Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskim udrugama u 2021. godini

Na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br.26/15.), te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga objavljuje se Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskim udrugama u 2021. godini

I.
Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne financijske potpore u 2021. godini za udruge iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljske udruge za:
• aktivnosti koje su u skladu s Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu, a za koje nisu odobrena sredstva temeljem drugih javnih poziva Grada Velike Gorice;
• donacije i sponzorstva;
• obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično,
• jačanje kapaciteta udruge (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
• edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zajednicu),
• podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada.

II.
Za financiranje aktivnosti u okviru ovog Poziva raspoloživ je ukupan iznos od 255.000,00 kuna (dvijestopedestpettisućakuna) koji se raspoređuje prema aktivnostima kako slijedi:
1. Za socijalno-humanitarne i zdravstvene aktivnosti osiguran je iznos od 80.000,00 kuna;
2. Za aktivnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata osiguran je iznos od 175.000,00 kuna;
Najmanji iznos financijske potpore koji se može prijaviti i ugovoriti po ovom Pozivu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos je 15.000,00 kuna.

III.
U Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio Poziva detaljno su opisani uvjeti koje moraju ispunjavati podnositelji prijava, dokumentacija koju je potrebno priložiti uz prijavu, postupak podnošenja prijave te procjene i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstva.

IV.
Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice www.gorica.hr

Propisana dokumentacija predaje se u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, poštom ili dostavom u pisarnicu Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku:

“PRIJAVA ZA JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE
UDRUGAMA IZ PODRUČJA SOCIJALNO-HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI TE BRANITELJSKIM UDRUGAMA u 2021.GODINI“

–NE OTVARATI-

na adresu:
GRAD VELIKA GORICA
Upravni odjel za društvene djelatnosti
TRG KRALJA TOMISLAVA 34
10410 VELIKA GORICA

Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se i u elektronskom obliku na mail adresu: dragica.mp@gorica.hr

Napomena: u elektronskom obliku šalje se samo prijavni obrazac

V.
Javni poziv otvoren je do 30.11.2021. ili do iskoristivosti sredstva u Proračunu Grada Velike Gorice za 2021. godinu.

VI.
Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu: dragica.mp@gorica.hr

Dokumentacija (ZIP)