Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za prodaju strojeva i opreme namijenjene za obavljanje stolarske djelatnosti u vlasništvu Grada Velike Gorice

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06., 146/08., 38/09.,153/09., 143/12. i 152/14.) te članka 20. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velika Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 14/2009) i Zaključka Gradonačelnika o provedbi natječaja za prodaju strojeva i opreme namijenjene za obavljanje stolarske djelatnosti u vlasništvu Grada Velike Gorice, KLASA: 022-01/2019-01/42, Urbroj: 238-31-13/02130-19-1 od 05.06.2019.g., Gradonačelnik raspisuje Natječaj za prodaju strojeva i opreme namijenjene za obavljanje stolarske djelatnosti u vlasništvu Grada Velike Gorice

1. PREDMET PRODAJE

MODEL, TIP I MARKA

SERIJSKI BROJ

GODINA PROIZVODNJE

POČETNA CIJENA (kn)

JAMČEVINA (kn) /

NAPOMENA

Stolarski stroj raskrajač (pila, glodalica)SCM  MINI-MAX model ST3 SMART

KK/107539

2011.g.

12.600,00

1.260,00

Stolarski stroj raskrajač (pila, glodalica) SCM MINI-MAX model ST4 ELITE

KK/107539

2003.g.

16.800,00

1.680,00

CNC obradni centar BIESSE ROVER 20

08848

2000.g.

42.000,00

4.200,00

Blanjalica SCM MINI-MAX model FS41

KK/067727

2002.g.

14.400,00

1.440,00

Tračna brusilica SCM MINI-MAX model LS 3000

-

2003.g.

6.900,00

690,00

Tiplerica model M-22R

-

-

3.000,00

300,00

Kabina za lakiranje

(u dijelovima, nije bilo moguće provjeriti kompletnost iste)

-

-

5.000,00

500,00

Sustav za odsis piljevine CORAL- 5 vreća

-

-

2.250,00

225,00

Sustav za odsis piljevine CORAL – 2 vreća

-

-

1.250,00

125,00

Više navedene pokretnine biti će moguće razgledati dana 17.02.2020.g. u razdoblju od 09,00 -11,00 sati te dana 19.02.2020.g. u razdoblju od 09,00 -11,00 sati na adresi Ulica Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica u zgradi VG Goričanke.

Napominje se da su se više navedeni strojevi koristili za potrebe obavljanja stolarske djelatnosti. Međutim, isti su bili izvan upotrebe zadnjih četiri godine.

2. UVJETI I NAČIN PRODAJE

Svi strojevi, kao i sva oprema, prodaju se prema načelu „viđeno-kupljeno“, slijedom čega su isključeni svi naknadni prigovori kupca po bilo kojoj osnovi.

Moguće je dati ponudu za kupnju jednog ili više strojeva, pri čemu je u ponudi potrebno pojedinačno navesti za koje se strojeve ponuda daje.

Ugovor o kupoprodaji strojeva i opreme sklopiti će se s najpovoljnijim ponuditeljem. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava ostale uvjete natječaja.

U slučaju da istu najvišu kupoprodajnu cijenu ponude dva ili više ponuditelja, nakon utvrđivanja jesu li iste pravovremene i potpune, pristupit će se odmah javnom nadmetanju.

3. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:
- naziv i točnu adresu ponuditelja (za fizičke osobe: ime i prezime, OIB i adresu
prebivališta; za pravne osobe: naziv trgovačkog društva, OIB i adresu),
- dokaz o obavljanju gospodarske djelatnosti (izvadak iz sudskog ili obrtnog registra, ne stariji od 30 dana)
- presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba,
- naznaku za koje se strojeve daje ponuda za kupnju,
- iznos ponuđene cijene za svaki pojedini navedeni stroj ili opremu,
- dokaz o plaćenoj jamčevini te broj žiro-računa ili tekućeg računa za slučaj povrata jamčevine.

4. JAMČEVINA

Ponuđači su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 10% početne vrijednosti svakog stroja za čiju se kupnju daju ponudu. Dužna jamčevina se uplaćuje na račun Grada Velike Gorice IBAN: HR6624020061854100005, model 68, poziv na broj 7706-OIB ponuditelja s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju strojeva i opreme stolarske djelatnosti”.

Najpovoljnijem ponuditelju položena će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja Ugovora, gubi pravo na povrat jamčevine. Ostalim sudionicima natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od odabira najpovoljnije ponude.

5. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Ponude treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu

GRAD VELIKA GORICA
Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica
s naznakom: „ponuda na natječaj za kupnju strojeva i opreme
za stolarsku djelatnost – ne otvarati“

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u tisku. Ponude podnesene izvan roka, kao i nepotpune ponude neće se razmotriti.

Javno otvaranje ponuda bit će u prostorijama Gradske uprave na adresi Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica, vjenčana sala u prizemlju, dana 28.02.2020.g. u 10.00 sati.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočne osobe koje su podnijele ponudu ili njihovi ovlašteni zastupnici.

6. ODLUKA O PODNESENIM PRIJAVAMA

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju strojeva i opreme namijenjene za obavljanje stolarske djelatnosti u vlasništvu Grada Velika Gorica. Povjerenstvo može predložiti da se ne prihvati niti jedna ponuda.

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja.

7. UGOVOR O KUPOPRODAJI

Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 15 dana od dana donošenja Zaključka o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja.
Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u navedenom roku, zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti.
Rok za plaćanje kupoprodajne cijene je 30 dana od dana sklapanja ugovora, a kupoprodajna cijena uplaćuje se na žiro račun Grada Velike Gorice naveden u ugovoru.
Eventualne poreze i druge pristojbe podmiruje kupac.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti na 01/6269-927 ili na adresi Trg kralja Tomislava 34, soba 219.