekti malog gospodarstva (obrti i trgovačka društva) definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), sa sjedištem, a obrtnici i s prebivalištem na području Grada Velike Gorice (u daljnjem tekstu: Korisnici potpora).

Prihvatljivi Korisnici potpora su subjekti:
- koji imaju najmanje 1 zaposlenu osobu u punom radnom vremenu (vlasnik ili zaposleni radnik)
- koji nisu u blokadi na dan podnošenja Zahtjeva na Javni poziv
- koji nemaju dugovanja prema Gradu Velikoj Gorici i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada do dana podnošenja Zahtjeva na Javni poziv
- koji su osnovani do 30.9.2020. godine
- koji obavljaju navedene prihvatljive djelatnosti:

Područje Naziv područja
C Prerađivačka industrija
H Prijevoz i skladištenje (izuzev odjeljka 53)
I Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne djelatnosti (izuzev odjeljka 77)
P Obrazovanje
R Umjetnost, zabava i rekreacija (izuzev odjeljka 92)
S Ostale uslužne djelatnosti (izuzev odjeljka 94)

Poslovni subjekti koji su ostvarili potporu po Javnom pozivu za dodjelu potpora subjektima malog gospodarstva u djelatnostima pogođenim pandemijom COVID-19 u 2021. godini, nisu prihvatljivi korisnici/prijavitelji po ovom Javnom pozivu.

4. NAMJENA KORIŠTENJA POTPORA
Potpore se odobravaju za slijedeće prihvatljive troškove:
- nabavu strojeva, opreme i alata za obavljanje osnovne djelatnosti
- nabavu informatičke opreme i softvera
- nabavu uredskog i radnog namještaja
- promociju i marketinške aktivnosti
- financiranje obrtnih sredstava (najam poslovnog prostora, režijski troškovi, knjigovodstvene usluge i slično)
- kupnja sirovine i repromaterijala
- i drugi opravdani trošak za očuvanje poslovne aktivnosti

Neprihvatljivim troškovima smatraju se svi oni koji nisu navedeni kao prihvatljivi.

PDV je prihvatljiv trošak samo za subjekte koji nisu u sustavu PDV-a.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u razdoblju od 1.1.2021. do dana podnošenja Izvješća.
Korisnik ne može ostvariti pravo na potporu za pokriće istih troškova za koje je već ostvario pravo na potporu iz drugih proračuna (državni, županijski, gradski).

5. KRITERIJ ZA DODJELU POTPORA I VISINA POTPORE
Kriterij za dodjelu potpora je postotni pad poslovnih prihoda/primitaka u razdoblju od 1.1. do 31.12.2020. godine u odnosu na razdoblje od 1.1. do 31.12.2019. godine.
Za prijavitelje koji nisu poslovali u cijeloj 2019. godini, postotni pad poslovnih prihoda/primitaka u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu računat će se kao postotni pad prosječnog mjesečnog prihoda/primitka u 2020. godini u odnosu na prosječni mjesečni prihod/primitak u 2019. godini.
Za prijavitelje koji nisu poslovali u 2019. godini (osnovani u 2020. godini), kriterij za dodjelu potpora je postotni pad poslovnih prihoda/primitaka u razdoblju od 1.1. do 31.3.2021. godine u odnosu na razdoblje od 1.10. do 31.12.2020. godine.
Prihvatljivi postotni pad poslovnih prihoda/primitaka iznosi najmanje 30%.
Na temelju postotnog pada poslovnih prihoda/primitaka svih prijavitelja izrađuje se rang lista.
Prednost na rang listi imaju oni prijavitelji s većim postotnim padom poslovnih prihoda/primitaka.

Visina potpore ovisi o broju zaposlenih.
Maksimalni iznos potpore po zaposlenom može iznositi do 3.000,00 kn.
Maksimalni broj zaposlenih za obračun potpore po obrtu ili trgovačkom društvu je 5.

Ukoliko je ukupno zatraženi iznos sredstava veći od osiguranih sredstava, prednost imaju prijavitelji s većim postotnim padom poslovnih prihoda/primitaka.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARENJE POTPORE
Uz Zahtjev (Obrazac 1) za dodjelu potpora prilaže se sljedeća dokumentacija:
1. a) Izvadak iz sudskog registra (za trg. društva), Izvadak iz obrtnog registra (za obrte)
b) Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema
NKD-u (za trg. društva)

2. a) Godišnji financijski izvještaj (za trg. društva), DOH-obrazac i PPI-obrazac (za obrte) ili PO-SD obrazac (za paušalne obrte) za 2019. i 2020. godinu s potvrdom o predaji – za poslovne subjekte koji su poslovali u 2019. godini

b) Knjiga izlaznih računa (za trg. društva i obrte u sustavu PDV-a) ili Izvadak iz knjige prometa (za obrte koji nisu u sustavu PDV-a i paušalne obrte) za razdoblje od 1.10. do 31.12.2020. godini i za razdoblje od 1.1. do 31.3.2021. godine – za poslovne subjekte koji nisu poslovali u 2019. godini
3. JOPPD obrazac s potvrdom porezne uprave o zaprimanju prijave (za trg. društva i obrte)
za 3. mjesec 2021. godine ili Izvadak iz PKK kartice o zaduženju o mirovinskom
osiguranju (za paušalne obrte; ukoliko paušalni obrtnik ima zaposlenih, za svakog
zaposlenog prilaže se JOPPD obrazac) za 3. mjesec 2021. godine

4. Skupna izjava (Obrazac 2)
5. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Obrazac 3)
6. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba (Obrazac 4)
7. Potvrda gradskih trgovačkih društava (GSG VG, VG Čistoća, VG Vodoopskrba i VG
Komunalac) o nepostojanju duga (original ne stariji od 30 dana od dana objave
Javnog poziva)

Obrasci 1., 2., 3. i 4. dostupni su na internetskoj stranici Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).
Navedene obrasce potrebno je potpisati i ovjeriti pečatom od strane ovlaštene osobe za zastupanje te skenirane dostaviti na e-mail adresu: poduzetnistvo@gorica.hr.
Obrazac Izvješća o namjenskom utrošku sredstava potpore dostavit će se Korisniku potpore prilikom potpisa Ugovora.

7. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Zahtjev za dodjelu potpore, s propisanom dokumentacijom, podnosi se Gradu Velikoj Gorici, Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU elektronskim putem na e-mail adresu: poduzetnistvo@gorica.hr.

8. POSTUPAK DODJELE POTPORA
Na prijedlog Upravnog odjela, Gradonačelnik donosi Zaključak o dodjeli potpora subjektima malog gospodarstva u proizvodnim i neproizvodnim djelatnostima pogođenim pandemijom COVID-19.

Na temelju Zaključka Gradonačelnika, Grad Velika Gorica će s Korisnikom potpore sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama, a odobrena sredstva isplatit će se na žiro račun Korisnika potpore po potpisu Ugovora.

9. KONTROLA NAMJENSKOG KORIŠTENJA POTPORA

Dodijeljenu potporu Korisnici potpora dužni su utrošiti namjenski te dostaviti Izvješće o namjenskom korištenju s dokazima u visini dodijeljene potpore do roka utvrđenog Ugovorom.

Neprihvatljivi su računi za robe i usluge od dobavljača/izvođača s kojima je podnositelj zahtjeva/korisnik potpore povezan vlasničkim odnosima ili upravljačkim pravima, te subjekti u vlasništvu članova obitelji korisnika potpore.
Kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.
Dokazi o namjenskom korištenju potpore ne smiju se koristiti kao dokaz o namjenskom korištenju drugih potpora koje dodjeljuje Grad Velika Gorica i drugi davatelji potpora.
Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU provodit će kontrolu namjenskog korištenja sredstava te može zatražiti i drugu dokumentaciju ukoliko nije vidljiva opravdanost potpore iz dostavljene.
Ako se utvrdi da Korisnik potpore dodijeljenu potporu nije iskoristio namjenski ili nije dostavio Izvješće, dužan je vratiti doznačena sredstva u roku 15 dana od primitka poziva za povrat potpore.

10. ZAVRŠNE ODREDBE
Sve informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU, na brojeve telefona: 5559-436, 5520-522, 5520-527 i 5520-521 ili putem e-mail adrese: poduzetnistvo@gorica.hr.

Obrasci (ZIP)