Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, broj 125/11., 64/15. i 112/18.), čl. 4. st. 1. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 2/13.), Zaključka zamjenika gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika o provedbi javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA: 372-05/2020-01/38, URBROJ: 238-31-13-2020-1 od 04. 12. 2020. godine, zamjenik gradonačelnik koji obnaša dužnost gradonačelnika raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Raspisuje se natječaj za davanje u zakup sljedećeg poslovnog prostora:

Redni broj

Adresa na kojoj se poslovni prostor nalazi

Namjena

Ukupna površina u m²

Početni iznos mjesečne zakupnine

Iznos jamčevine

1.

Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34

ugostiteljstvo

108,60 m²

4.015,06 kn

+ PDV

12.045,18 kn

1.Za sudjelovanje u natječaju ponuditelj je obavezan uplatiti jamčevinu u trostrukom iznosu
početne mjesečne zakupnine za prostor.

2. U cijenu mjesečne zakupnine uračunati su režijski troškovi.

3. Poslovni prostor namijenjen je isključivo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati dok se subotom, nedjeljom, blagdanima i neradnim danima ne radi.

4. Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 5 godina.

5. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju.

6. Ponude moraju sadržavati:
I) osnovne podatke ponuditelja (naziv ili ime i prezime ponuditelja, sjedište ili adresa i OIB),
II) ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,
III) original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, ako je ponuditelj pravna osoba (original ili ovjerena preslika izvatka iz sudskog registra ili izvadak iz obrtnog registra s popisom registriranih djelatnosti),
IV) original ili ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje pravo prvenstva,
V) ovjerenu punomoć (za ovlaštene predstavnike, odnosno opunomoćenike),
VI) dokaz o uplati jamčevine u trostrukom iznosu početne mjesečne zakupnine koju je dužan platiti na žiro-račun Grada Velike Gorice otvoren kod Erste bank d.d., broj IBAN: HR6624020061854100005, model 68, poziv na broj 7706-OIB.
VII) broj žiro ili tekućeg računa s nazivom banke kod koje je otvoren (radi povrata jamčevine),
VIII) potvrdu o nepostojanju dospjelih nepodmirenih obveza prema Gradu Velika Gorica (potvrda Gradsko stambenog gospodarstva Velika Gorica d.o.o. i Potvrda Odjela za financije Grada Velika Gorica),
IX) potvrdu Porezne uprave o nepostojanju dospjelih nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj.

7. Ponuditelj pristaje da se tijekom trajanja Ugovora o zakupu iznos zakupnine može mijenjati sukladno promjeni Kriterija za određivanje zakupnine.

8. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor u roku od 15 dana od dana kada mu Grad Velika Gorica ponudi Ugovor na potpis.

9. Ponude za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI”.

10. U natječaju ne mogu sudjelovati zakupci poslovnih prostora Grada koji ne ispunjavaju obveze iz Ugovora o zakupu.

11. Rok za podnošenje pismenih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja.

12. Ponude se šalju pismeno poštom preporučeno ili se predaju u pisarnici Grada Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, prizemlje, šalter 1.

13. Ponude podnesene izvan roka i nepotpune ponude neće se razmatrati.

14. Javno otvaranje ponuda je u prostorijama Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica, vjenčana sala u prizemlju, dana 17. 02. 2021. godine u 09,00 sati.

15. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne osobe koje su podnijele ponudu ili njihovi ovlašteni predstavnici.

16. Ponuditeljima koji su uplatili jamčevinu, a čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dostave odluke o izboru dok se položena jamčevina ponuditelju čija je ponuda prihvaćena zadržava i uračunava u zakupninu.

17. Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija nakon izbora odustane od ponude odnosno ne sklopi Ugovor o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, a zakupodavac zadržava pravo izbora drugog najpovoljnijeg ponuditelja među prispjelim ponudama.

18. Grad Velika Gorica može u svakom trenutku poništiti cijeli natječaj ili neki njegov dio, odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu.

19. Na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača sudionik natječaja ima pravo prigovora zamjeniku gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika u roku od 8 dana od primitka odluke.