Grad Velika Gorica

Obavijesti

Zaključak o utvrđivanju prava i načinu isplate novčane naknade roditeljima predškolske djece, učenika i studenata za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

Na temelju članka I. točke 2. Odluke o uvođenju mjera za pomoć građanima i gospodarskim subjektima Grada Velike Gorice pogođenim posebnim okolnostima uzrokovanih pandemijom COVID-19 (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 3/20), članka 47. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Velike Gorice (Službeni glasnik GVG br. 2/20) te članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik GVG br. 1/15, 6/15) Gradonačelnik Grada Velike Gorice donosi Zaključak o utvrđivanju prava i načinu isplate novčane naknade roditeljima predškolske djece, učenika i studenata za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

Članak 1.
Ovim Zaključkom utvrđuje se pravo na novčanu naknadu roditeljima predškolske djece, učenika i studenata koji su dobili otkaz te ostali bez posla nakon 19. ožujka 2020. godine, odnosno za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 i još uvijek su nezaposleni.

UVJETI ZA STJECANJE NOVČANE NAKNADE

Članak 2.
Roditelji predškolskog djeteta, učenika, odnosno redovnog studenta mogu dobiti novčanu naknadu od 1.000,00 kuna po svakom djetetu/učeniku/studentu ako su hrvatski državljani i sa svojom djecom imaju isto prebivalište na području Grada Velike Gorice pod sljedećim uvjetima:
1. ako su oba roditelja/skrbnika dobili otkaze i još su nezaposleni
2. ako je roditelj/skrbnik u jednoroditeljskoj obitelji dobio otkaz i još je nezaposlen
3. ako je samohrani roditelj/skrbnik dobio otkaz i još je nezaposlen
4. ako je jedan roditelj/skrbnik dobio otkaz i još je nezaposlen, a drugi ima neto primanja manja od 5.000,00 kn

Članak 3.
Pravo na novčanu naknadu pod točkom 1., 2. i 3. članka 2. ovog Zaključka roditelji mogu ostvariti za travanj i svibanj 2020. godine, a jednokratno roditelji pod točkom 4. članka 2. ovog Zaključka.

Članak 4.
Novčane naknade utvrđene ovim Zaključkom ne mogu se dobiti za učenike/studente koji su u trenutku predaje Zahtjeva primatelji stipendije ili ostalih naknada koje se financiraju iz javnih izvora.

POSTUPAK ZA STJECANJE NOVČANE NAKNADE

Članak 5.
Zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu novčane naknade roditeljima predškolske djece, učenika i studenata, podnosi se Upravnom odjelu za predškolski odgoj, školstvo i šport.

Uz zahtjev se obvezno prilažu sljedeći dokumenti:
a) potvrda od HZZ ili HZMO-a o nezaposlenosti roditelja/skrbnika za prethodni mjesec za koji se podnosi zahtjev (travanj ili svibanj 2020. godine)
b) dokaz o prebivalištu roditelja/skrbnika i djece na području Grada Velike Gorice (preslika osobnih iskaznica, uvjerenje o prebivalištu ili drugi dokaz o prebivalištu)
c) presliku kartice žiro/tekućeg računa roditelja/skrbnika
d) rodni list ili izvadak iz matice rođenih za svako dijete
e) dokaz/potvrdu o redovnom pohađanju škole/studija za učenike i studente

Radi utvrđivanja prema članku 2. točka 2. ovog Zaključka:
f) dokaz da dijete/učenik/student živi u jednoroditeljskoj obitelji (dokaz o skrbništvu- potvrda od Centra za socijalnu skrb o skrbništvu ili Rješenje suda)

Radi utvrđivanja prema članku 2. točka 3. ovog Zaključka:
g) dokaz o samohranosti roditelja (rodni list djeteta/ smrtni list roditelja/ potvrda od Centra za socijalnu skrb)

Radi utvrđivanja prema članku 2. točka 4. ovog Zaključka:
h) potvrdu od poslodavca o iznosu plaće za prethodni mjesec za koji se podnosi zahtjev (travanj ili svibanj 2020. godine) za roditelja u radnom odnosu, odnosno preslika odreska mirovine

Zahtjevi s navedenim dokazima se podnose isključivo elektroničkom poštom na adresu: stipendije@gorica.hr

Članak 6.
Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i šport, prema priloženim dokazima, utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za isplatu novčane naknade sukladno ovom Zaključku te predlaže gradonačelniku Zaključak o novčanoj naknadi roditeljima predškolske djece, učenika i studenata.

Podnositelji zahtjeva za mjesečnu novčanu naknadu za koje se utvrdi da ne ostvaruju pravo na naknadu, dobit će o tome pisani odgovor na adresu svoje elektroničke pošte.

ISPLATA NOVČANE NAKNADE

Članak 7.
Sredstva za novčane naknade iz ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Velike Gorice, u Programu – Šire javne potrebe u školstvu koji se provodi kroz Aktivnost – Stipendije i ostale potpore, iz stavke rashoda 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna. Isplate će se izvršiti u roku od 30 dana od dana donošenja Zaključka o novčanoj naknadi roditeljima predškolske djece, učenika i studenata.

Članak 8.
Sredstva iz prethodnog stavka isplatit će se na žiro ili tekući račun podnositelja Zahtjeva, odnosno roditelja/ skrbnika.

Članak 9.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. travnja 2020. godine i objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.

Zahtjev (MS Word)