Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu Grada Velike Gorice

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01.,79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12 i 152/14), članka 7. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Velika Gorica (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 2/2010.) i Odluke Gradskog vijeća Grada Velike Gorice o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu Grada Velike Gorice, KLASA: 021-04/19-003/96, URBROJ: 238-31-11-19-1 od 18.12.2019. godine, raspisuje se Natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu Grada Velike Gorice

1. PREDMET PRODAJE:
Predmet prodaje je suvlasnički dio Grada Velike Gorice (75,43/100 dijela) nekretnine označene kao k. č. br. 287, dvorište u Velikogoričkoj ulici površine 3043 m² i javna zgrada, Novo Čiče, Velikogorička ulica 49 površine 317 m², ukupne površine 3360 m² upisane u z. k. ul. 204 k.o. Novo Čiče.

Namjena nekretnine: javna i društvena namjena

Početna cijena nekretnine: 1.420.000,00 kuna

Iznos jamčevine: 142.000,00 kuna

NAPOMENA: Nekretnina označena kao k. č. br. 287 k.o. Novo Čiče upisana je u zemljišnoj knjizi kao vlasništvo Grada Velike Gorice u cijelosti, međutim društvo Lapor d.o.o. izvanknjižni je vlasnik stana na 1. katu desno koji se sastoji od hodnika, tri sobe, nužnika, kupaonice i balkona te pripadajućeg spremišta za ogrjevno drvo u podrumu zgrade ukupne površine 117, 02 m², a što predstavlja 24,57/100 dijela predmetne nekretnine.

2. SADRŽAJ PONUDE
Ponuda mora sadržavati:
- naziv i točnu adresu ponuditelja (za fizičke osobe: ime i prezime, OIB i adresu prebivališta; za pravne osobe: naziv trgovačkog društva, OIB, adresu, izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana),
- iznos ponuđene cijene,
- dokaz o plaćenoj jamčevini te broj žiro-računa ili tekućeg računa za slučaj povrata jamčevine.

3. JAMČEVINA
Ponuđači su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene na račun Grada Velika Gorica broj IBAN:HR6624020061854100005, model 68, poziv na broj 7706-OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju suvlasničkog dijela nekretnine”.
Najpovoljnijem ponuditelju položena će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu.
U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja kupoprodajnog ugovora gubi pravo na povrat jamčevine.
Ostalim sudionicima natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnije ponude.

4. UVJETI PRODAJE
Nekretnina se prodaje prema načelu “viđeno-kupljeno” što isključuje naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi.
Kupac je dužan u roku od dvije (2) godine od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji izgraditi novi ili rekonstruirati postojeći objekt na način da isti bude u funkciji javne i društvene namjene. Navedeni rok moguće je produljiti za dodatno jednu (1) godinu, isključivo ukoliko za to postoje opravdani razlozi.
Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava ostale uvjete natječaja.
U slučaju da istu najvišu kupoprodajnu cijenu ponude dva ili više ponuditelja, nakon utvrđivanja jesu li iste pravovremene i potpune, pristupit će se odmah javnom nadmetanju.

5. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
Ponude treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:
GRAD VELIKA GORICA
10410 VELIKA GORICA, Trg kralja Tomislava 34

s naznakom: “ponuda na natječaj za kupnju suvlasničkog dijela nekretnine – ne otvarati”.

Rok za podnošenje pismenih ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.
Ponude podnesene izvan roka i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Javno otvaranje ponuda bit će u prostorijama Gradske uprave, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica, vjenčana sala u prizemlju, dana 28.02.2020. godine u 09,00 sati.
Otvaranju ponuda mogu biti nazočne osobe koje su podnijele ponudu ili njihovi ovlašteni zastupnici.

6. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina i za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Velika Gorica. Povjerenstvo može predložiti da se ne prihvati niti jedna ponuda.
Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja.

7. Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 30 dana od dana donošenja Zaključka o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja.
Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u navedenom roku, zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti.
Rok za plaćanje kupoprodajne cijene je 30 dana od dana sklapanja ugovora, a kupoprodajna cijena uplaćuje se na žiro račun Grada Velike Gorice naveden u ugovoru.
Porez na promet nekretnine, druge poreze i eventualne pristojbe podmiruje kupac.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti na 01/6269-927 ili na adresi Trg kralja Tomislava 34, soba 219.