Grad Velika Gorica

Obavijesti

Otvoreno je savjetovanje s javnošću u vezi donošenja nove Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice

vgcistocaDana 14. rujna 2019. godine stupila je snagu Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospoda-renju komunalnim otpadom (Narodne novine 50/2017, 84/2019).

Izmjenama je propisana obveza jedinica lokalne samouprave da usklade s Uredbom svoje odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, a najznačajnije izmjene odnose se na obvezu utvrđivanja dvaju kategorija korisnika javne usluge – kućanstava i onih koji nisu kućanstva (korisnici koji obavljaju poslovnu djelatnost). Pored toga značajna izmjena odnosi se i na činjenicu da se u samoj Odluci koju donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne sa-mouprave treba utvrditi cijena minimalne javne usluge.

Grad Velika Gorica je dana 16. prosinca 2019. stavio na javno savjetovanje prijedlog nove Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komu-nalnog otpada na području Grada Velike Gorice.

Cijenu javne usluge, sukladno Zakonu i Uredbi, čini cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio), cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio) i cije-na ugovorne kazne u slučaju kada se postupa protivno ugovoru o korištenju javne usluge.

Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio), sukladno Zakonu i Uredbi uključuje sve troškove funkcioniranja sustava gospodarenja otpadom, kao što su: rad reciklažnih dvorišta i mobilnih recik-lažnih dvorišta, prijevoz i obrada otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge, tekuća nabava i održavanje opreme za gospodarenje komunalnim otpadom, održavanje građevina za gospodarenje otpadom, plaće radnika i drugi troškovi poslovanja te vođenje evidencija i izvješćivanje u vezi s jav-nom uslugom. Cijena obvezne minimalne javna usluge na području Grada Velike Gorice za korisnike javne usluge razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo, sukladno Uredbi, jedinstvena je na čita-vom području primjene Odluke.

Korisnici koji nisu kućanstva dijele se u sedam potkategorija definiranih Uredbom. Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnike koji nisu kućanstvo određena je kao jedinstvena unutar svake potkategorije i za sve potkategorije na čitavom području primjene.
Cijena javne usluge za predanu količinu (zapreminu) spremnika za miješani komunalni otpad (vari-jabilni dio cijene) ovisit će o broju pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada tijekom mjeseca i veličini spremnika. Cijenu određuje svojim Cjenikom pružatelj javne usluge VG Čistoća d.o.o., uz suglasnost izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave.

Ugovorne kazne se odnose na postupke poput odlaganja problematičnog otpada koji sadrži opasne tvari ili glomaznog otpada u spremnike za komunalni otpad, ili odlaganja miješanog komunalnog otpada u spremnike za papir, biootpad i otpadnu ambalažu, spaljivanje otpada i slično.

Cilj navedenih promjena je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sus-tava sakupljanja komunalnog otpada, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospo-darenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

Navedenim promjenama želi se potaknuti korisnike usluga da odvojeno predaju otpad, kako bi se smanjila količina proizvedenog miješanog komunalnog otpada, udio biorazgradivog otpada u nasta-lom miješanom komunalnom otpadu i količina otpada koji se odlaže na odlagalištu. Time će se is-puniti obveze u vezi pravilnog gospodarenja otpadom u pogledu europskih direktiva te zakona i propisa Republike Hrvatske.

Odluka (ZIP)