Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskim udrugama u 2020. godini

Na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br.26/15.), te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga Gradonačelnik Grada Velike Gorice objavljuje Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskim udrugama u 2020. godini

I.
Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne financijske potpore u 2020.godini za udruge iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljske udruge za:
• aktivnosti koje su u skladu s Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu, a za koje nisu odobrena sredstva temeljem drugih javnih poziva Grada Velike Gorice;
• donacije i sponzorstva;
• obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično,
• jačanje kapaciteta udruge (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
• edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zajednicu),
• podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada.
Javni poziv otvoren je do 30.11.2020. ili do iskoristivosti sredstva u Proračunu Grada Velike Gorice za 2020. godinu.

II.
Za financiranje aktivnosti u okviru ovog Poziva raspoloživ je ukupan iznos od 300.000,00 kuna (tristotisućakuna) koji se raspoređuje prema aktivnostima kako slijedi:
1. Za socijalno-humanitarne i zdravstvene aktivnosti osiguran je iznos od 100.000,00 kuna;
2. Za aktivnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata osiguran je iznos od 200.000,00 kuna;
Najmanji iznos financijske potpore koji se može prijaviti i ugovoriti po ovom Pozivu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos je 15.000,00 kuna.

III.
U Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio Poziva detaljno su opisani uvjeti koje moraju ispunjavati podnositelji prijava, dokumentacija koju je potrebno priložiti uz prijavu, postupak podnošenja prijave te procjene i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstva.

IV.
Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice www.gorica.hr

Propisana dokumentacija predaje se u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, poštom ili dostavom u pisarnicu Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku:

“PRIJAVA ZA JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE
UDRUGAMA IZ PODRUČJA SOCIJALNO-HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI TE BRANITELJSKIM UDRUGAMA u 2020.GODINI“

–NE OTVARATI-

na adresu:
GRAD VELIKA GORICA
Upravni odjel za društvene djelatnosti
TRG KRALJA TOMISLAVA 34
10410 VELIKA GORICA

V.
Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu: dragica.mp@gorica.hr

Dokumentacija (ZIP)