Grad Velika Gorica

Obavijesti

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za prijavljene građanske inicijative, programe i projekate udruga i drugih neprofitnih organizacija u području zaštite okoliša i prirode u 2020. godini Grada Velike Gorice

Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 01/15. i 06/15.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 23. srpnja 2020. godine, donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za prijavljene građanske inicijative, programe i projekate udruga i drugih neprofitnih organizacija u području zaštite okoliša i prirode u 2020. godini Grada Velike Gorice

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava namijenjenih financiranju građanskih inicijativa i programa/projekata udruga i neprofitabilnih organizacija u području zaštite okoliša i prirode koji će se provoditi na području Grada Velike Gorice tijekom 2020. godine. Sredstva će se raspodijeliti na temelju rezultata javnog natječaja za financiranje građanskih inicijativa, programa/projekta udruga i drugih neprofitnih organizacija u području zaštite okoliša i prirode u 2020. godini čiji je nositelj Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša.

II.
Sredstva za Programe i projekte iz točke I. ove Odluke raspoređuju se prema prijedlogu stručnog ocjenjivačkog povjerenstva na sljedeći način:

Red. broj Ukupan broj bodova Naziv projekta ili

programa

Odobreni  iznos

sufinanciranja (HRK)

1.

ZMAG-Zelena mreža aktivističkih grupa

4. konvencija prirodnog graditeljstva

12.000,00

2.

DVD Gradići

Krajobraz Gradića

– participacija, sanacija,

regeneracija

12.000,00

3.

Ekoregija Velika Gorica

Neka sunce sja“ – Sunčane elektrane

Ekoregije Velike Gorice

7.000,00

4.

Udruga mladih Velika Buna

Edukacija i čišćenje divljih deponija na području Velike Bune, Male Bune i Ključić Brda

5.500,00

5.

Vukovina u srcu

Trokut života

10.000,00

6.

Udruga Jezero Čiče – Turo-poljsko more

Uređenje i revitalizacija jezera Čiče,

revitalizacija rijeke Odre, vodni ekosustav Turopolja

10.000,00

7.

Građanska inicijativa roditelji za EKO DV Lojtrica

I građanska inicijativa roditelji za EKO DV Lojtrica

10.000,00

8.

Športsko-ribolovna udruga Odra

Očistimo smeće s naših jezera 2020

6.000,00

UKUPNO 72.500,00

III.
Sredstva iz točke II. ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Velike Gorice za 2020. godinu, u Razdjelu 006 – Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša, Program zaštita okoliša, Aktivnost Edukacija i podizanje ekološke svijesti, stavka rashoda 381.

IV.
S nositeljima Programa i projekata Gradonačelnik Grada Velike Gorice potpisuje ugovor o korištenju sredstava kojim se utvrđuju obveze i način korištenja sredstava. Nositelji Programa i projekata obvezni su sredstva koristiti samo za namjene utvrđene programima, projektima i ugovorom.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom Glasniku Grada Velike Gorice.