Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora za programe/projekte udruga iz područja razvoja vatrogastva i pružanje zaštite od požara od interesa za Grad Veliku Goricu

Na temelju Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 1/16.) te Odluci o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2021. godinu (KLASA: 007-04/202-001/4; URBROJ: 238-31-13/02130-21-1) namijenjenih financiranju programa/projekata udruga za razvoj vatrogastva i pružanja zaštite od požara, zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Velike Gorice objavljuje Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora za programe/projekte udruga iz područja razvoja vatrogastva i pružanje zaštite od požara od interesa za Grad Veliku Goricu

I.
Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele jednokratnih financijskih potpora za programe/projekte razvoja vatrogastva i pružanja zaštite od požara koja se provodi na području Grada Velike Gorice u 2021. godini.

II.
Prioritetni programi/projekti za Grad Veliku Goricu su:

1. Programi/projekti razvoja vatrogastva
2. Programi/projekti provođenja mjera zaštite od požara

III.
Udruge mogu prijaviti program/projekt za aktivnosti koje doprinose:
• Pružanje zaštite od požara;
• Promicanje i razvoj volonterstva

IV.
Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je iznos od 200.000,00 kuna (dvjestotisućakuna).

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 30.000,00 kuna.

V.
Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava ili do kraja 2021. godine.

VI.
Prijavu projekta na Poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga te koja je podnijela zahtjev za usklađenje udruge sa novim Zakonom o udrugama, koja je programski usmjerena na rad u protupožarnoj zaštiti što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Velikoj Gorici te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

VII.
Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).

Natječajna dokumentacija se predaje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku:

„PROJEKTI UDRUGA ZA RAZVOJ VATROGASTVA I
PRUŽANJE ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2021. GODINU“
–NE OTVARATI

na adresu:
GRAD VELIKA GORICA
TRG KRALJA TOMISLAVA 34
10410 VELIKA GORICA

VIII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: antonija.vuk@gorica.hr

Dokumentacija (ZIP)