Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2021. godini

Temeljem Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2021. do 2023. godine (KLASA: 320-21/2021-01/10, URBROJ: 238-31-13/02551-21-1) zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Krešimir Ačkar, mag.theol., raspisuje Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2021. godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela potpora poljoprivrednim gospodarstvima za slijedeće mjere:
1. edukaciju i stručno osposobljavanje,
2. nabavu nove proizvodne opreme,
3. nabavu voćnih sadnica, sadnica jagoda i loznih cjepova,
4. ekološku proizvodnju,
5. uzgoj i držanje pčelinjih zajednica,
6. uzgoj cvijeća, ljekovitog i začinskog bilja,
7. uzgoj gljiva,
8. baždarenje prskalica,
9. premiju osiguranja,
10. umjetno osjemenjivanje krava i junica,
11. kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednom gospodarstvu,
12. nabavu strojeva i opreme,
13. uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (turopoljska svinja i hrvatski posavac),
14. nabavu opreme za ograđivanje površina radi držanja stoke na otvorenom.

1. edukacija i stručno osposobljavanje
Potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu odnosi se na pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, te stručno osposobljavanje po posebnim programima, a koji se upisuju u radnu knjižicu ili su zakonski obvezni.
Potpora će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini, koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom ili uslugom za koju se osposobljava, a gospodarstvo je upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i ima prebivalište na području Grada.
Potpora se dodjeljuje u iznosu do 70% ukupnih troškova tečaja, a najviše 2.000,00 kuna po jednom polazniku.

2. nabava nove proizvodne opreme
Potpora se dodjeljuje za nabavu/građenje:
a) novih i/ili rekonstrukciju postojećih zatvorenih/zaštićenih prostora za uzgoj bilja,
b) sustava za navodnjavanje i gnojidbu (fertirigaciju),
c) sustava za dodatno osvjetljenje i zasjenjivanje,
d) sustava za poboljšanje mikroklimatskih uvjeta (reguliranje temperature, vlage, atmosfere)
e) sustava za zaštitu od padalina (tuča, kiša, mraz),
f) materijala za ograđivanje i armature u voćnjacima i vinogradima,
g) proizvodnih stolova i polica,
h) pokrovne folije.
Potpora se dodjeljuje u iznosu do 60 % nabavne cijene po priloženom računu odnosno najviše do 15.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.

3. nabava voćnih sadnica, sadnica jagoda i loznih cjepova
Potpora se dodjeljuje za nabavu certificiranih voćnih sadnica, sadnica jagoda i/ili loznih cijepova. Pravo na potporu imaju poljoprivredna gospodarstva koja su posadila najmanje:
- 1000 sadnica jabuka,
- 500 sadnica kruška, malina, kupina, ribizla, borovnica, aronija, šparoga,
- 300 sadnica bresaka, marelica, trešanja, višanja, šljiva, lješnjaka,
- 100 loznih cijepova,
- 100 sadnica oraha,
- 1000 sadnica jagoda,
- 300 sadnica gloga, drena, duda i ruže.
Potpora se odobrava u iznosu do 60 % nabavne cijene po priloženom računu odnosno najviše do 15.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.
Potpora za glog, dren, dud i ružu odobrava se samo „ekološkim poljoprivrednicima“.

4. ekološka proizvodnja
Potpora za ekološku proizvodnju odobrit će se „ekološkom poljoprivredniku“ za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji.
Potpora se odobrava u visini od 70% iznosa troškova koje je imalo poljoprivredno gospodarstvo u tekućoj godini, a najviše do 2.000,00 kuna godišnje po korisniku.

5. uzgoj i držanje pčelinjih zajednica
Potpora za uzgoj i držanje pčelinjih zajednica odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu u visini od 30,00 kn po jednoj pčelinjoj zajednici upisanoj u Evidenciju pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza.
Maksimalni broj pčelinjih zajednica koji će se subvencionirati po jednom obiteljskom gospodarstvu iznosi 70. Poljoprivredno gospodarstvo mora imati najmanje 25 pčelinjih zajednica da bi moglo ostvariti potporu.

6. uzgoj cvijeća, ljekovitog i začinskog bilja
Potpora se dodjeljuje za cvjetne vrste, ljekovito i začinsko bilje uzgojeno u zaštićenom prostoru ili na otvorenom. Pravo na potporu ima poljoprivredno gospodarstvo koje je u tekućoj godini uzgojilo cvijeće, ljekovito i/ili začinsko bilje na površini od najmanje 300 m2 u zaštićenom prostoru ili 200 m2 na otvorenom prostoru.
Potpora se odobrava u iznosu do najviše 7.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.

7. uzgoj gljiva
Potpora se dodjeljuje za uzgoj šampinjona, bukovača ili shii take gljiva. Najmanji broj briketa s kompostom nasađenim micelijem šampinjona ili bukovače je 300, a najmanji broj stupića supstrata ili trupaca za proizvodnju gljive shii take je 50.
Potpora se odobrava u visini do 60% troškova, ali ne više od 5.000,00 kn po jednom gospodarstvu.
8
. baždarenje prskalica
Potpora se dodjeljuje za troškova baždarenja prskalica u iznosu do 60% iznosa računa, a najviše 500,00 kn godišnje po korisniku.

9. premija osiguranja
Potpora premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, olujnih vjetrova, gubitka kvalitete plodova voća i povrća, bolesti i uginuća životinja. Svaki osiguranik sam odabire osiguravatelja, odnosno osiguravajuće društvo kod kojeg će zaključiti policu osiguranja.
Potpora se odobrava u visini 25 % iznosa ukupne premije za tekuću godinu. Maksimalni iznos potpore po jednom gospodarstvu može iznositi 10.000,00 kn.

10. umjetno osjemenjivanje krava i junica
Potpora se odobrava u visini do 100% iznosa troškova po osjemenjenoj kravi ili junici (ne uključujući pregone), a najviše do 10.000,00 kuna godišnje po korisniku.

11. kontrola plodnosti tla na poljoprivrednom gospodarstvu
Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednom gospodarstvu radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu odobrava se za troškove analize tla i preporuke za gnojidbu. Analiza tla obuhvaća uzimanje uzoraka tla na terenu, laboratorijsku analizu uzorka tla i interpretaciju rezultata. Prihvatljivi trošak je trošak analize i preporuke za gnojidbu proveden od ovlaštenih institucija.
Potpora se odobrava u visini do 60 % dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 2.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu.

12. nabava strojeva i opreme
Potpora se odobrava za nabavu novih poljoprivrednih strojeva i opreme od ovlaštenih trgovačkih društava (trgovaca, distributera) za osnovnu obradu tla, dopunsku obradu tla, sjetvu i sadnju, košnju, zaštitu bilja, žetvu i berbu, transport, preradu i čuvanje poljoprivrednih proizvoda, te za ostalu nespomenutu opremu.
Potpora za strojeve i opremu za osnovnu obradu tla odobrit će se samo „profesionalnim korisnicima“. Potpora se ne odobrava za nabavu malčera. Nabavka sitnog inventara i potrošnog materijala nije prihvatljiv trošak.
Ponude i predračuni ne predstavljaju prihvatljiv dokaz o namjenskom trošenju sredstava.
Priznaju se isključivo računi izdani od strane ovlaštenih trgovačkih društava.
Potpora se ne može ostvariti na temelju priloženog sklopljenog Ugovora o kupnji umjesto računa izdanog od strane ovlaštenog trgovačkog društva.
Za račune iz inozemstva, uz račun potrebno je priložiti kratak opis na hrvatskom jeziku.
Potpora se odobrava u visini do 60 % dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 15.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu.

13. uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (turopoljska svinja, hrvatski posavac)
Potpora za unapređenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu odnosi se na uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (kobila i pastuha hrvatski posavac i hrvatski hladnokrvnjak, krmača i nerasta turopoljske svinje) definirane u Popisu izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja. Uvjet za dodjelu potpore:
- ostvaruje korisnik po rasplodnom grlu/komadu upisane uzgojno valjane rasplodne izvorne i zaštićene pasmine domaće životinje u JRDŽ.
Iznos potpore:
- do 500,00 kuna po grlu konja,
- do 500,00 kuna po grlu svinje.
Iznos potpore po korisniku za turopoljsku svinju iznosi najviše do 35.000,00 kuna, za hrvatskog posavca do 5.000,00 kuna.

14. nabava opreme za ograđivanje površina radi držanja stoke na otvorenom
Potpora se odobrava za nabavu električnog pastira, stupova i žice za ograđivanje površina radi držanja stoke na otvorenom.
Potpora se odobrava u visini do 60 % dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 3.000,00 kuna po korisniku.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dobivanje potpore:
Natječaju za dobivanje potpore male vrijednosti mogu pristupiti obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koja udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- imaju prebivalište, odnosno sjedište i bave se poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Velike Gorice;
- imaju dokaz o obavljenom ulaganju za koje traže potporu;
- životinje moraju biti upisane u JRDŽ (Jedinstveni Registar domaćih životinja);
-da životinje nisu smještene na području užeg dijela naselja Velike Gorice, sukladno članku 93. Odluke o komunalnom redu (službeni glasnik 10/16, 10/18)
Pojedina gradska potpora poljoprivredi korisnicima se odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu.
Za isto ulaganje korisnik može potporu ostvariti samo jedanput. Pojedinom korisniku može se u jednoj proračunskoj godini dodijeliti potpora za navedene mjere u ukupnom iznosu do maksimalno 30.000,00 kuna, a jedna mjera ne isključuje drugu.

3. Potrebna dokumentacija:
- odgovarajući zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti u 2021. godini
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika rješenja ili zelene iskaznice),
- preslika osobne iskaznice – za fizičke osobe,
- preslika dokaza o upisu u odgovarajući registar – za pravne osobe,
- preslika žiro računa s pripadajućim IBAN brojem;
- presliku posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka ili ugovora o zakupu za zemljište na kojem se odvija proizvodnja ili Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (Upis u Arkod),
- izjava o primljenim potporama „de minimis“,
- izjava o statusu poreznog obveznika,
- dokumentirani izdaci za koje se traži potpora (računi, ugovori, uplatnice i sl.)
- upravnu pristojbu od 20,00 kn.
Ovisno o mjeri za koju se traži potpora potrebno je dostaviti i slijedeću dokumentaciju:
- presliku rješenja o upisu u upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.
Po potrebi Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.

4. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica i na web stranici grada Velike Gorice – www.gorica.hr.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se predati neposredno u pisarnici ili poslati poštom na adresu:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica
s naznakom “Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti”.

5. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj za mjeru:
1. edukacija i stručno osposobljavanje otvoren je do 30.9.2021. godine,
2. nabava nove proizvodne opreme otvoren je do 15.10.2021. godine,
3. nabava voćnih sadnica, sadnica jagoda i loznih cjepova otvoren je do 15.10.2021. godine,
4. ekološka proizvodnja otvoren je do 30.9.2021. godine,
5. uzgoj i držanje pčelinjih zajednica otvoren je do 30.9.2021. godine,
6. uzgoj cvijeća, ljekovitog i začinskog bilja otvoren je do 15.10.2021. godine
7. uzgoj gljiva otvoren je do 31.8.2021. godine,
8. baždarenje prskalica otvoren je do 31.10.2021. godine,
9. premija osiguranja otvoren je do 30.9.2021. godine,
10. umjetno osjemenjivanje krava i junica otvoren je do 15.12.2021. godine,
11. kontrola plodnosti tla na poljoprivrednom gospodarstvu otvoren je do 30.9.2021. godine,
12. nabava strojeva i opreme otvoren je do 30.6.2021. godine,
13. uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (turopoljska svinja i hrvatski posavac) otvoren je do 30.6.2021. godine,
14. nabava opreme za ograđivanje površina radi držanja stoke na otvorenom otvoren je do 31.8.2021. godine,
odnosno za sve mjere natječaj je otvoren do utroška sredstava.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, soba 407/IV ili na tel. 6269-947.

Dokumentacija (ZIP)