Grad Velika Gorica

Vijesti

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju na području Grada Velike Gorice u 2021. godini

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), članka 46 Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 2/2019) članka 18. Poslovnika o rada Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 1/2015 i 6/2015) i zaključka o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju na području Grada Velike Gorice u 2021. godini (KLASA: 351-01/21-001/31, URBROJ: 238-31-13/02551-21-1 od 20.04.2021.) zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Krešimir Ačkar objavljuje Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju na području Grada Velike Gorice u 2021. godini

UVOD
I.
Grad Velika Gorica ima cilj dodatno potaknuti korištenje obnovljivih izvora energije kojima će se smanjiti potrošnja energije, potaknuti korištenje obnovljivih izvora energije, utjecati na smanjenje emisija CO2 u atmosferu te smanjiti mjesečne troškove za energente čime se izravno utječe na poboljšanje kvalitete života.

PREDMET JAVNOG POZIVA
II.
Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za sufinanciranje vlastitog učešća za ugradnju nove fotonaponske elektrane za proizvodnje električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju u samostalnom ili mrežnom radu (u daljnjem tekstu: FNE) na postojeće obiteljske kuće, za građane Velike Gorice koji su se prijavili na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) za sufinanciranje fotonaponskih elektrana za proizvodnje električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju u 2020. ili 2021. godini ili na natječaj Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Županija) za sufinanciranje fotonaponskih elektrana za proizvodnje električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju u samostalnom ili mrežnom radu u 2020. ili 2021. godini.

Postojeća obiteljska kuća u smislu ovog Javnog poziva je zgrada:
1. koja je zakonita:
- izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN 153113, 20/17, 39/19 i 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti),
- koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost,
2. u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te
3. zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta :
- ima najviše tri stambene jedinice
- ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Predmet Poziva nisu:
1. zgrade koje imaju upravitelja sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22100, 73100, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152114),
2. obiteljske kuće:
– koje nisu privedene svrsi sukladno aktu kojim se dozvoljava građenje (koje su u gradnji, za koje je pokrenut postupak legalizacije odnosno koje su u postupku ishođenja Rješenja o izvedenom stanju, no isto nije pravomoćno),
– kojima je suvlasnik pravna osoba i
3. postojeće fotonaponske elektrane na obiteljskim kućama koje se nadograđuju/proširuju.

KORISNICI, IZNOS I NAMJENA SREDSTAVA
III
Korisnici ovog javnog poziva su fizičke osobe vlasnici ili suvlasnici (uz suglasnost svih suvlasnika) obiteljskih kuća na području Grada Velike Gorice, s prebivalištem na adresi subvencioniranog objekta kojima je odobreno sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ili Zagrebačke županije radi ugradnje FNE.

IV.
Pravo na korištenje sredstava Grada Velike Gorice mogu ostvariti prijavitelji koji:
• su vlasnici obiteljske kuće na području Grada Velike Gorice;
• imaju prebivalište na adresi subvencioniranog objekta;
• imaju sklopljen ugovor o sufinanciranju postavljanja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije radi izgradnje fotonaponske elektrane sa Fondom ili Županijom;
• projekt je u potpunosti proveden i svi prijavljeni radovi su završeni sukladno ugovoru iz točke 3. ovog članka;
• za provedeni projekt su isplaćena sredstva subvencije Fonda ili Županije.

V.
Grad će sufinancirati vlastito učešće korisnika za ugradnju nove fotonaponske elektrane za proizvodnje električne energije za vlastitu potrošnju sa maksimalno 20% opravdanih troškova temeljem Ugovora iz članka 4. ovog Javnog poziva, do maksimalnog iznosa od 7.000,00 kn po prijavitelju.

VI.
Dokumentacija se smatra potpunom ukoliko sadržava:
1. Prijavni obrazac dostupan uz ovaj Poziv popunjen s općim podacima;
2. presliku obje strane osobne iskaznice;
3. uvjerenje o prebivalištu ili Elektronski zapis o prebivalištu (iz sustava eGrađani), iz koje/kojeg je razvidno da prijavitelj ima prebivalište na adresi obiteljske kuće, u kojoj se sustav postavlja;
4. scan Ugovora o sufinanciranju sa Fondom ili Županijom;
5. potvrdu o isplati od strane Fonda ili Županije na IBAN iz Ugovora;
6. Fotodokumentaciju o postavljenoj FNE te podatke o njenoj jačini;
7. presliku prednje strane bankovne kartice ili potvrdu o IBAN-u od banke;
8. Potvrdu Upravnog odjela za financije Grada Velika Gorica o nepostojanju duga prema Gradu Velikoj Gorici (original, ne stariji od 30 dana);
9. Potvrdu o nepostojanju duga prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Velike Gorice: Gradsko stambeno gospodarstvo VG, VG Čistoća, VG Vodoopskrba i VG Komunalac (original, ne stariji od 30 dana).

VII.
Prijave se dostavljaju isključivo putem propisanog obrasca dostupnog na mrežnim stranicama Grada: www.gorica.hr
Obrazac se popunjavaju putem računala, vlastoručno se potpisuje te šalje u papirnatom obliku, sa propisanim prilozima.

VIII.
Prijava za ovaj javni poziv se podnosi u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno (u pisarnicu Gradske uprave) na sljedeću adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša
Trg kralja Tomislava 34
10410 Velika Gorica
uz napomenu:
„NE OTVARATI –
Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju na području Grada Velike Gorice u 2021. godini”

IX.
Rok za podnošenje prijava počinje danom objave javnog poziva i traje do utroška sredstava.

X.
Građanin u roku za podnošenje prijava može podnijeti:
1. jednu prijavu za sufinanciranje dokumentacije jedne nove FNE;
2. izjavu o odustajanju od prijave i
3. novu prijavu, nakon što je odustao od prethodne prijave (ako je Poziv otvoren). Dan i vrijeme zaprimanja potpune obvezne dokumentacije smatra se danom vremenom zaprimanja Zahtjeva sa svom potpunom dokumentacijom.
OBRADA PRIJAVA
XI.
U svrhu obrade pristiglih prijava, Grad će osnovati povjerenstvo za pregled dokumentacije, koji sadrži neparan broj članova.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka će provjeravati dokumentaciju i podatke iz prijave.
Neće se razmatrati prijave koje:
1. nisu dostavljene na propisani način;
2. nisu predmet ovog javnog poziva;
3. ne sadrže svu dokumentaciju koja je propisana ovim javnim pozivom;
4. su podnesene prije navedenog službenog roka za podnošenje prijava na ovaj Javni poziv;
5. koje su podnesene nakon donošenja obavijesti o privremenom zatvaranju ili nakon zatvaranja ovog Javnog poziva.
Nije dopušteno naknadno dopunjavanje prijave.
Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog poziva.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka razmatra prijave, prema datumu i vremenu njihovog zaprimanja te ukoliko udovoljava uvjetima iz Javnog poziva, donosi Odluku o sufinanciranju.
Nakon provjere dokumentacije, ovisno o ispunjavanju uvjeta, prijavitelju se, na adresu koju je naveo u prijavnom obrascu, dostavlja:
a) Dopis, Odluka i četiri primjerka Ugovora na potpis, ukoliko su u cijelosti ispunjeni uvjeti iz ovog Javnog poziva ili
b) Obavijest da prijava ne ispunjava uvjete Javnog poziva, s obrazloženjem.
Korisnik vraća Gradu 3 potpisana primjerka Ugovora o sufinanciranju preporučenom pošiljkom na adresu Grada, s pozivom na poslovni broj – KLASU predmeta.

ZAKLJUČNE NAPOMENE
XII.
Grad je pravna osoba sa javnim ovlastima koja će prikupljati i obrađivati osobne podatke građana (ime, prezime, OIB, adresa prebivališta, broj bankovnog računa, broj mobitela i/ili telefona, adresa e-pošte i vlastoručni potpis) u svrhu provođenja Poziva.
Grad će osobne podatke o građanima prikupljati, obrađivati i čuvati na propisani način i neće ih dostavljati trećim stranama na obradu bez pisane privole istih sukladno:
- Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka),
- Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i – Uredbi (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002 EZ).
Osobni podaci koristit će se samo u nužnom opsegu za ostvarenje svrhe iz prijave na ovaj Javni poziv – za obradu prijava, donošenje Odluke i sklapanje Ugovora i propisno će se čuvati u roku od 10 godina, sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11 i 46/17).

Grad Velika Gorica zadržava pravo izmjene i dopune ovog Javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune bit će objavljene na mrežnim stranicama Grada.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: energetska.obnova@gorica.hr

Dokumentacija (ZIP)