Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih potpora iz gradskog proračuna za obnovu tradicijske graditeljske baštine Turopolja

kurija_modicNa temelju članka 3. Pravilnika o dodjeli financijskih potpora iz gradskog proračuna za obnovu tradicijske graditeljske baštine Turopolja (Sl. glasnik GVG br.3/2017), Grad Velika Gorica raspisuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih potpora iz gradskog proračuna za obnovu tradicijske graditeljske baštine Turopolja

1. Pozivaju se vlasnici/suvlasnici; korisnici (zakupnici ili najmoprimci) tradicijskih objekata na području Grada Velike Gorice da podnesu PRIJAVE za dodjelu financijske potpore iz gradskog proračuna za obnovu tradicijske graditeljske baštine Turopolja.

2. Obnova tradicijske graditeljske baštine iz točke 1. ovoga Javnog poziva sufinancirat će se u skladu s Pravilnikom o dodjeli financijskih potpora iz gradskog proračuna za obnovu tradicijske graditeljske baštine Turopolja (u daljnjem tekstu: Pravilnik).
3. Grad Velika Gorica dodijelit će financijske potpore za obnovu tradicijskih objekata u maksimalnom iznosu do 50% od traženog iznosa navedenog u PRIJAVNOM obrascu, a najviše do 50.000,00 kuna.
4. Troškovi unutarnjeg uređenja objekata koji služe isključivo za stanovanje su neprihvatljivi troškovi te se za njih neće odobravati financijske potpore.
5. Prijavu za sufinanciranje radova ne mogu podnijeti vlasnici/suvlasnici građevine koji imaju evidentirana dugovanja prema Gradu Velika Gorica.
6. Dokumentacija koju Podnositelj prijave prilaže mora biti cjelovita.
7. Podnositelj prijave na Javni poziv dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
a. Obrazac Prijave za dodjelu financijske potpore iz gradskog proračuna za obnovu tradicijske graditeljske baštine Turopolja
b. Troškovnički opis radova koji može biti i u obliku ponude izvođača radova ili predračuna tvrtke u
kojoj se nabavlja građevinski materijal;

c. Dopuštenje i/ili suglasnost nadležnih tijela, ukoliko su radi prirode radova potrebne (potvrde glavnog
projekta ili suglasnost/mišljenje Ministarstva kulture¸ Konzervatorskog odjela u Zagrebu na predložene radove);

d. Pisanu suglasnost svih suvlasnika kojom se ovlašćuje podnositelj zahtjeva da u predmetnom postupku zastupa sve suvlasnike, ovjerenu kod javnog bilježnika;
e. Vlastoručno potpisana IZJAVA da će se svi radovi izvoditi u skladu s pravilima konzervatorske
struke. Obrazac IZJAVE je u prilogu natječaja;

f. Potvrda da ne postoji dugovanje prema Gradu Velika Gorica. Potvrdu izdaje Grad Velika Gorica, Upravni odjel za financije, Trg kralja Tomislava 34, III kat/soba 308.
g. Pravovaljani ugovor o najmu odnosno zakupu u slučaju da zahtjev podnosi najmoprimac odnosno zakupnik.
h. Izvadak iz zemljišne knjige (original, ne stariji od 30 dana);
8. Vlasnik/suvlasnik građevine iz točke 1. ovog Javnog poziva prijavu za sufinanciranje radova podnosi pisanim putem, popunjavanjem Prijavnog obrasca koji se može preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti ili na službenoj internetskoj stranici Grada Velike Gorica www.gorica.hr gdje je i objavljen ovaj Javni poziv.
9. Popunjeni Prijavni obrazac s priloženom odgovarajućom dokumentacijom, navedenoj u ovom Javnom pozivu i Prijavnom obrascu, podnosi se kao preporučena pošiljka putem pošte ili osobno u Pisarnici Grada Velike Gorice, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave, na adresu:
Grad Velika Gorica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Trg kralja Tomislava 34
10 409 Velika Gorica,

uz naznaku : „PRIJAVA na Javni poziv za dodjelu potpore za obnovu tradicijske graditeljske baštine – ne otvaraj“

10. Javni poziv za podnošenje prijava otvoren je do 12. travnja 2021. godine. Nepravovremene prijave kao i prijave za koje Povjerenstvo utvrdi da sadrže nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi sadržaj predloženih radova, neće se uzeti u razmatranje.

11. Temeljem Konačne liste, pozivat će se odabrani podnositelji prijava (Korisnici sredstava) radi sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih potpora iz gradskog proračuna za zaštitu i održavanje tradicijske graditeljske baštine Turopolja

12. Po završetku radova, a najkasnije do 30.11.2021. god., Korisnik sredstava je dužan podnijeti Izvješće o izvedenim radovima koje sadrži okončanu situaciju i/ili preslike računa iz koje je vidljivo da je ugovoreni projekt završen.

13. Ugovorena sredstva za sufinanciranje radova Grad će isplatiti Korisniku sredstava u roku od 30 dana od dana prihvaćanja Izvješća o izvedenim radovima.

13. Ukoliko Povjerenstvo za provedbu Projekta obnove tradicijske graditeljske baštine utvrdi da radovi nisu izvedeni prema pravilima konzervatorske struke Korisniku sredstava neće se isplatiti ugovorena sredstva.

14. Sve ostale informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica, broj telefona: 01/6269 917; E-mail: kultura@gorica.hr

Pravilnik o dodjeli financijskih potpora iz gradskog proračuna za obnovu tradicijske graditeljske baštine Turopolja http://www.gorica.hr/dokumenti/sluzbeni-glasnik/SGGVG-2017-3.pdf

Dokumentacija (ZIP)