Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Velike Gorice

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Velike Gorice, KLASA: 363-02/2021-07/3, URBROJ: 238-31-13/02551-21-1 od 15.02.2021. Zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Velike Gorice raspisuje Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Velike Gorice.

I. PREDMET NATJEČAJA:
Poslovi preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba od mjesta smrti na području Grada Velike Gorice do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.

Grad Velika Gorica snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz uvjete:
da se umrla osoba ili posmrtni ostaci nalaze na području Grada Velike Gorice,
da preuzimanje i prijevoz umrle osobe na obdukciju obavlja prijevoznik koji s Gradom Velika Gorica ima zaključen ugovor o obavljanju tih poslova
da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za područje Grada Velike Gorice

VRIJEME NA KOJE SE SKLAPA UGOVOR:
4 (slovima: četiri) godine

PONUDE NA NATJEČAJ MOGU PODNIJETI PRAVNE ILI FIZIČKE OSOBE UZ ISPUNJENJE SLIJEDEĆIH UVJETA I DOKAZE O NJIHOVU ISPUNJENJU:
da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a koje dokazuju izvodom iz registra ne starijim od 30 dana od raspisivanja javnog natječaja,
da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti , a koje dokazuju preslikom rješenja,
da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno vozilo, a koje dokazuju preslikom prometne knjižice vozila, a koje udovoljava sanitarno-tehničkim uvjetima i higijenskim uvjetima određenim posebnim propisom,
ponuditelj mora priložiti pismenu izjavu o spremnosti izvršavanja obveza iz Ugovora tijekom 24 sata svakog dana tijekom cijele godine, odnosno mora imati najmanje tri zaposlene osobe koje obavljaju poslove vezane za pogrebničku djelatnost. Kao dokaz prilaže se potvrda Mirovinskog osiguranja da su navedeni djelatnici zaposlenici ponuditelja.
da nemaju nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko osiguranje starijih od 30 dana, a koje dokazuje potvrdom Porezne uprave ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja,
da nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu po bilo kojoj osnovi, a koje dokazuju odgovarajućom Potvrdom nadležnog upravnog tijela Grada, ne stariju od 30 dana od dana raspisivanja javnog natječaja,
da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela i prekršaja iz članka 13. iz Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, a koje dokazuju Uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno Uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne,
ispunjeni cjenik usluga prijevoza koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:
Najpovoljnijem ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz točke II. ovog javnog natječaja, ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji je u privitku i sastavni je dio natječajne dokumentacije.
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

ROK ZA PREDAJU PONUDA:
Ponude sa prilozima dostavljaju se u roku 15 dana od dana objave javnog natječaja, preporučenom pošiljkom na adresu: GRAD VELIKA GORICA
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET
TRG KRALJA TOMISLAVA34
10 410 VELIKA GORICA
u zatvorenoj koverti sa naznakom „JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA VELIKE GORICE“.

OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:
Javno otvaranje ponuda izvršiti će se dana 19.05.2021. godine u 9.00 sati u prostorijama vjenčane sale u prizemlju zgrade gradske uprave Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34.
Na otvaranju ponuda mogu biti prisutni ovlašteni ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći i osobne iskaznice.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Velike Gorice.

Objavljeno u VG danas, broj: 191 od 30.04.2021.